Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement betreffende de ambtelijke organisatie van de gemeente met uitzondering van de griffie met inbegrip van de instructie voor de gemeente secretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betreffende de ambtelijke organisatie van de gemeente met uitzondering van de griffie met inbegrip van de instructie voor de gemeente secretaris
CiteertitelOrganisatiereglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Het betreft een regeling met interne werking.

2) De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160, lid 1 onder c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201001-04-201001-04-2013nieuwe regeling

06-04-2010

n.v.t.

H.10.00435

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de ambtelijke organisatie van de gemeente met uitzondering van de griffie met inbegrip van de instructie voor de gemeente secretaris

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op het kerndocument organisatieontwikkeling "transitie van afdelingen naar clusters " zoals vastgesteld door B&W op 2 februari 2010 en het advies van de OR van 3 maart 2010 en van 31 maart 2010;

Overwegende dat het Organisatiereglement als gevolg van implementatiebesluiten in 2010 organisch wijzigt,

Besluiten vast te stellen het volgende:

ORGANISATIEREGLEMENT

(reglement betreffende de ambtelijke organisatie van de gemeente met uitzondering van de griffie met inbegrip van de instructie voor de gemeentesecretaris)

Artikel 1 (organisatorische eenheden)

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de gemeente is gebaseerd op het directiemodel.

 • 2.

  De ambtelijke organisatie wordt geleid door een directie.

 • 3.

  De ambtelijke organisatie bestaat verder uit de volgende clusters:

  • a.

   Strategie, beleid en projecten;

  • b.

   Realisatie en beheer;

  • c.

   Dienstverlening en handhaving;

  • d.

   Bestuurs- en managementondersteuning.

 • 4.

  Binnen een cluster worden door de directie werkeenheden gevormd.

 • 5.

  De directie besluit, naar aanleiding van een door ons college vastgesteld projectvoorstel, tot het instellen van tijdelijke organisatorische verbanden tussen eenheden ter voorbereiding en/of uitvoering van het beleid dat meerdere organisatorische eenheden aangaat. Het beheer van zo'n verband wordt opgedragen aan een projectleider.

Artikel 2 (de gemeentesecretaris)

 • 1.

  De gemeentesecretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de burgemeester, zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstig toepassing op de zorg van de gemeentesecretaris voor een doelmatige ondersteuning van de door het college of de burgemeester ingestelde commissies.

 • 3.

  De gemeentesecretaris staat de burgemeester terzijde bij de bevordering van een goede afstemming tussen de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie alsmede tussen de griffie en de ambtelijke organisatie.

 • 4.

  De gemeentesecretaris is als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie direct verantwoording schuldig aan het college.

 • 5.

  De gemeentesecretaris is als enige bevoegd om opdrachten van het college aan te nemen.

 • 6.

  De gemeentesecretaris wijst na overleg met het college een plaatsvervanger aan als bedoeld in artikel 106 Gemeentewet. De gemeentesecretaris kan na overleg met het college een 2e vervanger aanwijzen en zo verder.

Artikel 3 (directie)

 • 1.

  De directie bestaat uit een algemeen directeur.

 • 2.

  De directie is verantwoordelijk voor het leiden van de ambtelijke organisatie als totaal, voor strategiebepaling, beleidsintegratie en de bedrijfsvoering.

 • 3.

  De algemeen directeur wijst een clustermanager aan als plaatsvervanger. De algemeen directeur kan een clustermanager aanwijzen als 2e vervanger en zo verder.

 • 4.

  De directie stuurt de clusters aan via de clustermanagers.

 • 5.

  De directie voert regelmatig overleg en stemt af met de clustermanagers binnen het directieoverleg. De directie kan anderen aan dit overleg laten deelnemen.

Artikel 4 (clusters)

 • 1.

  Een cluster wordt geleid door een clustermanager.

 • 2.

  De clustermanager is als enige bevoegd opdrachten van de directie aan te nemen en opdrachten te geven aan de medewerkers van zijn cluster.

 • 3.

  Onverminderd de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en de directie is de clustermanager verantwoordelijk voor:

  • a.

   de dagelijkse leiding van de cluster;

  • b.

   een goede kwaliteit van de door zijn cluster uit te brengen adviezen en overige producten;

  • c.

   het op doelmatige en doeltreffende wijze realiseren van de door of namens het bestuur vastgestelde omvang en kwaliteit van de dienstverlening, de levering van de opgedragen producten en de verantwoordelijkheden voor de daartoe ter beschikking gestelde middelen;

  • d.

   een goede voorbereiding, coördinatie, voortgang, behandeling en juiste afdoening en uitvoering van taken en activiteiten binnen zijn cluster;

  • e.

   de zorg voor een goede vakinhoudelijke en integrale advisering met betrelddng tot het taakgebied van de cluster aan de bestuursorganen;

  • f.

   een goede informatie-uitwisseling tussen medewerkers en management of bestuur;

 • 4.

  De directie wijst voor elke clustermanager een plaatsvervanger aan.

 • 5.

  De clustermanager benoemt na overleg met de directie de hiërarchische leidinggevende van een werkeenheid. De clustermanager stuurt de hiërarchische leidinggevenden aan. Binnen een werkeenheid kan de functionele aansturing van de medewerkers van die eenheid worden opgedragen aan een medewerker binnen die eenheid.

 • 6.

  De clustermanager voert regelmatig overleg en stemt af met de leidinggevenden van de werkeenheden binnen het clusteroverleg.

Artikel 5 (mandaat, machtiging en volmacht)

Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat, bij machtiging of bij volmacht worden de door de bestuursorganen gestelde kaders in acht genomen.

Artikel 6 (verantwoording en rapportage)

 • 1.

  De directie legt verantwoording af aan het college overeenkomstig de door het college vastgestelde planning & control systematiek.

 • 2.

  De clustermanager legt verantwoording af aan de directie over het door hem gevoerde beheer van zijn cluster overeenkomstig de door de directie vastgestelde planning & control systematiek.

Artikel 7 (slotbepalingen)

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag van vaststelling en werkt terug tot en met 1 april 2010.

 • 2.

  Dit reglement vervangt het Organisatiereglement van de gemeente Hoogeveen, vastgesteld bij besluit van 2 december 2003, laatstelijk gewijzigd op 13 maart 2008.

 • 3.

  Afdelingen en units genoemd in het Organisatiereglement als bedoeld in het vorige lid zijn per 1 april 2010 werkeenheden. Toerekening aan een cluster, wijziging of opheffing geschiedt bij afzonderlijke directiebesluiten.

 • 4.

  Dit reglement wordt aangehaald als "Organisatiereglement".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op 6 april 2010.

De secretaris, de burgemeester,