Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

01-12-2011

K.v.H. 27-12-2011

11.0050425

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012 (Verordening precariobelasting 2012).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  dagdeel: de periode voor 13.00 uur of na 13.00 uur;

 • b.

  dag: een periode van 24 uren, vanaf 00.00 uur;

 • c.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • d.

  maand: een kalendermaand;

 • e.

  jaar: een kalenderjaar;

 • f.

  evenement: het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis, zoals het houden van feestelijkheden, shows, demonstraties, tentoonstellingen, braderieën, circussen en dergelijke;

 • g.

  standplaats: een afgebakend gedeelte van minimaal 25 vierkante meter voor de verkoop of uitstalling van waren;

 • h.

  kern: de bebouwde kom van Hoogeveen, Elim, Fluitenberg, Hollandscheveld, Nieuwlande, Nieuweroord, Noordscheschut, Pesse, Stuifzand en Tiendeveen, overeenkomstig de bebouwde kommen zoals die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • i.

  centrum: het gedeelte van de kern Hoogeveen zoals dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • j.

  buitengebied: het gemeentelijk grondgebied dat niet als kern of centrum is aangemerkt;

 • k.

  nationale feestdagen: de algemeen erkende feestdagen bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “precariobelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt jaarlijks geheven van degene aan wie een vergunning voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is verleend.

 • 2.

  In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins rechtens moeten worden gedoogd;

 • b.

  voorwerpen, waarvoor met de gemeente een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • c.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde.

 • d.

  voorwerpen, welke uitsluitend voorzien in het algemeen belang dan wel worden gebezigd voor een godsdienstig, cultureel, of weldadig doel;

 • e.

  voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien voor het belastbare feit de opbouw van het dagtarief, onderscheidenlijk het weektarief, het maandtarief of het jaartarief niet evenredig is, wordt het recht berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een dagdeel, een dag, een week, een maand of een jaar, al naar gelang de duur van het belastbare feit, waarbij een gedeelte van een tijdvak voor een geheel wordt gerekend.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De gevorderde bedragen moeten worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de in artikel 8 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, of schriftelijke kennisgeving, niet meer dan € 5.000,- bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in drie termijnen, waarvan twee gelijke termijnen en een derde termijn waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening precariobelasting 2011 van 2 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting 2012.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 december 2011.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, K.B. Loohuis

Tarieventabel, behorende bij de Verordening precariobelasting 2012

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen waarvoor in de volgende hoofdstukken dan wel in een andere belastingverordening geen afzonderlijk tarief is opgenomen per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.per dag

€ 0,62

 

b.per week

€ 1,84

 

c.per maand

€ 3,68

 

d.per jaar

€ 37,22

 

met een maximum bedrag per dag van

€ 92,97

H oofdstuk 2 Bouw - en onderhoudswerken

2.1

Het tarief bedraagt voor het op enigerlei wijze aan de openbare dienst onttrekken van openbare gemeentegrond ten behoeve van bouw- en onderhoudswerken, per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.voor een dag

€ 0,16

 

b.voor een week

€ 0,72

 

c.per maand

€ 2,47

Hoofdstuk 3 Opslagplaatsen C.A.

3.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van een vaste opslag-, laad- en/of losplaats per m² in beslag genomen grond per jaar:

€ 0,64

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

4.1

Het tarief bedraagt voor het hebben of innemen van een standplaats:

 

 

op het autobusstation aan het Stationsplein, per bushalte, per jaar

€ 158,45

4.2

Het tarief voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond voor de verkoop of uitstalling van waren, anders dan markten gedurende aangewezen marktdagen, bedraagt per standplaats:

 

 

a.per dag, per week

€ 21,00

 

b.per dag, per maand

€ 84,50

 

c.per dag, per jaar

€1.000,00

Voor standplaatshouders die reeds in voorgaande jaren precariobelasting betaalden geldt de volgende overgangsregeling.

 

De betaalde precariobelasting

In 2012

In 2013

In 2014

€ 0 tot € 250

€ 500,00

€ 750

vol tarief

€ 250,- tot € 500,-

€ 750,00

vol tarief

vol tarief

€ 500,- tot 1.000,-

vol tarief

vol tarief

vol tarief

Hoofdstuk 5 Terrassen C.A.

5.1

Het tarief voor het hebben of innemen van een terras op openbare gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.per week

€ 0,79

 

b.per maand

€ 3,16

 

c.per jaar

€ 20,63

5.2

Het tarief voor het hebben van een uitstalling van waren op openbare gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.per week

€ 0,79

 

b.per maand

€ 3,16

 

c.per jaar

€ 38,04

5.3

Het tarief als bedoeld in artikel 5.1 bedraagt indien tijdens de wekelijkse marktdagen geen gebruik kan worden gemaakt van het terras:

 

 

a.per week

€ 0,54

 

b.per maand

€ 2,14

 

c.per jaar

€ 14,58

Hoofdstuk 6 Tankstations

6.1

Het tarief voor het hebben van een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, met inbegrip van de eventueel daarbij behorende vulputten, leidingen, tanks, lichtmasten, reclamezuilen, kiosken of andere voorwerpen op of onder openbare gemeentegrond bedraagt per aftappunt voor motorbrandstof: per aftappunt per jaar

€ 264,40

Hoofdstuk 7 Evenementen C.A.

7.1

In afwijking van hetgeen is bepaald in hoofdstuk 3 en 4 van deze tarieventabel bedraagt het tarief voor het hebben van voorwerpen en/of innemen van standplaatsen en terrassen en/of uitstalling van waren tijdens evenementen, per m² in beslag genomen grond:

 

7.1.1

Indien het betreft openbare gemeentegrond in een gebied aangemerkt als centrum, per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.per dag

€ 0,65

 

b.per week

€ 1,94

 

Het maximum bedrag per dag bedraagt bij:

 

 

1 t/m 1.000 m²

€ 65,50

 

1.001 t/m 5.000 m²

€ 131,00

 

5.001 t/m 10.000 m²

€ 196,30

 

10.001 t/m 15.000 m²

€ 262,10

 

15.001 m² of meer

€ 327,15

7.1.2

Indien het betreft openbare gemeentegrond in een gebied aangemerkt als kern, per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.per dag

€ 0,32

 

b.per week

€ 1,00

 

Het maximum bedrag per dag bedraagt bij:

 

 

1 t/m 1.000 m²

€ 33,60

 

1.001 t/m 5.000 m²

€ 67,80

 

5.001 t/m 10.000 m²

€ 102,05

 

10.001 t/m 15.000 m²

€ 136,30

 

15.001 m² of meer

€ 170,55

7.1.3

Indien het betreft openbare gemeentegrond in een gebied aangemerkt als buitengebied, per m² in beslag genomen grond:

 

 

a.per dag

€ 0,22

 

b.per week

€ 0,67

 

Het maximum bedrag per dag bedraagt bij:

 

 

1 t/m 1.000 m²

€ 22,35

 

1.001 t/m 5.000 m²

€ 44,85

 

5.001 t/m 10.000 m²

€ 67,25

 

10.001 t/m 15.000 m²

€ 112,10

 

15.001 m² of meer

€ 133,40

7.1.4

De precariobelasting genoemd in 7.1.1 en 7.1.2 wordt niet geheven indien het evenement plaats vindt op nationale feestdagen.

 

7.1.5

De precariobelasting genoemd in 7.1.1 en 7.1.2 wordt niet geheven als een evenement wordt georganiseerd door een organisatie welke niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd met het oogmerk om winst te maken.

 

Behorende bij raadsbesluit van 1 december 2011.

De griffier,

J.P. Wind