Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement tot regeling van de verdeling der werkzaamheden en de uren van openstelling van het bureau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement tot regeling van de verdeling der werkzaamheden en de uren van openstelling van het bureau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Hoogeveen
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een regeling met interne werking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2007nieuwe regeling

26-06-2007

n.v.t.

H.07.00423

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement tot regeling van de verdeling der werkzaamheden en de uren van openstelling van het bureau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Hoogeveen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen,

besluiten:

vast te stellen het navolgende reglement:

Reglement tot regeling van de verdeling der werkzaamheden en de uren van openstelling van het bureau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Hoogeveen.

Artikel 1.

Ten overstaan van de ambtenaren van de burgerlijke stand zullen alle akten betreffende de burgerlijke stand worden verleden. Voor de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand worden huwelijksakten verleden en worden akten van partnerschap geregistreerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht alle werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand en bewaart alle registers in het gemeentehuis, waartoe het gebouw, waarin de ambtenaren van de burgerlijke stand hun werkzaamheden verrichten, wordt geacht te behoren.

Artikel 2.

Het bureau van de burgerlijke stand is van maandag tot en met vrijdag, behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 voor het publiek geopend gedurende de uren, dat het gemeentehuis bij besluit van Burgemeester en Wethouders voor het publiek is opengesteld.

Artikel 3.

Het bureau wordt op de zondag en op de algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet en de bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen alsmede op de zaterdag door de betrokken ambtenaar geopend op verzoek van een belanghebbende indien deze aantoont, dat met de te venichten werkzaamheid met tot de eerstvolgende werkdag kan worden gewacht. Onmiddellijk nadat die werkzaamheid is verricht wordt het bureau weder gesloten.

Artikel 4.

Het bureau is op door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen bijzondere dagen geopend van 9.00 - 10.00 uur 's morgens.

Artikel 5.

Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit reglement, bestaat voor de voltrekking van huwelijken en de registratie van partnerschap op andere tijd dan de daarvoor ingevolge de Wet rechten burgerlijke stand aan te wijzen tijdstippen, ook gelegenheid op uren, waarop voor andere verrichtingen het bureau is gesloten. Ook in andere bijzondere gevallen, ter beoordeling van de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan van het bepaalde in artikel 2 worden afgeweken.

Artikel 6.

Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement burgerlijke stand'.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2007.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen op 26 juni 2007.

De secretaris, de burgemeester,