Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020)
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 van de gemeente Binnenmaas, de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 van de gemeente Cromstrijen, de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 van de gemeente Korendijk, de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 van de gemeente Oud-Beijerland, de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 van de gemeente Strijen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-319009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020)

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

 

gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  maand: een kalendermaand.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Ter zake van kabels, leidingen, buizen of draden ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteits-wet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de kabels, leidingen, buizen of draden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4. Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genot hebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen of draden per strekkende meter per jaar € 2,50, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6. Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Het aantal strekkende meters wordt gesteld op het aantal strekkende meters dat aanwezig is bij aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

Artikel 7. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wijze van aanslag geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10. Termijnen van betaling

De aanslag moet worden betaald binnen zes weken na dagtekening van de aanslag.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • -

  De Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019, d.d. 13 december 2018 van de gemeente Binnenmaas,

 • -

  de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019, d.d. 18 december 2018 van de gemeente Cromstrijen,

 • -

  de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019, d.d. 4 december 2018 van de gemeente Korendijk,

 • -

  de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019, d.d. 4 december 2018 van de gemeente Oud-Beijerland,

 • -

  de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019, d.d. 13 december 2018 van de gemeente Strijen,

worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard van 17 december 2019.

de griffier,

G. de Schipper-Tinga

de voorzitter,

G. Veldhuijzen