Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2007nieuwe regeling

04-09-2007

Hgv.Crt. 19-09-2007

H.07.00569

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

besluiten:

vast te stellen de volgende

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten;

 • c.

  foutberichtenverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten;

 • d.

  autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden;

 • e.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 • f.

  basisadministratie: gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2
 • 1.

  De manager Gemeentewinkel is beheerder van de basisadministratie en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder.

 • 2.

  Deze beheerstaken kunnen geheel of gedeeltelijk ondergemandateerd worden.

Artikel 3

Het college wijst functionarissen aan die worden belast met:

 • -

  het applicatiebeheer;

 • -

  het gegevensbeheer;

 • -

  het systeembeheer;

 • -

  het beveiligingsbeheer;

 • -

  de gegevensverwerking.

Hoofdstuk 2 Het informatiebeheer

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijks werkplan waarin de beheeractiviteiten worden opgenomen;

 • b.

  een jaarverslag waarin mede gerapporteerd wordt aan burgemeester en wethouders over het onder a. bedoelde werkplan, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheersprocedures;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 10 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.

  uitvoering van de driejaarlijkse 'periodieke audit GBA';

 • e.

  administratieve beheersprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • f.

  periodiek overleg tussen hem en de gegevens-, de applicatie-, de systeem-, de privacy-, en de beveiligingsbeheerder;

 • g.

  melding aan de gemeentesecretaris van inbreuken op de informatiebeveiliging.

Artikel 5

De informatiebeheerder adviseert het college als verantwoordelijke van de basisadministratie over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de basisadministratie te weten:

 • -

  kwaliteit van de gegevens; en

 • -

  persoonsinformatievoorziening.

Artikel 6

De informatiebeheerder beslist over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem.

Artikel 7

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding van de basisadministratie worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • c.

  de managementsamenvatting van de driejaarlijkse 'periodieke GBA-audit' ter kennis komt van de gemeenteraad;

 • d.

  alle in artikel 3 genoemde functionarissen op de hoogte zijn gesteld van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  onderzoek plaatsvindt naar inbreuken op de informatiebeveiliging en zonodig maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer

Artikel 8

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de basisadministratie;

 • b.

  het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de basisadministratie.

Artikel 9

De gegevensbeheerder is bevoegd vanuit de in artikel 8 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de basisadministratie.

Artikel 10

De gegevensbeheerder voorziet in een tenminste jaarlijkse kwaliteitssteekproef op het bestand van persoonslijsten van ingeschrevenen.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

Artikel 11

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit van en het technisch onderhoud van het computersysteem waarop de GBA-toepassingsprogrammatuur is geïnstalleerd.

Artikel 12

De systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • c.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen;

 • d.

  uitwijkvoorzieningen;

 • e.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA apparatuur is opgesteld, bij voorkeur in een ander gebouw;

 • f.

  het transport, de veilige opslag van verwijderbare gegevensdragers en deugdelijke periodieke vernietiging daarvan;

 • g.

  de logging in het toepassingssysteem voor de applicatiebeheerder, de systeembeheerder en de leverancier van het toepassingssysteem.

Artikel 13

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  in overleg met de informatiebeheerder en de manager Administratieve Dienstverlening maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

  • -

   beheer van toepassingssystemen;

  • -

   beheer van bestanden;

  • -

   maatregelen.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

Artikel 14

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de gegevensbestanden van via het netwerk ontvangen berichten waarvan de cycli zijn afgehandeld;

 • c.

  de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse zaken ca. en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt bij of krachtens de Verordening GBA;

 • d.

  het beheer van de tabellen van de basisadministratie;

 • e.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 15

De applicatiebeheerder is bevoegd gegevensverwerkers en binnengemeentelijke afnemers die rechtstreeks toegang hebben tot de basisadministratie aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem.

Artikel 16

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een planning van periodieke gegevensverstrekkingen die op basis van autorisatiebesluiten worden gedaan;

 • b.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • c.

  een bijdrage aan het oplossen van storingen binnen het toepassingssysteem;

 • d.

  maatregelen om de gevolgen van verkeerd uitgevoerde systematische verstrekkingen ongedaan te maken;

 • e.

  de bijhouding van een logboek waarin problemen, klachten en bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • f.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk;

 • g.

  de rechtstreekse toegang tot de basisadministratie van hiertoe bevoegde binnengemeentelijke afnemers;

 • h.

  de toekenning en schriftelijke vastlegging van de autorisatieniveau's die aan gegevensverwerkers zijn toegewezen;

 • i.

  de bijhouding van een verzameling van de autorisaties die zijn toegekend voor gegevensverwerking en rechtstreekse toegang;

 • j.

  de logging van:

  • -

   medewerkers die gegevens raadplegen;

  • -

   medewerkers die gegevens muteren;

 • k.

  melding van inbreuken op de informatiebeveiliging aan de informatiebeheerder;

 • l.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • m.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • n.

  de voorlichting aan de gegevensverwerkers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • o.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

 • p.

  de afhandeling van verzoeken om managementgegevens.

Artikel 17

De applicatiebeheerder adviseert de informatiebeheerder over:

 • a.

  gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen;

 • b.

  installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem.

Artikel 18

De applicatiebeheerder neemt deel aan het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer

Artikel 19

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken ca. en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt krachtens de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet, de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 20

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 19, onder b, genoemde toezicht alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 • b.

  advies uit te brengen aan het college over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisadministratie, waarbij de waarborging voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 21

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 102, eerste lid, van de Wet;

 • b.

  de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 102, tweede lid, van de Wet;

 • c.

  de jaarlijkse bekendmaking als bedoeld in artikel 102, vijfde lid, van de Wet;

 • d.

  de behandeling van alle verzoekschriften die op basis van artikel 79, 103 en 104 van de Wet worden ontvangen;

 • e.

  de behandeling van verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 22

Voorzover bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende aan de orde is, is de privacybeheerder betrokken bij het bij of krachtens de Wet gestelde en bij alle bezwaar- en beroepsprocedures, die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet met daarbij behorende regelingen en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoofdstuk 7 De gegevensverwerking

Artikel 23

De gegevensverwerker voorziet in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens overeenkomstig de in de Wet, het Logisch Ontwerp GBA en de Handleiding UitvoeringsProcedures, voorgeschreven wijze, voorzover de verwerker daartoe door de applicatiebeheerder is geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen en archiveren van de daarvoor gebruikte brondocumenten;

 • c.

  de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 80, 81 en 82 van de Wet;

 • d.

  het doorsturen van bezwaren als bedoeld in artikel 83 en 86 van de Wet naar de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente;

 • e.

  de behandeling van het netwerkverkeer, met uitzondering van de periodieke gegevensverstrekking;

 • f.

  de behandeling van het foutberichtenverslag;

 • g.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet;

 • h.

  de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

 • i.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

  • -

   eerste inschrijving in de basisadministratie en

  • -

   een vervolginschrijving uit het buitenland;

 • j.

  de toezending van de hoofdlijnen van de GBA conform artikel 78, derde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • k.

  de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

  • -

   wijziging van het naamgebruik;

  • -

   (vervolg)inschrijving die leidt tot opneming als ingeschrevene in de basisadministratie.

Artikel 24

De gegevensverwerker beslist op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

Hoofdstuk 8 Het beveiligingsbeheer

Artikel 25

De beveiligingscoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 26

De beveiligingscoördinator is bevoegd om medewerkers van de afdelingen Gemeentewinkel en Administratieve Dienstverlening aanwijzingen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de basisadministratie en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 27

De beveiligingscoördinator ziet er op toe dat:

 • a.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 28

De beveiligingscoördinator adviseert het college rechtstreeks als verantwoordelijke van de basisadministratie over beveiligingsaspecten die uit de basisadministratie en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten voortvloeien.

Artikel 29

De beveiligingscoördinator voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 30

Deze beheerregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. De vorige beheerregeling wordt ingetrokken.

Artikel 31

Deze beheerregeling wordt aangehaald als: Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2007.

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

De burgemeester, De secretaris,

W.P.M. Urlings H. de Vries