Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere Woningverbetering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere Woningverbetering
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere Woningverbetering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Duurzaamheidsleningen SVn van de voormalige gemeente Oud-Beijerland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-199288

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere Woningverbetering

De raad van de gemeente ‘Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT vast te stellen de:

 

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere woningverbetering

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvraag: Een verzoek van een Aanvrager aan het College om toekenning van een gemeentelijke Duurzaamheidslening die, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het College aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen.

 • b)

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die eigenaar/ huurder is van een in de gemeente Hoeksche Waard gelegen woning die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren / huurders gelden de gezamenlijke eigenaren / huurders als ‘aanvrager’;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard;

 • d)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager of die ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling, waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. Inruil hiervoor wordt een korting op de energienota verkregen);

 • e)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • f)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

 • g)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Werkingsgebied

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het (kadastrale) grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Het college kan een Duurzaamheidslening toekennen, verstrekt via de SVn, voor de kosten van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woonruimte in de gemeente Hoeksche Waard, van minimaal één jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking(postcoderoosregeling) in de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen en voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening te verwijzen naar SVn. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • Warmtepomp

  • Zonnepanelen

  • Zonneboiler

  • Kleinschalige windturbine

  • Gevelisolatie

  • Dakisolatie

  • Vloerisolatie

  • Raamisolatie

  • Verwarmingsinstallatie

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk dan wel digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website of portal onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 4.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

 • 5.

  een akkoordverklaring van de eigenaar/verhuurder indien de aanvrager geen eigenaar/verhuurder is.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten;

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager;

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd;

 • 7.

  Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 8 lid 1 van deze Verordening, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden zullen aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid worden gesteld een vernieuwde aanvraag in te dienen.

  Het college zal deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen in afwijking van lid 4 van dit artikel.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de lijst van maatregelen uit artikel 5 van deze verordening;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 5.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Lening verstrekking duurzaamheidslening

 • 1.

  SVn is de verstrekker van de Duurzaamheidslening;

 • 2.

  de lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd;

 • 3.

  duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen;

 • 4.

  Het college kan de toewijzing intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet binnen acht weken, na dagtekening van de toewijzing, om verstrekking van de Duurzaamheidslening bij SVn heeft verzocht (de peildatum is datum van binnenkomst bij SVn);

  • b.

   de krediettoets, uitgevoerd door SVn, negatief is;

  • c.

   de offerte voor de lening niet door de aanvrager geaccepteerd wordt.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • 1.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • 2.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 11 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Hoeksche Waard en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de duurzaamheidslening;

 • 3.

  Vervroegde aflossing van de duurzaamheidslening is ten allen tijde boetevrij toegestaan;

 • 4.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op de dag na de bekendmaking;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzaamheidsleningen SVn gemeente Oud-Beijerland ingetrokken.

Artikel 17 Overgangsbepaling

De Verordening Duurzaamheidsleningen SVn gemeente Oud-Beijerland blijft van toepassing op besluiten die bij of krachtens deze verordening zijn genomen.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Hoeksche Waard Particuliere Woningverbetering”.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard op …………….. 2019,

A.P. Oostdijk

(wrn) Griffier

Govert Veldhuijzen

Raadsvoorzitter