Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Hoogeveen
CiteertitelPrivacyreglement BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2011nieuwe regeling

26-05-2011

KvH 19-07-2011

11.0015416

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

besluiten:

Het Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Hoogeveen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  De wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • c.

  Verordening: de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen;

 • d.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Hoogeveen als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • e.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Hoogeveen (de Gegevensmakelaar);

 • f.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

 • g.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • h.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen;

 • i.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Hoogeveen en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • j.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 • k.

  aangehaakt gegeven: in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

 • l.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • m.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 • n.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor het gebruik van de basisregistratie personen en voor het beheer van het autorisatiebesluit;

 • o.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • p.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • q.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • r.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van het gebruik van de gemeentelijke basisregistratie personen

 • 1.

  Beheerder van het gebruik van de gemeentelijke basisregistratie personen is de medewerker Algemene Dienst belast met het gegevensbeheer Basisregistratie.

 • 2.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Gemeentewinkel (Burgerzaken);

  • b.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie personen. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 4.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder;

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 9 Protocolplicht

 • 1.

  Om te kunnen voldoen aan artikel 103 van de Wet en artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, houdt de beheerder van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

 • 2.

  De beheerder voldoet niet aan de verplichting bedoeld in lid 1 voor zover dit verstrekkingen betreft welke noodzakelijk zijn in het belang van de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 11 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

Artikel 13 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 14 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als "Privacyreglement BRP".

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op datum van inwerkingtreding van de Verordening BPR.

 • 3.

  Het “GBA privacyreglement Hoogeveen“ van 4 september 2007 wordt met ingang van de datum vermeld onder lid 2 ingetrokken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Hoogeveen hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

 

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

Gegevensset

GBA-V

De werkeenheden binnen de clusters:

Diverse gemeentelijke taken.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 05, 06, 07 en 08.

De gegevens opgenomen in Bijlage I van het Autorisatiebesluit BZK d.d. 2 november 2009.

- Strategie, beleid en projecten

(SBP);

- Realisatie en beheer (R&B);

- Dienstverlening en handhaving

(D&H), behalve de afdeling

Gemeentewinkel, inclusief

Sociale Zaken;

- Bestuurs- en

Managenementondersteuning

(BMO).

Cluster Dienstverlening en Handhaving, afdeling Gemeentewinkel.

Diverse gemeentelijke taken.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 51, 02, 52, 03, 53, 04, 54, 05, 55, 06, 07, 08, 58, 09 en 59.

De gegevens opgenomen in Bijlage XXI van het Autorisatiebesluit BZK d.d. 2 november 2009.

Cluster BMO, afdeling Interne Dienstverlening, team Belastingen en Geo-informatie, medewerker algemene dienst belast met het beheer van het gegegevensmagazijn.

Beheer midoffice, beheer gebruik authentieke persoonsgegevens.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 51, 02, 52, 03, 53, 04, 54, 05, 55, 06, 07, 08, 58, 09 en 59.

De gegevens opgenomen in Bijlage XXI van het Autorisatiebesluit BZK d.d. 2 november 2009.

Cluster BMO, afdeling Interne Dienstverlening, team DIV.

Beheer documenten, identificatie personen.

Gegevens opgenomen in de categorieën 01, 51, 02, 52, 03, 53, 04, 54, 05, 55, 06, 07, 08, 58, 09 en 59.

De gegevens opgenomen in Bijlage XXI van het Autorisatiebesluit BZK d.d. 2 november 2009.

 

 

 

 

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Bijlage 2 Lijst van binnengemeenteljike afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

BMO

Jubilea

Mutatiegegevens m.b.t. verhuizing en overlijden.

D&H

Leerplichtzaken

Mutatiegegevens m.b.t. verhuizing en overlijden.

D&H

Onderzoek uitkeringsfraude

Mutatiegegevens m.b.t. emigratie, vertrek en overlijden.

D&H

Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers.

Mutatiegegevens m.b.t. verhuizing, overlijden en nationaliteit.

Bijlage 3 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens owrden verstrekt

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

Civision Belasting Basis

Gemeentelijke Belastingheffing en Afvalstoffenheffing

Persoon

-Anummer

-AanduidingNaamgebruik

-AdelijkeTitelPredikaat

-Bankgirorekeningnummer

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-DatumOverlijden

-GeboorteDatum

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-IndicatieGeheim

-SubjectnrAKR

-Telefoonnummer

-TerAttentieVan

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

-Begindatum Relatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

-Begindatum Relatie

-EinddatumRelatie

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-Landcode

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Gemeente

-Einddatum

-GemeenteWaarinIsOvergegaan

-Gemeentecode

-Gemeentenaam

-Ingangsdatum

Land

- Einddatum

-Ingangsdatum

-Landcode

-Landnaam

Civision Innen

Debiteurenadministratie

Persoon

-Anummer

-AanduidingNaamgebruik

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-DatumOverlijden

-Faxnummer

-GeboorteDatum

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-Telefoonnummer

-TerAttentieVan

-Voorletters

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

-Begindatum Relatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

-Begindatum Relatie

-EinddatumRelatie

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Gemeente

-Einddatum

-GemeenteWaarinIsOvergegaan

-Gemeentecode

-Gemeentenaam

-Ingangsdatum

Civision Onderwijs

Leerlingen administratie

Persoon

-Anummer

-AanduidingNaamgebruik

-Bankgirorekeningnummer

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-CodeGeboorteland

-DatumInschrijvingGemeente

-DatumOverlijden

-Faxnummer

-GeboorteDatum

-GeboortePlaats

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-IndicatieGeheim

-PlaatsOverlijden

-Telefoonnummer

-Verblijfstitel

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

PersoonsRelatieAdresHuwelijk

-DatumOntbinding

-DatumSluiting

PersoonsRelatieAdresNationaliteit

PersoonsRelatieAdresOuder

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Gemeente

-Einddatum

-GemeenteWaarinIsOvergegaan

-Gemeentecode

-Gemeentenaam

-Ingangsdatum

Land

- Einddatum

-Ingangsdatum

-Landcode

-Landnaam

Nationaliteit

-Code

-DatumVerkrijging

-DatumVerlies

-Omschrijving

Civision Kadaster

Kadastrale administratie

Persoon

-Anummer

-AanduidingNaamgebruik

-AdelijlijkeTitelPredikaat

-Bsnnummer

-CodeGeboorteland

-CodeGeboorteplaats

-DatumOverlijden

-GeboorteDatum

-GeboortePlaatsnaam

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-IndicatieGeheim

-SubjectnrAKR

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Gemeente

-Einddatum

-GemeenteWaarinIsOvergegaan

-Gemeentecode

-Gemeentenaam

-Ingangsdatum

Squit-XO

WABO

Persoon

-Anummer

-AanduidingNaamgebruik

-BankgiroRekeningnummer

-Bsnnummer

-CodeGeboorteland

-CodeGeboorteplaats

-DatumOverlijden

-Faxnummer

-GeboorteDatum

-GeboortePlaatsnaam

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-Telefoonnummer

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Key2Begraven

Begravenissenadministratie

Persoon

-Anummer

-AanduidingNaamgebruik

-AdelijketitelPredikaat

-BankgiroRekeningnummer

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-CodeGeboorteland

-CodeGeboorteplaats

-CodeLandOverlijden

-CodePlaatsOverlijden

-DatumOverlijden

-Faxnummer

-GeboorteDatum

-GeboortePlaatsnaam

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-OmschrijvingPlaatsOverlijden

-Telefoonnummer

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Gemeente

-Einddatum

-GemeenteWaarinIsOvergegaan

-Gemeentecode

-Gemeentenaam

-Ingangsdatum

Land

- Einddatum

-Ingangsdatum

-Landcode

-Landnaam

Corsa

Document management systeem

Persoon

-Anummer

-AcademischeTitel

-AdelijkeTitelPredikaat

-Bankgirorekeningnummer

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-CodeGeboorteplaats

-DatumInschrijvingGemeente

-DatumOverlijden

-GeboorteDatum

-GeboortePlaats

-GeboortePlaatsnaam

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-IndicatieGeheim

-SubjectnrAKR

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

-Soort verbintenis

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-Antwoordnummer

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Einddatum

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Straatnaam

-Woonplaatsnaam

szwNet – Uitkeringen

Registratie Sociale Zaken

Persoon

-Anummer

-AanduidingBijzonderNederlanderschap

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden

-AanduidingGegevensInOnderzoekVerblijfstitel

-AanduidingNaamgebruik

-AcademischeTitel

-AdelijkeTitelPredikaat

-Bankgirorekeningnummer

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-CodeGeboorteland

-CodeGeboorteplaats

-CodeGemeenteVanInschrijving

-CodeLandEmigratie

-CodeLandImmigratie

-CodeLandOverlijden

-CodePlaatsOverlijden

-DatumInschrijvingGemeente

-DatumOpschortingBijhouding

-DatumOverlijden

-DatumVerkrijgingVerblijfstitel

-DatumVerliesVerblijfstitel

-DatumVertrekUitNederland

-DatumVestigingInNederland

-E-mailadres

-EinddatumUitsluitingKiesrecht

-Faxnummer

-GeboorteDatum

-GeboortePlaats

-GeboortePlaatsnaam

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-IndicatieInCuratelestelling

-IndicatieGeheim

-IndicatieGezagMinderjarige

-IndicatieOuderOntzetUitOuderlijkeMacht

-OmschrijvingPlaatsOverlijden

-PlaatsOverlijden

-SubjectnrAKR

-Telefoonnummer

-TerAttentieVan

-UitsluitingKiesrecht

-Verblijfstitel

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresInschrijving

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatie Kind

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-Einddatum

-EinddatumRelatie

-Ingangsdatum

PersoonsRelatieNationaliteit

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-DatumVerkrijging

-DatumVerlies

-EinddatumRelatie

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Deelgemeentecode

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IdentificatiecodeVerblijfplaats

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-MobieleWoonruimtenaam

-MobieleWoonruimtesoort

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-StatusOmschrijvingAdres

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

szwNet – WMO

Registratie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Persoon

-Anummer

-AanduidingBijzonderNederlanderschap

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden

-AanduidingGegevensInOnderzoekVerblijfstitel

-AanduidingNaamgebruik

-AcademischeTitel

-AdelijkeTitelPredikaat

-Bankgirorekeningnummer

-Bsnnummer

-BurgerlijkeStaat

-CodeGeboorteland

-CodeGeboorteplaats

-CodeGemeenteVanInschrijving

-CodeLandEmigratie

-CodeLandImmigratie

-CodeLandOverlijden

-CodePlaatsOverlijden

-DatumInschrijvingGemeente

-DatumOpschortingBijhouding

-DatumOverlijden

-DatumVerkrijgingVerblijfstitel

-DatumVerliesVerblijfstitel

-DatumVertrekUitNederland

-DatumVestigingInNederland

-E-mailadres

-EinddatumUitsluitingKiesrecht

-Faxnummer

-GeboorteDatum

-GeboortePlaats

-GeboortePlaatsnaam

-GeslachtsAanduiding

-GeslachtsNaam

-GeslachtsNaamEchtgenoot

-IndicatieInCuratelestelling

-IndicatieGeheim

-IndicatieGezagMinderjarige

-IndicatieOuderOntzetUitOuderlijkeMacht

-OmschrijvingPlaatsOverlijden

-PlaatsOverlijden

-SubjectnrAKR

-Telefoonnummer

-TerAttentieVan

-UitsluitingKiesrecht

-Verblijfstitel

-Voorletters

-Voornamen

-VoorvoegselGeslachtsnaam

-VoorvoegselGeslachtsnaamEchtgenoot

PersoonsRelatieAdresCorrespondentie

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresInschrijving

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatieAdresVerblijf

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-EinddatumRelatie

PersoonsRelatie Kind

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-Einddatum

-EinddatumRelatie

-Ingangsdatum

PersoonsRelatieNationaliteit

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-BegindatumRelatie

-DatumVerkrijging

-DatumVerlies

-EinddatumRelatie

Adres

-AanduidingBijHuisnummer

-AanduidingGegevensInOnderzoek

-AdresBuitenland1

-AdresBuitenland2

-AdresBuitenland3

-Antwoordnummer

-AuthentiekeGemeentecode

-AuthentiekeIdentificatieOpenbareRuimte

-AuthentiekeIdentificatieWoonplaats

-AuthentiekWoonplaatscode

-AuthentiekeWoonplaatsnaam

-Buurtcode

-CentroidXCoordinaat

-CentroidYCoordinaat

-CentroidZCoordinaat

-Deelgemeentecode

-Einddatum

-Gemeentecode

-Huisletter

-Huisnummer

-Huisnummertoevoeging

-IdentificatieNummerAanduiding

-IdentificatiecodeVerblijfplaats

-IndicatieGeconstateerd

-Ingangsdatum

-Landcode

-Locatieadresnummer

-Locatieomschrijving

-MobieleWoonruimtenaam

-MobieleWoonruimtesoort

-OfficieleStraatnaam

-Postbusnummer

-Postcode

-Statuscode

-StatusOmschrijvingAdres

-Straatcode

-Straatnaam

-Wijkcode

-Woonplaatscode

-Woonplaatsnaam

Bijlage 4 Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt

 

Wie

Waarvoor

Welke cate-gorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse EU-overheden

Voor de uitvoering van de aan deze instanties opgedragen wettelijke taken (er moet sprake zijn van een Nederlands belang)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging of het verkrijgen van het adres van een nabestaande.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

Ten behoeve van de uitvoering van de aan deze instellingen opgedragen taken

 

 

 

 

 

Vrije derde

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

 

 

 

Mogelijk

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

Art. 100 Wet GBA

 

 

 

 

 

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

- Kinderopvang

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

- Gehandicaptenzorg

-Werkvoorziening

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafden-zorg1)

Voor de uitvoering van de aan deze instellingen opgedragen zorgtaken

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

1) Vrije derde tenzij men aantoonbaar gemandateerd is publiekrechtelijke taken uit te voeren voor een afnemer, in dat geval betreft het een afnemer

Bijlage 5 Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegeven

 

...

...

NVT

...

...

...

...

...

Toelichting op het privacyreglement BRP van de gemeente Hoogeveen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). De verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. De raad heeft de nadere regeling van verantwoordelijkheid, beheer en gegevensverwerking opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders in hun rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de BRP. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het reglement betreft de basisregistratie personen. Dat is een combinatie van de basisadministratie, waarin persoonsgegevens van personen die in gemeente Hoogeveen woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is (voor zover van de niet inwoner in de GBA een persoonslijst is opgenomen) een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder g in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van gemeente Hoogeveen, die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend. Deze gegevens maken geen deel uit van het basispakket van de basisadministratie.

Sinds 1 januari 2010 dienen overheidsorganisaties en dus ook gemeenten bij de verwerking van persoonsgegevens voor publiekrechtelijke taken gebruik te maken van de authentieke gegevens uit de basisadministraties. Authentieke gegevens zijn gegevens die als zodanig door de wet worden aangemerkt. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt het begrip authentiek gegeven als volgt omschreven: “Authentieke gegevens zijn, gezien het geheel van wettelijke taken, voor alle overheidsinstanties vitaal of veelvuldig en om uiteenlopende redenen nodig, kwalitatief hoogwaardig en als zodanig bij of krachtens de wet aangewezen”. De mate van zekerheid en dus de bewijskracht die aan een gegeven in de GBA kan worden toegekend wordt bepaald door de brondocumenten waaraan ze zijn ontleend. Welke gegevens tot de authentieke gegevens worden gerekend is vastgelegd in bijlage 1d behorende bij artikel 58a van het Besluit GBA.

 

Artikel 2. Beheer

Het beheer van het gebruik van de basisregistratie personen is belegd bij de medewerker Algemene Dienst belast met het gegevensbeheer Basisregistratie.

 

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V.

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "on-line verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Lid 1, sub a regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de afdelingen die uitvoering geven aan de Wet GBA.

Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals belastingen of Sociale Zaken, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de Wet GBA.

 

Artikel 5. Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens worden verstrekt. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke mutatieberichten en selecties.

 

Artikel 6. Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

 

Artikel 7. Overige verstrekkingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 van de Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 van de wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking op grond van artikel 100 aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens mogen worden verstrekt. Ingevolge artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval wordt de gevraagde informatie niet verstrekt.

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte.

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 worden geprotocolleerd (artikel 9).

 

Artikel 8. Terugmeldplicht

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

Op grond van artikel 62, vierde lid, van de wet GBA is het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • ·

  binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

De ‘terugmelding aan de basisadministratie’ houdt zowel terugmelding in aan de eigen basisadministratie van de gemeente Hoogeveen als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

 

Artikelen 9 tot en met 12. Rechten van de burger

De wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van diens gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in dit reglement. Indien de burger dit wenst dient hij ook geïnformeerd te worden over aan wie zijn gegevens zijn verstrekt. Voor zover dit niet uit de verstrekkingensystematiek is te herleiden, is het noodzakelijk de verstrekkingen te protocolleren.

 

Artikel 13. Beveiliging

De GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging:

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • ·

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • ·

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • ·

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In gemeente Hoogeveen zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. De maatregelen zijn opgenomen in het Informatiebeveiligingsplan.

 

Artikel 15. Slotbepaling

Gegeven de substantiële wijzigingen stellen wij voor om het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 4 september 2007 in zijn geheel te vervangen door het onderhavig Reglement basisregistratie personen.