Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent telefoonkosten (regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent telefoonkosten (regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019)
Citeertitelregeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt regeling mobiele communicatieapparatuur gemeente Korendijk, vastgesteld 3-3-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153435

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent telefoonkosten (regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de regeling mobiele communicatieapparatuur gemeente Korendijk, vastgesteld 3-3-2015.

 

Regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op

artikel 160 van Gemeentewet;

hoofdstuk 15 van de CAR-UWO;

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 1 november 2018.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling verstaan we onder:

 

Device

De privé smartphone van de werknemer die zakelijk wordt ingezet en voldoet aan de door werkgever gestelde voorwaarden.

 

Leidinggevende

De leidinggevende van de werknemer of de aangewezen vervanger.

 

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard.

 

Werknemer

Ambtenaar die door de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn en hij/zij

met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de werknemer voldoen aan de volgende eisen:

 • 1.

  De werknemer gebruikt de device en de hiervoor bedoelde app van de werkgever voor de uitvoering van zijn/haar functie.

 • 2.

  De werknemer is, bij uitzondering, ook bereikbaar voor zakelijk telefoonverkeer buiten zijn regulier werktijden.

 • 3.

  De device voldoet aan de functionaliteiten die aan het gebruik worden gesteld en die nodig zijn voor de uitoefening van de functie.

 • 4.

  Het mobiele telefoonnummer wordt beschikbaar gesteld aan de werkgever

 • 5.

  De werknemer is bekend met de informatieveiligheidseisen van de gemeente Hoeksche Waard en handelt hiernaar.

 • 6.

  De werknemer beschikt niet over een toestel en/of een simkaart van de werkgever.

Artikel 3 Vergoeding

 • 1.

  De werknemer ontvangt maandelijks een netto-vergoeding van € 15,--

 • 2.

  De vergoeding wordt gegeven ter compensatie van aanschaf-, afschrijvings-, abonnements- en slijtagekosten.

Artikel 4 Voorbehoud fiscale wijziging

De werkgever behoudt zich het recht voor om in verband met fiscale wijzigingen de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker te verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 5 Opschorten vergoeding

Bij een volledige afwezigheid, langer dan zes weken, wordt de vergoeding opgeschort voor de duur van de volledige afwezigheid.

Artikel 6 Aanvraagprocedure

 • 1.

  De medewerker kan bij zijn leidinggevende een aanvraag (bijlage 1) indienen voor deelname aan de regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019

 • 2.

  De leidinggevende beoordeelt de aanvraag en verleend de toestemming (bijlage 1)

 

Artikel 7 Voorwaarden deelname

De leidinggevende beoordeelt deelname aan de regeling telefoonkosten op basis van tenminste één van de volgende uitgangspunten:

 • De medewerker werkt conform het werkconcept gemeente Hoeksche Waard

 • De medewerker werkt structureel thuis

 • De medewerker werkt in de buitenruimte

 • De medewerker moet (incidenteel) ook buiten reguliere werktijden beschikbaar zijn

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als regeling telefoonkosten gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester, 

Bijlage I

 

Aanvraag deelname telefoonkostenregeling gemeente Hoeksche Waard 2019

 

Gegevens medewerker (in te vullen door medewerker) 

Naam

 

Functie

 

Team

 

Naam leidinggevende

 

Ingangsdatum aanvraag

 

 

 

Afwegingskader toekenning (in te vullen door leidinggevende) 

 

De medewerker werkt conform het werkconcept gemeente Hoeksche Waard

De medewerker werkt structureel thuis

De medewerker werkt in de buitenruimte

De medewerker moet (incidenteel) ook buiten reguliere werktijden beschikbaar zijn

*Kruis aan welke afweging van toepassing is voor toekenning vergoeding

 

Besluit leidinggevend

De leidinggevende stemt wel/niet in met de deelname van de aanvrager aan de telefoonkostenregeling gemeente Hoeksche Waard 2019

Ingangsdatum deelname

 

Datum besluit

 

Handtekening leidinggevende