Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent arbomiddelen (Regeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent arbomiddelen (Regeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelRegeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling beeldschermbril gemeente Oud-Beijerland vastgesteld op 1 januari 2011, de Regeling beeldschermbril gemeente Korendijk vastgesteld op 15 maart 2011, de Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen gemeente Korendijk vastgesteld op 15 september 2011, Beleid arbomiddelen gemeente Cromstrijen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 5 van de Arbeidsomstandighedenwet
 2. hoofdstuk 6 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
 3. hoofdstuk 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
 4. hoofdstuk 8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153440

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent arbomiddelen (Regeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling beeldschermbril gemeente Oud-Beijerland vastgesteld op 1 januari 2011; de Regeling beeldschermbril gemeente Korendijk vastgesteld op 15 maart 2011; de Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen gemeente Korendijk vastgesteld op 15 september 2011; Beleid arbomiddelen gemeente Cromstrijen;

 

 

Regeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op

Arbo-wet hoofdstuk 5, 6, 11 en 18;

Arbobesluit hoofdstuk 5 en 8;

 

Gelet op instemming van de BOR d.d. 28 november 2018.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Regeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard.

 

Werknemer

Ambtenaar die door de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn en hij/zij met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Kleding en uitrustingsstukken, zoals veiligheidsbrillen, schoeisel en gehoorbescherming, die met het oog op de eisen van de uitoefening van zijn/haar functie aan de ambtenaar persoonlijk ter beschikking worden gesteld.

 

Beeldschermbril

Een bril die qua sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11 vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 

Beeldschermwerk

Werk waarbij gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm gedurende minimaal 2 uur per dag.

 

Opticien aangesloten bij Intersafe

Intersafe heeft een netwerk van aangesloten opticiens. O.a. Pearle en Eye Wish Groeneveld zijn opticiens die zijn aangesloten bij Intersafe. Op www.intersafe.eu staan alle servicepunten.

 

Oogonderzoek

Een onderzoek dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen, in relatie tot het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

 

Veiligheidsbril

Een bril met corrigerende glazen die als bescherming van de ogen dient tegen gevaren bij het werken op de arbeidsplaats zoals (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en huidschadelijke vloeistoffenspatten als bedoeld in artikel 8.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • 1.

  De werkgever draagt zorg voor de beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig werken op de arbeidsplaats.

 • 2.

  De functies waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld, worden door de leidinggevende in afstemming met een preventiemedewerker bepaald.

 • 3.

  Het persoonlijk beschermingsmiddelenpakket wordt per functie vastgesteld door de werkgever. Dit gebeurt op voorstel van de leidinggevende.

 • 4.

  De werknemer, aan wie persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn gesteld, is verplicht deze bij het verrichten van zijn werkzaamheden te dragen.

Artikel 3 Vergoeding beeldschermbrillen

 • 1.

  Iedere werknemer die beeldschermwerk verricht wordt in de gelegenheid gesteld om een passend onderzoek door een opticien aangesloten bij Intersafe te laten uitvoeren. De eventuele kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de werkgever.

 • 2.

  De werknemer komt in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een beeldschermbril als door een opticien is vastgesteld dat het lezen van het beeldscherm zonder bril of met de eigen bril, niet zijnde een beeldschermbril, niet mogelijk is.

 • 1.

  De beeldschermbril dient te worden aangeschaft bij Intersafe. Hiervoor dient de medewerker vooraf een verzoek in bij HRM. HRM voert de opdracht in het systeem van Intersafe in. Vervolgens ontvangt de medewerker een email waarmee deze naar één van de aangesloten opticiens gaat.

 • 2.

  De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril bedraagt voor het montuur

 • 3.

  inclusief de glazen een maximum bedrag van € 375,=. inclusief btw, waarvan maximaal €100,= inclusief btw voor het montuur.

 • 4.

  De medewerker is vrij om de beeldschermbril desgewenst te laten voorzien van extra’s zoals een hardingslaag, (extra) dun, gekleurd en/of zelfkleurend glas. Deze kosten komen voor rekening van de medewerker;

 • 5.

  De werknemer kan één maal per drie kalenderjaren aanspraak maken op een

 • 6.

  tegemoetkoming in de kosten van een beeldschermbril.

Artikel 4 Verstrekken veiligheidsbril

 • 1.

  Op werkplekken waarbij men iets in de ogen kan krijgen is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Wanneer de algemeen ter beschikking staande veiligheids-/

 • 1.

  beschermbrillen niet voldoen meldt de werknemer dit direct bij zijn leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de werknemer corrigerende glazen nodig heeft of de al in zijn bezit zijnde veiligheidsbril met corrigerende glazen aan vervanging toe is.

 • 2.

  Indien de noodzaak voor de aanschaf van een (nieuwe) persoonlijke veiligheidsbril aanwezig wordt geacht, meldt de leidinggevende dit bij HRM. HRM voert de opdracht in het systeem van Intersafe in. Vervolgens ontvangt de medewerker een email waarmee deze naar één van de aangesloten opticiens gaat.

 • 3.

  De werknemer maakt een afspraak bij een opticien die aangesloten is bij Intersafe. Via de website www.intersafe.eu zijn de opticiens te vinden waar de werknemer terecht kan. De opticien meet een veiligheidsbril aan. Het montuur komt uit de collectie van Intersafe.

 • 4.

  De veiligheidsbril komt voor rekening van de gemeente tot de maximaal vastgestelde bedragen zoals opgenomen in bijlage A behorende bij deze regeling. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen.

 • 5.

  Intersafe stuurt de factuur voor de aanschaf van de veiligheidsbril rechtstreeks naar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur. Indien en voor zover de aanschafkosten hoger zijn dan het maximaal vastgestelde bedrag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, komen de meerkosten ten laste van de ambtenaar. Deze kosten worden bij de eerstvolgende mogelijkheid van salarisverwerking verrekend met het nettosalaris van de werknemer.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling arbomiddelen gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester,