Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent commissie voor georganiseerd overleg (Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent commissie voor georganiseerd overleg (Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelOverlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling bijzonder georganiseerd overleg Hoeksche Waard van 27 februari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoeksche%20Waard/CVDR625222/CVDR625222_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-201901-06-2019nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-198999

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent commissie voor georganiseerd overleg (Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Hoeksche Waard 2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard,

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 12 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkings-overeenkomst (CAR-UWO);

 

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg op 28 mei 2019;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Hoeksche Waard 2019

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   De commissie: de in artikel 12:2 van de CAR-UWO bedoelde commissie voor het Georganiseerd Overleg;

  • b.

   De ambtenaren: ambtenaren in de zin van de CAR-UWO in dienst bij de gemeente Hoeksche Waard;

  • c.

   Het LOGA: het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden;

  • d.

   Advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie ingesteld door het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e.

   De organisaties:

   • FNV Overheid,

   • CNV Overheid en

   • RMU-werknemers.

  • f.

   adviseurs: ambtenaren van de gemeente

  • g.

   vakbondsadviseurs: vertegenwoordigers van de organisaties

  • h.

   externe adviseurs: vakinhoudelijke deskundigen van buiten de gemeente

  • i.

   secretaris van de commissie: de ambtelijk secretaris

Hoofdstuk 2 Samenstelling

Artikel 2  

 • 1.

  De commissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders en een vertegenwoordiging van de organisaties.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wordt vertegenwoordigd door de portefeuillehouder personeelszaken of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger. Deze vertegenwoordiger treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter van de commissie kan zich laten bijstaan door één of meerdere adviseurs. Deze adviseurs kunnen aan de besprekingen deelnemen.

 • 4.

  Voor de vertegenwoordiging van de organisaties wijzen de organisaties 6 leden en hun plaatsvervangers aan.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van de organisaties, aan tot secretaris van de commissie, alsmede diens plaatsvervanger.

 • 6.

  De secretaris van de commissie neemt niet deel aan de besprekingen, tenzij dit naar het oordeel van de commissie wenselijk wordt geacht.

Artikel 3  

 • 1.

  De aanwijzing door het gemeentebestuur geschiedt bij elke nieuwe zittingsperiode van het college en voorts telkens ter vervanging van hen die ophouden lid van het college te zijn.

 • 2.

  Degene die als lid of als plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen, houdt op dit te zijn zodra hij geen lid van de organisatie of geen ambtenaar meer is, alsmede indien de organisatie schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders doet weten, dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen.

Hoofdstuk 3 Taken en bevoegdheden

Artikel 4  

 • 1.

  De commissie beraadslaagt over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voor zover in het overleg niet wordt voorzien in het LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel.

 • 2.

  Wordt over een onderwerp een regeling getroffen rondom de uitkomsten in het LOGA, dan doet het college daarvan mededeling aan de commissie. Wordt geen regeling getroffen dan wordt ter zake alsnog overlegd in de commissie.

Artikel 5  

Besluiten over de in artikel 4 bedoelde onderwerpen worden door het college van burgemeester en wethouders en de raad niet genomen dan nadat daarover in de commissie overeenstemming is bereikt.

Artikel 6  

 • 1.

  De commissie, alsmede de vertegenwoordiging van de organisaties, is bevoegd aangaande de in artikel 4 bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7  

 • 1.

  De commissie kan, als dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt geacht, een subcommissie instellen, bestaande uit een door haar aan te wijzen voorzitter en leden.

 • 2.

  De secretaris van de commissie is tevens secretaris van de subcommissie.

Artikel 8  

 • 1.

  De commissie kan, als dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt geacht, een technisch beraad instellen, bestaande uit de gemeentesecretaris, HRM adviseur(s), vakbondsadviseurs en de vertegenwoordiging van de organisaties.

 • 2.

  De vertegenwoordiging van de organisaties en vakbondsadviseurs kunnen vragen stellen over de documenten die tijdens de vergadering van de commissie/technisch beraad aan de orde komen.

 • 3.

  Het technisch beraad vindt twee weken voor de vergadering van de commissie plaats, tenzij daarover in de commissie een andere afspraak wordt gemaakt.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen

Artikel 9  

 • 1.

  De commissie vergadert, als de voorzitter dit nodig acht, op door hem te bepalen tijdstippen.

 • 2.

  Voorts belegt de voorzitter een vergadering als ten minste drie leden van de commissie hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 10  

 • 1.

  De commissie wordt tijdig, in de regel drie weken van tevoren, ter vergadering geroepen. De uitnodiging vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

 • 2.

  Een vergadering kan slechts plaats hebben indien de voorzitter en ten minste de helft van de organisaties is vertegenwoordigd.

 • 3.

  Als wegens onvoltalligheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaats hebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen twee weken te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld.

Artikel 11  

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door schriftelijke opgave aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen in de eerstvolgende vergadering aan de orde.

Artikel 12  

 • 1.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2.

  De voorzitter kan na overeenstemmingoverleg met de commissie de gemeentesecretaris, andere ambtenaren, alsmede externe adviseurs, uitnodigen de vergadering bij te wonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. In elk geval wordt de vaste adviseur of adviseurs, als bedoeld in artikel 2, uitgenodigd.

 • 3.

  De vertegenwoordiging van de organisaties is bevoegd de onderwerpen van de agenda, binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken, aan een voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

 • 4.

  In beginsel zijn de vergaderstukken openbaar. De voorzitter kan omtrent het in de vergadering commissie GO vooraf te behandelen en omtrent de inhoud van aan de commissie overlegde stukken vooraf geheimhouding opleggen. Tijdens de vergadering maken de leden afspraken over:

  • Welke informatie wel, en welke informatie niet onder de geheimhouding valt.

  • Hoe lang de geheimhouding duurt.

  • Richting welke personen de geheimhouding geldt.

Artikel 13  

De voorzitter kan op verzoek van ten minste twee leden of zo dikwijls hij dit na overleg met de commissie nodig acht de vergadering schorsen voor een met de commissie te bepalen tijd.

Artikel 14  

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen die zo spoedig mogelijk in afschrift aan de leden van de commissie wordt toegezonden.

Artikel 15  

Indien door de commissie een reglement van orde voor de vergadering wordt vastgesteld, behoeft dit de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 5 Geschillen

Artikel 16  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder deelnemers aan het overleg, de vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders en de vertegenwoordigers van de organisaties genoemd in artikel 1, lid 1.

Artikel 17  

De artikelen 19 tot en met 23 zijn slechts van toepassing op geschillen inzake aangelegenheden als bedoeld in artikel 4, lid 1 voor zover deze aangelegenheden uitsluitend de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, betreffen.

Artikel 18  

Indien één of meer van de deelnemers aan het overleg tot het oordeel komt, c.q. komen, dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle deelnemers zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen zes dagen, nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg.

Artikel 19  

 • 1.

  Binnen tien dagen na de kennisgeving in het vorige artikel schrijft de voorzitter een vergadering van de commissie uit. De vergadering wordt gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven.

 • 2.

  Tenzij door de commissie wordt besloten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen, wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door voortzetting van het overleg nadat advies is ingewonnen van de advies- en arbitrage-commissie dan wel door onderwerping van het geschil aan een arbitrale uitspraak van die commissie.

 • 3.

  Tot het inwinnen van advies zijn –ieder voor zich- de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de vertegenwoordiging van de organisaties bevoegd. Het bepaalde in artikel 14 is hierbij onverkort van toepassing.

 • 4.

  Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle deelnemers aan het overleg.

Artikel 20  

 • 1.

  Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 20 wordt het verzoek om advies ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning van het advies hebben uitgesproken en bevat ten minste het onderwerp en de inhoud van het geschil. Indien in de vergadering bedoeld in artikel 19 geen overeenstemming is bereikt tussen alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerdergenoemde vergadering ter kennis van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie.

 • 2.

  Binnen zes werkdagen na de vergadering bedoeld in artikel 19 wordt het verzoek om arbitrage ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient tenminste te bevatten:

  • a.

   Het onderwerp en de inhoud van het geschil;

  • b.

   De standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud van het geschil.

Artikel 21  

Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil voortgezet.

Artikel 22  

De arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie is bindend.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 23  

In de gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders na overeenstemming met de commissie.

Artikel 24  

 • 1.

  Deze regeling kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorstel tot wijziging in de commissie is behandeld en overeenstemming is bereikt.

 • 2.

  De commissie heeft het recht voorstellen omtrent wijziging voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 26  

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Hoeksche Waard 2019”.

 • 2.

  Zij treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019, onder gelijktijdige intrekking van de regeling bijzonder georganiseerd overleg Hoeksche Waard van 27 februari 2018.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard d.d. 25 juni 2019

de secretaris,

de burgemeester,