Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Beleidsregel van de burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent tegemoetkoming kosten kinderopvang (Beleidsregel tegemoetkoming sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent tegemoetkoming kosten kinderopvang (Beleidsregel tegemoetkoming sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie gemeente Strijen 2016 van de voormalige gemeenten Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-272921

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent tegemoetkoming kosten kinderopvang (Beleidsregel tegemoetkoming sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard

 

gelet op

 

Artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet;

Artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

“Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

 • b.

  Gezinsplan: het plan van aanpak dat een jeugdteam samen met het gezin opstelt. Hierin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop passende hulp kan worden geboden. Daarnaast zijn hier tevens de gewenste eindresultaten in opgenomen.

 • c.

  Jeugdprofessional: een medewerker van stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, werkend in één van de jeugdteams in de gemeente Hoeksche Waard.

 • d.

  Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen binnen een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang, welke is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • e.

  Ouder: ouders, gescheiden ouders, gescheiden co-ouderschap, pleegouders, verzorgers, waarvoor definities worden gehanteerd conform de Wet kinderopvang.

 • f.

  Professional: jeugdverpleegkundige, arts jeugdgezondheidszorg, huisarts, gezinscoach en psycholoog (niet limitatief).

 • g.

  Sociaal medisch advies: een schriftelijke verklaring van een (jeugd)professional over de problematiek, duur en omvang van de ondersteuning.

 • h.

  Sociaal medische indicatie kinderopvang: kinderopvang waarvoor een tegemoetkoming wordt toegekend op grond van sociaal-medische factoren en waarvoor geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag.

 • i.

  Tegemoetkoming: tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

 • j.

  Toetsingsinkomen: het brutogezinsinkomen over het laatst afgeronde kalenderjaar.

 • k.

  Voorliggende voorziening: elke voorziening buiten deze beleidsregel waarop de belanghebbende aanspraak kan maken of een beroep kan doen voor de bekostiging van de noodzakelijke kinderopvang. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: voorzieningen op grond van de Wet kinderopvang, de Jeugdwet en de Wmo; peuteropvang; voor- en vroegschoolse educatie; opvang binnen het eigen netwerk; zorgverzekering; ouderschapsverlof; zorgverlof en vergoeding via de werkgever (niet limitatief).

 • l.

  Wet: de Wet kinderopvang (Wko).

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  De beleidsregel is van toepassing op een ouder en het kind die volgens de gemeentelijke basisadministratie wonen in de gemeente Hoeksche Waard en

  • -

   voor wie een sociaal medische advies wordt gegeven, en

  • -

   de ouder hiervoor op grond van de wet geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, en

  • -

   waarvoor geen andere toereikende voorliggende voorziening beschikbaar is.

 • 2.

  De beleidsregel kan indirect ondersteunend zijn aan arbeidsparticipatie om te voorkomen dat de kostwinner uit het arbeidsproces valt door de zorgbelasting thuis.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt aangevraagd bij het college op het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag bevat minimaal een volledig ingevuld aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag gaat vergezeld van de volgende bewijsstukken:

  • -

   Indien sprake van een medisch en/of psychisch behandeltraject buitenshuis kan worden volstaan met een verklaring waar hij/zij dit traject volgt. De instelling moet in deze verklaring aangeven hoe lang het traject zal duren en op welke dagen en tijdstippen de ouder voor behandeling bij de instelling aanwezig zal zijn.

  • -

   Indien er geen sprake is van een behandeltraject zal, voor zover deze nog niet is bijgevoegd, aan stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid gevraagd worden om te beoordelen of de ouder(s) op grond van sociaal-medische problemen (tijdelijk) niet de zorg voor het (de) kind(eren) op zich kan (kunnen) nemen. De schriftelijke motivatie van stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid moet ten minste de volgende informatie bevatten: de redenen van de noodzaak van de kinderopvang, de verwachte duur en het aantal dagdelen dat kinderopvang noodzakelijk is en de bevestiging dat een sociaal medische indicatie kinderopvang onderdeel is van en wordt gemonitord in het gezinsplan jeugdhulp. In de motivatie zijn het versterken van eigen kracht en normaliseren van de opvoeding de uitgangspunten.

  • -

   Een kopie van het contract of een actuele offerte van een in het Landelijk Register Kinderopvang ingeschreven kinderopvangorganisatie waarin in elk geval de volgende zaken zijn opgenomen: de datum waarop de opvang begint, het aantal uren opvang per week, het uurtarief van de opvang en de naam en adresgegevens van de kinderopvanglocatie waar de opvang plaatsvindt.

  • -

   De meest recente jaaropgaven van het gezinsinkomen over het laatst afgeronde kalenderjaar.

 • 4.

  De aanvraag wordt door de ouder en indien van toepassing door de partner ondertekend.

Artikel 4 Hoogte van de tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming per uur is gebaseerd op de werkelijke kosten met als maximum het wettelijk vastgestelde maximumuurtarief. In 2019 bedroeg het maximumuurtarief € 8,02 per uur voor dagopvang, € 6,89 per uur voor buitenschoolse opvang en € 6,15 per uur voor gastouderopvang.

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op het werkelijk aantal uren met een maximum van het aantal uur opvang dat op basis van het (sociaal medisch) advies noodzakelijk wordt geacht.

 • 3.

  Op de hoogte van de tegemoetkoming wordt de eigen bijdrage in mindering gebracht. De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst.

 • 4.

  Bij de berekening van de eigen bijdrage en de hoogte van de tegemoetkoming wordt, voor de gehele duur van de tegemoetkoming, uitgegaan van het bij de aanvraag aangeleverde toetsingsinkomen.

 • 5.

  Voor zover niet benoemd wordt bij de berekeningswijze van de hoogte van de tegemoetkoming aangesloten bij de door de Belastingdienst gehanteerde berekeningswijze.

Artikel 5 Duur van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt toegekend met ingang van, en niet eerder dan, de datum waarop de aanvraag door het college is ontvangen.

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

 • 3.

  De tegemoetkoming is tijdelijk en wordt verleend voor maximaal 12 maanden.

 • 4.

  Het college kan de tegemoetkoming over een afwijkende periode verlenen.

 • 5.

  De tegemoetkoming eindigt in ieder geval indien:

  • a.

   de periode van kinderopvang voor een periode langer dan 3 aaneengesloten maanden wordt onderbroken;

  • b.

   de ouder niet meer in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Hoeksche Waard staat ingeschreven;

  • c.

   de ouder aanspraak kan maken op kinderopvangtoeslag;

  • d.

   het behandeltraject is afgesloten en/of stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid oordeelt dat de noodzaak niet langer aanwezig is.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de tegemoetkoming op grond van sociaal medische indicatie indien:

  • a.

   de aanvrager niet behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 2 van de beleidsregel;

  • b.

   de aanvrager aanspraak kan maken op een voorliggende voorziening of andere ondersteuningsmogelijkheden heeft;

  • c.

   de kinderopvangorganisatie waar het kind wordt geplaatst niet is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang;

 • 2.

  Daarnaast kan het college een tegemoetkoming op grond van sociaal medische indicatie weigeren indien het gemeentelijk budget voor aanvragen op grond van een sociaal medische indicatie niet meer toereikend is.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1.

  Het college besluit zo snel mogelijk na ontvangst van alle benodigde informatie doch uiterlijk binnen 8 weken na de datum waarop de (volledige) aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Inhoud van de beschikking tot tegemoetkoming

 • 1.

  Het college stuurt het besluit tot verlening van de tegemoetkoming op grond van een sociaal medische indicatie naar de ouder.

 • 2.

  Het college informeert stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid over een genomen besluit, mits zij betrokken zijn bij de aanvraag.

 • 3.

  Het besluit tot verlening van de tegemoetkoming op grond van een sociaal medische indicatie bevat in ieder geval:

  • a.

   de naam, het adres en het BSN van de ouder en indien van toepassing de naam, het adres en het BSN van de partner;

  • b.

   de naam, het adres en het BSN van het kind of van de kinderen waarop de verlening van de tegemoetkoming betrekking heeft;

  • c.

   de naam, het adres en het LRK nummer van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouderopvang waar de opvang plaatsvindt;

  • d.

   het genomen besluit en de bijbehorende motivatie;

  • e.

   de hoogte en de berekening van de tegemoetkoming;

  • f.

   de wijze waarop de tegemoetkoming wordt betaald;

  • g.

   de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarover de tegemoetkoming zal worden verleend;

  • h.

   de verplichtingen van de ouder waaronder in elk geval de verplichtingen als genoemd in artikel 12 van de beleidsregel.

Artikel 9 Betaling

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt uitbetaald aan de ouder.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van betalen bevoorschotting.

 • 4.

  Indien de ouder verzuimt de eigen bijdrage aan de kinderopvang te betalen, kan de uitbetaling van de tegemoetkoming worden stopgezet.

Artikel 10 Vaststelling

 • 1.

  De ouder verstrekt binnen 8 weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van de kinderopvang, in de vorm van de jaaropgave en/of alle relevante facturen, over deze periode.

 • 2.

  Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid verstrekt binnen 8 weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een verslag over de bereikte resultaten in relatie tot het gezinsplan.

 • 3.

  Het college stelt de definitieve tegemoetkoming binnen 8 weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast.

 • 4.

  Indien blijkt dat de ouder na vaststelling nog recht heeft op een aanvullend bedrag, dan wordt dit bedrag betaalbaar gesteld.

 • 5.

  Heeft de ouder een te hoge tegemoetkoming ontvangen, dan kan het college overgaan tot terugvordering van het teveel betaalde bedrag.

Artikel 11 Herhalingsaanvraag

 • 1.

  Indien er sprake is van een herhalingsaanvraag dan geldt de aanvullende voorwaarde dat stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vooraf extra onderzoek uitvoert naar de oorzaak van de herhalingsaanvraag, de afspraken in het gezinsplan en de mogelijke alternatieven.

 • 2.

  Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk om het verslag van dit onderzoek tijdig aan te bieden.

 • 3.

  De ouder is zelf verantwoordelijk voor het aangaan dan wel opzeggen van het contract met de kinderopvangorganisatie.

 • 4.

  Partijen spannen zich in om bij een herhalingsaanvraag de indicatie zonder onderbreking te laten doorlopen, onder voorwaarde dat deze aanvraag tijdig is ingediend.

Artikel 12 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem/haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed zijn op de (hoogte van de) tegemoetkoming.

 • 2.

  De ouder is verplicht aan het college desgevraagd medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de beleidsregel en de verstrekking van de tegemoetkoming.

Artikel 13 Herziening en intrekking

Het college herziet het recht op tegemoetkoming of trekt dit in:

 • a.

  als het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht als bedoeld artikel 12 geleid heeft tot een ten onrechte of te hoog verstrekte tegemoetkoming;

 • b.

  als anderszins een tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag verstrekt is;

 • c.

  als er sprake is van onvoldoende medewerking, waardoor het recht niet kan worden vastgesteld.

Artikel 14 Terugvordering

Het college kan de tegemoetkoming terugvorderen van de ouder indien:

 • a.

  (de hoogte van) de bijdrage is vastgesteld op grond van onjuiste en/of onvolledig verstrekte inlichtingen door de ouder;

 • b.

  de ouder redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte is uitbetaald.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Aan een ouder die geen recht heeft op de tegemoetkoming op grond van de beleidsregel kan het college, gelet op alle feiten en omstandigheden, in afwijking van het vorenstaande een tegemoetkoming verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken.

Artikel 16 Intrekking oude regelingen

De volgende beleidsregels worden ingetrokken per de in artikel 18, eerste lid genoemde datum:

 • -

  Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie gemeente Cromstrijen 2016, vastgesteld door B&W d.d. 29 maart 2016.

 • -

  Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie gemeente Korendijk 2016, vastgesteld door B&W d.d. 1 maart 2016.

 • -

  Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie gemeente Oud-Beijerland 2016, vastgesteld door B&W op 21 januari 2016.

 • -

  Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie gemeente Strijen 2016, vastgesteld door B&W d.d. 29 maart 2016.

Artikel 17 Overgangsregeling

Aanvragen die zijn binnengekomen vòòr de inwerkingtreding van de Beleidsregel tegemoetkoming sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019 worden afgedaan op grond van de beleidsregels van één van de voormalige gemeenten.

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming sociaal medische indicatie gemeente Hoeksche Waard 2019.

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

de secretaris,

B. Silvis- de Heer

de burgemeester,

G. Veldhuijzen