Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent werkkleding (Regeling werkkleding gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent werkkleding (Regeling werkkleding gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelRegeling werkkleding gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Oud-Beijerland, besluit bedrijfskleding, vastgesteld 10-4-2010 en Cromstrijen Regeling kostenvergoeding gemeente Cromstrijen 2016, vastgesteld 8-12-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153429

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent werkkleding (Regeling werkkleding gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de volgende regelingen: Oud-Beijerland, besluit bedrijfskleding, vastgesteld 10-4-2010 en Cromstrijen Regeling kostenvergoeding gemeente Cromstrijen 2016, vastgesteld 8-12-2015

 

Regeling werkkleding Hoeksche Waard 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op

artikel 160 van Gemeentewet;

hoofdstuk 15 CAR-UWO

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 1 november 2018.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Regeling werkkleding gemeente Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling verstaan we onder:

 

Leidinggevende

De leidinggevende van de werknemer of de aangewezen vervanger.

 

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

 

Werkkleding

Werkkleding is kleding en schoeisel:

 • a.

  bedoeld is voor de uitoefening van de functie van de werknemer

 • b.

  die de werknemer verplicht is om te dragen in het kader van representativiteit, herkenbaarheid en uniformiteit.

 • c.

  dat vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

 • d.

  voorzien van één of meer duidelijk zichtbare, aan de gemeente Hoeksche Waard gebonden beeldkenmerken ter grootte van gezamenlijk een oppervlakte van te minste 70cm2.

Werknemer

Ambtenaar die door de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn en hij/zij

met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan

Artikel 2 Beschikbaarstelling werkkleding

 • 1.

  Het beschikbaar stellen van de werkkleding is noodzakelijk voor de uitoefening van de functie als:

  • a.

   de werknemer in belangrijke mate vuil werk verricht

  • b.

   de werknemer in de uitoefening van zijn functie herkenbaar moet zijn

  • c.

   een bijzondere kledingvoorziening noodzakelijk is uit veiligheidsoogpunt

 • 2.

  Aan de werknemer wordt werkkleding ter beschikking gesteld in opdracht van de leidinggevende

Artikel 3 Draagplicht

De werknemer is verplicht om tijdens het uitoefenen van zijn functie de daartoe voorgeschreven werkkleding te dragen.

Artikel 4 Eigendom en gebruik

De werkkleding blijft eigendom van de gemeente Hoeksche Waard en mag door de werknemer niet voor andere doeleinden dan het uitoefenen van zijn functie gebruikt worden.

Artikel 5 Zorgplicht

 • 1.

  De werknemer gebruikt de ter beschikking gestelde werkkleding overeenkomstig de bestemming daarvan.

 • 2.

  De werknemer zorgt voor de goede en schone staat van de voorgeschreven werkkleding.

 • 3.

  De werknemer reinigt de voorgeschreven werkkleding zelf, tenzij er was-voorzieningen aanwezig zijn op locatie. De reinigingskosten voor werkkleding, niet geschikt om zelf te reinigen, komen ten laste van de werkgever.

 • 4.

  Vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van de verstrekte werkkleding moet worden gemeld bij de leidinggevende.

Artikel 6 Vervanging

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vervanging.

Artikel 7 Inlevering verstrekte kleding

 • 1.

  De aan de werknemer verstrekte werkkleding wordt ingeleverd:

  • a.

   Bij beëindiging van het dienstverband;

  • b.

   Als de werknemer niet langer verplicht is om de werkkleding te dragen;

  • c.

   Bij vervanging van de werkkleding.

 • 2.

  De werkkleding wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, ingeleverd bij de leidinggevende.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling werkkleding gemeente Hoeksche Waard 2019. 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester,