Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Binnenmaas vastgesteld 4 september 2007, de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Cromstrijen vastgesteld 25 juli 2017, de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Korendijk vastgesteld 25 maart 2014, de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en huwelijksassistent van de gemeente Oud-Beijerland vastgesteld 19 mei 2015 en de Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Strijen vastgesteld 11 december 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153424

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Binnenmaas vastgesteld 4 september 2007; de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Cromstrijen vastgesteld 25 juli 2017; de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Korendijk vastgesteld 25 maart 2014; de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en huwelijksassistent van de gemeente Oud-Beijerland vastgesteld 19 mei 2015 en de Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

van de gemeente Strijen vastgesteld 11 december 2007.

 

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoeksche Waard 2019

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand, kortweg “het Reglement van de burgerlijke stand 2019” genoemd.

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 1 november 2018.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van gemeente Hoeksche Waard 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 

 • a.

  Buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 2.

  Het salaris, bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR/UWO (voorheen eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

 • 3.

  Het salaris wordt maandelijks betaald.

Artikel 4 Vakantie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,43 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

 • 1.

  De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand heeft recht op vergoeding voor reiskosten voor reizen die hij maakt voor de voorbereiding en voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De hoogte van de vergoeding wordt gelijk gesteld aan de hoogte van de vergoeding zoals vastgelegd in de regeling reis- en verblijfskosten dienstreizen Hoeksche Waard.

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester,