Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent schadevergoeding persoonlijke eigendommen (Regeling vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent schadevergoeding persoonlijke eigendommen (Regeling vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelRegeling vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling schadevergoeding tijdens werktijd van de voormalige gemeente Oud-Beijerland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-152198

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent schadevergoeding persoonlijke eigendommen (Regeling vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de Regeling schadevergoeding tijdens werktijd gemeente Oud-Beijerland, vastgesteld 1996.

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op

artikel 160 van de Gemeentewet;

artikel 125 van de Ambtenarenwet;

artikel 15:1:23 van de CAR-UWO.

 

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de ondernemingsraad d.d. 27 mei 2019

 

Besluiten vast te stellen:

 

Regeling vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Motorvoertuigen

Gemotoriseerde voertuigen bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

 

Schade

Nadeel of verlies als gevolg van een onverwachtse gebeurtenis waartegen een verzekering dekking biedt. Schade kan bestaan uit zowel vermogensschade (materiele schade) als immateriële schade.

 

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard.

 

Werknemer

Ambtenaar die door de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn en hij/zij met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

 

Werktijd

De tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De werknemer kan voor vergoeding van schade in aanmerking komen als:

  • a.

   de schade is geleden bij de uitoefening van de werkzaamheden;

  • b.

   de schade niet te wijten is aan de schuld, nalatigheid of roekeloos handelen van de werknemer;

  • c.

   de schade niet bestaat uit normale slijtage.

 • 2.

  De schade wordt alleen vergoed als aangetoond kan worden dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan als de ambtenaar niet aan het werk zou zijn geweest.

 • 3.

  Schade die wordt geleden tijdens het woon-werkverkeer wordt nooit vergoed.

 • 4.

  Schade die wordt geleden tijdens het geparkeerd staan op een door werkgever aangewezen parkeerlocatie voor medewerkers wordt niet vergoed.

Artikel 3 Schade aan kleding

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding van de schade van persoonlijke kleding is afhankelijk van de oorspronkelijke aankoopprijs- en aankoopdatum.

  • Aankoopdatum 0 – 1 jaar geleden: 90% van de aankoopprijs

  • Aankoopdatum 1 – 2 jaar geleden: 75% van de aankoopprijs

  • Aankoopdatum 2 – 3 jaar geleden: 50% van de aankoopprijs

  • Aankoopdatum 3 – 4 jaar geleden: 25% van de aankoopprijs

  • Aankoopdatum > 4 jaar geleden: geen vergoeding

 • 2.

  De kosten van herstel of reiniging van kleding worden volledig vergoed.

Artikel 4 Schade aan motorvoertuigen

Schade aan een motorvoertuig tijdens dienstreizen wordt vergoed, tenzij:

 • a.

  de schade bestaat uit de normale slijtage of

 • b.

  er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of

 • c.

  de werknemer in de regel 10.000 kilometer per jaar rijdt voor zijn/haar werkzaamheden bij de gemeente en per kilometer een vergoeding ontvangt gelijk of hoger dan het belastingvrije bedrag per kilometer.

Artikel 5 Schade door verlies of diefstal

Schade geleden door verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen wordt nooit vergoed.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen tijdens werktijd gemeente Hoeksche Waard 2019

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 11 juni 2019

De secretaris,

De burgemeester,