Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent antidiscriminatievoorziening (Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent antidiscriminatievoorziening (Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2019nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-267115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent antidiscriminatievoorziening (Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hoeksche Waard 2019)

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

 

gelezen het bijgaande raadsvoorstel d.d. 24 september 2019 inzake Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hoeksche Waard in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

gelet op artikel 2, lid 2, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

 

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening,

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   per post;

  • b.

   per e-mail;

  • c.

   telefonisch;

  • d.

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding en vervallen verordeningen.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt:

  • -

   Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA), gemeente Binnenmaas, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 januari 2010;

  • -

   Verordening inrichting antidiscriminatievoorzieningen gemeente Cromstrijen, gemeente Cromstrijen, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 15 december 2009;

  • -

   Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijk Antidiscriminatievoorzieningen, gemeente Strijen, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 april 2010;

  • -

   Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, gemeente Korendijk, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 20 april 2010;

  • -

   Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, gemeente Oud-Beijerland, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard

Van 24 september 2019

G. de Schipper-Tinga

Griffier

G. Veldhuijzen

Raadsvoorzitter