Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de rekenkamer (Verordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de rekenkamer (Verordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelVerordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2014, zoals vastgesteld door de raden van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2019nieuwe regeling

14-05-2019

gmb-2019-165825

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de rekenkamer (Verordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019)

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

 

gelezen het voorstel van de agendacommissie d.d. 12 april 2019

 

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T: vast te stellen de Verordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  commissie: begeleidingscommissie zoals genoemd in artikel 3;

 • e.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit de voorzitter en twee leden.

 • 3.

  De leden van de rekenkamer zijn niet ondergeschikt aan enig orgaan van de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 3. Begeleidingscommissie

 • 1.

  Er is een begeleidingscommissie voor de rekenkamer. De commissie bestaat uit vijf raadsleden of burgerleden, door de raad gekozen, waarbij in ieder geval één uit de coalitiepartijen en één uit de oppositiepartijen.

 • 2.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   het aanbevelen van de kandidaten voor het lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap van de rekenkamer;

  • b.

   het adviseren van de raad over de rapporten als genoemd in artikel 13.

  • c.

   het onderhouden van de contacten van de raad met de rekenkamer.

Artikel 4. Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden en de voorzitter van de rekenkamer op aanbeveling van de begeleidingscommissie.

 • 2.

  De commissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:

  • a.

   de mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden;

  • b.

   een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt;

  • c.

   en een verklaring omtrent gedrag.

 • 3.

  Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in leeftijdjaren.

 • 4.

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer pleegt de commissie overleg met de rekenkamer.

 • 5.

  Een lid van de rekenkamer kan slechts éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning van de rekenkamer

 • 1.

  De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris die is belast met de dagelijkse uitvoering van de activiteiten van de rekenkamer;

 • 2.

  De functie van secretaris van de rekenkamer valt functioneel onder de rekenkamer en is organisatorisch ondergebracht bij de griffie;

 • 3.

  De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamer en zorgt voor de directe, ambtelijke ondersteuning van de rekenkamer;

 • 4.

  De secretaris vormt de verbindende schakel tussen de rekenkamer, de extern in te huren onderzoeker(s) en de ambtelijke organisatie;

 • 5.

  De secretaris die werkzaamheden verricht voor de rekenkamer is ter zake van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de rekenkamer.

Artikel 6. Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De commissie bericht de raad als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet .

 • 2.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid , en in artikel 81d, tweede lid, van de wet adviseert de commissie de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-activiteit stellen van het desbetreffende lid.

 • 3.

  De commissie adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid van de wet.

Artikel 7. Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. Uit dit budget moet in ieder geval worden bekostigd:

  • a.

   de vergoedingen voor de leden van de rekenkamer;

  • b.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.2.

 • 2.

  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de wet.

 • 3.

  De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.

Artikel 8. Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer

 • 1.

  De leden van de rekenkamer ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering van € 241,20 voor de voorzitter en € 181,20 voor de overige leden. Deze vergadervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de index die in de begroting wordt gehanteerd voor de algemene uitgaven.

 • 2.

  Daarnaast worden de werkelijke kosten ter zake van andere werkzaamheden of bemoeiingen ten behoeve van de rekenkamer vergoed op declaratiebasis. Voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten is de landelijke Reisregeling binnenland van toepassing. Reiskosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte reiskosten

Artikel 9 Onderzoeksplan

De rekenkamer stelt jaarlijks voor 1 maart, de gemeenteraad gehoord, een jaarplan op van onderwerpen die in het verslagjaar in aanmerking komen voor een onderzoek.

Artikel 10 Reglement van orde en onderzoeksprotocol

 • 1.

  De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden en een onderzoeksprotocol vast;

 • 2.

  In het reglement van orde worden in ieder geval zaken geregeld ten aanzien van de agendering en verslaglegging, het quorum, de vergaderfrequentie, de mandatering, de gedragscode, de wijze van overleg, de wijze waarop stemming en besluitvorming plaatsvindt, de presentatie van rapporten, budget en budgethouden, het jaarprogramma, het overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en college, het jaarplan en jaarverslag en de interne en externe communicatie;

 • 3.

  In het onderzoeksprotocol wordt vastgelegd wat de werkwijze is van de rekenkamer bij de uitvoering van onderzoeken. In het onderzoeksprotocol wordt aandacht besteed aan de criteria voor de selectie van onderzoeksonderwerpen, het opstellen van de onderzoeksopzet en de onderzoeksaanpak, de samenwerking met externe onderzoekers en adviseurs, de dossiervorming, de wijze van rapportage, de openbaarmaking van rapporten, de organisatie van publiciteit en het nazorgtraject;

 • 4.

  De rekenkamer zendt het reglement en het onderzoeksprotocol na vaststelling onverwijld ter kennisneming van de gemeenteraad.

Artikel 11 Openbaarheid/geheimhouding

De leden van de rekenkamer dienen voordat zij met hun werkzaamheden beginnen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Zij verklaren daarmee vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van informatie waar zij uit hoofde van hun functie kennis van nemen en die naar haar aard vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 12. Verzoek

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 13. Rapportage en terugkoppeling

 • 1.

  De rekenkamer stelt de onderzochte partij schriftelijk op de hoogte van het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan de rekenkamer ter zake conceptaanbevelingen aan de betrokken partij opnemen.

 • 2.

  De rekenkamer stelt de betrokken partij in de gelegenheid om binnen vier weken schriftelijk te reageren op het conceptonderzoeksrapport en, indien van toepassing, de conceptaanbevelingen.

 • 3.

  Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

Artikel 14 Jaarverslag

De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening op de rekenkamer Hoeksche Waard 2019”.

Artikel 16. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Na de inwerkingtreding als bedoeld in lid 1 vervallen de navolgende besluiten:

  Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2014, zoals vastgesteld door de raden van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Hoeksche Waard

in zijn openbare vergadering van 14 mei 2019

De (wnd) griffier,

A.P. Oostdijk

de voorzitter,

G. Veldhuijzen