Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen (Verordening kwijtschelding 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen (Verordening kwijtschelding 2020)
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding 2019 van de gemeente Binnenmaas, de Verordening kwijtschelding 2019 van de gemeente Cromstrijen, de Verordening kwijtschelding 2019 van de gemeente Korendijk, de Verordening kwijtschelding 2019 van de gemeente Oud-Beijerland en de Verordening kwijtschelding 2019 van de gemeente Strijen.

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 3. artikel 28, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318978

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen (Verordening kwijtschelding 2020)

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de lijkbezorgingsrechten 2020;

 • de hondenbelasting 2020 ter zake van tweede en meerdere honden ;

 • de dagtoeristenbelasting 2020;

 • de toeristenbelasting 2020;

 • de watertoeristenbelasting 2020;

 • de precariobelasting 2020;

 • de leges 2020, met uitzondering van de leges voor een Nederlandse Identiteitskaart, voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de onroerende zaak belasting 2020;

 • de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2020;

 • de rioolheffing 2020;

 • de hondenbelasting 2020, ter zake van de eerste hond;

 • afvalstoffenheffing 2020 tot een maximaal bedrag van € 226,-;

 • de leges voor een Nederlandse identiteitskaart;

 • de leges voor aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • de leges voor aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Overgangsrecht

 • -

  De Verordening kwijtschelding 2019 d.d. 13 december 2018 van de gemeente Binnenmaas,

 • -

  de Verordening kwijtschelding 2019 d.d. 18 december 2018 van de gemeente Cromstrijen,

 • -

  de Verordening kwijtschelding 2019 d.d. 4 december 2018 van de gemeente Korendijk,

 • -

  de Verordening kwijtschelding 2019 d.d. 4 december 2018 van de gemeente Oud-Beijerland,

 • -

  de Verordening kwijtschelding 2019 d.d. 13 december 2018 van de gemeente Strijen,

worden ingetrokken met ingang van de in artikel 5, derde lid genoemde datum van ingang van deze verordening met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2020’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2020.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard van 17 december 2019.

de griffier,

G. de Schipper-Tinga

de voorzitter,

G. Veldhuijzen