Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 3. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-309839

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Hoeksche Waard 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 

 • I.

  als gemeentearchivaris te benoemen: de gemeentearchivaris van de gemeente Dordrecht.

   

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht.

   

 • III.

  een Strategisch informatieoverleg in te stellen waarin zitting hebben:

  • Een directielid (verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering) als voorzitter;

  • de gemeentearchivaris;

  • de griffier of een door de griffier aangewezen griffiemedewerker;

  • CIO (Chief information officer) of informatiemanager;

  • CISO (Chief Information Security Officer);

  • de Controller of een door de controller aangewezen medewerker;

  • adviseur DIV;

  • desgewenst een onafhankelijk deskundige, op voordracht van de bovengenoemde personen, op het terrein van de relatie tussen burger en overheid en de betekenis van overheidsinformatie voor deze relatie.

    

 • IV.

  Het Strategisch informatieoverleg kan andere personen/deskundigen uitnodigen bij het overleg.

   

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de op de eerste dag na publicatie en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard op 5 november 2019.

B.W. Silvis-de Heer

secretaris

G. Veldhuijzen

burgemeester

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

 

 

Toelichting  

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Burgemeester en wethouders zijn eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats en een e-depot aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

 

Onderdeel III betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

 

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).