Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Brandbeveiligingsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt per 1 januari 2003 niet meer voor bouwwerken, aangezien dat is geregeld in de Bouwverordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet 1985, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199401-11-2008nieuwe regeling

16-12-1993

Hgv.Crt. 22-12-1993

nr.93/180

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gelet op artikel 12 van de Brandweerwet 1985

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

besluit vast te stellen de navolgende verordening;

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 1 Brandveilig gebruik

Paragraaf 1 Vergunning

Artikel 1.1.1 Vergunning gebruik inrichting

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van Burgemeester en Wethouders een inrichting in gebruik te hebben of te houden, waarin:

  • a.

   Meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

  • b.

   Bedrijfsmatig de in artikel 1.2.2 bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen.

  • c.

   Aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.

  • d.

   Aan personen in het kader van de Wet op de bejaardenoorden huisvesting zal worden verschaft.

  • e.

   Aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen aan de vergunning voorschriften verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.

 • 3.

  Indien het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de vergunning, kunnen Burgemeester en Wethouders aan de vergunning nieuwe voorschriften verbinden en gestelde voorschriften wijzigen of intrekken.

Artikel 1.1.2 Weigeren vergunning

Een vergunning moet worden geweigerd indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie niet geacht kan worden een brandveilig gebruik te zijn en door het stellen van voorschriften geen voldoende brandveilig gebruik kan worden bereikt.

Artikel 1.1.3 Intrekken vergunning

Burgemeester en Wethouders kunnen een vergunning intrekken indien:

 • a.

  Blijkt, dat zij de vergunning tengevolge van onjuiste of onvolledige gegevens hebben verleend.

 • b.

  Blijkt, dat de houder van de vergunning niet heeft voldaan aan een voorschrift van de vergunning.

 • c.

  Van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning, danwel de datum of periode waarop of waarin een activiteit is voorzien waarvoor de vergunning is verleend, is verstreken zonder dat bedoelde activiteit heeft plaatsgevonden.

 • d.

  Van de vergunning gedurende een periode van 26 weken of langer geen gebruik is gemaakt.

 • e.

  Het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de vergunning en het niet mogelijk blijkt door het stellen of wijzigen van voorschriften dat belang voldoende te beschermen.

Artikel 1.1.4 Verplicht aanwezige bescheiden

In de inrichting waar de activiteiten plaatsvinden waarop de vergunning betrekking heeft moet de vergunning aanwezig zijn en moet op verzoek van degene die is belast met de zorg voor de naleving van deze verordening, ter inzage worden gegeven.

Paragraaf 2 Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar

Artikel 1.2.1 Gebruikseisen voor inrichtingen

 • 1.

  Het is verboden een inrichting te gebruiken, indien de wijze van gebruik van de inrichting in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie niet geacht kan worden een brandveilig gebruik te zijn.

 • 2.

  Het is verboden een inrichting te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals die per onderwerp vermeld staan in de van overeenkomstige toepassing zijnde bijlage 3 bij de Bouwverordening.

 • 3.

  Onverminderd het gestelde in het tweede lid, is het verboden een inrichting niet zijnde een woonschip, uitgezonderd een woonschip waarin sprake is van verminderde zelfredzaamheid van bewoners in combinatie met permanente aanwezigheid van personeel en begeleiding van bewoners, te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals per onderwerp vermeld in de van overeenkomstige toepassing zijnde bijlage 4 bij de Bouwverordening.

 • 4.

  Burgemeester en Wethouders kunnen het vijfde en zesde lid van artikel 3 van bijlage 3 buiten toepassing verklaren.

Artikel 1.2.2 Verbod stoffen aanwezig te hebben

 • 1.

  Het is verboden stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 188) in, op of nabij een inrichting aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   Het voorhanden hebben voor huishoudelijke en al het andere niet-bedrijfsmatige gebruik van de in het eerste lid bedoelde stoffen, indien dit de in bijlage 5 van de Bouwverordening aangegeven maximumhoeveelheden niet overschrijdt.

  • b.

   Het voorhanden hebben van de in het eerste lid bedoelde stoffen in een inrichting waarvoor een vergunning overeenkomstig artikel 1.1.1 is verleend.

  • c.

   De brandstof in een inrichting tot het bewaren, bezigen of afleveren van vloeibare brandstoffen, dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie.

  • d.

   De brandstof in het reservoir bij een verbrandingsmotor.

  • e.

   De brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmte ontwikkelend toestel.

 • 3.

  Bij het bepalen van de hoeveelheden als bedoeld in het tweede lid, onder a, worden de inhoudsmaten van vaatwerk dat gedeeltelijk is gevuld met een vloeistof als bedoeld in dat lid volledig meegerekend.

Artikel 1.2.3 Opslag en verwerking stoffen

Stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 188) moeten worden opgeslagen volgens de in bijlage 6 van de Bouwverordening aangegeven wijze.

Paragraaf 3 Het bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen bij brand

Artikel 1.3.1 Gebruiksgereed houden bluswaterwinplaatsen

De rechthebbende op een inrichting, ten behoeve waarvan een bluswaterwinplaats aanwezig is, is verplicht deze zodanig te onderhouden, dat daaruit te allen tijde over voldoende bluswater kan worden beschikt.

Artikel 1.3.2 Gebruik middelen en voorzieningen

Het is verboden voorwerpen of stoffen op zodanige wijze te plaatsen of te hebben dat daardoor het onmiddellijke gebruik of de zichtbaarheid wordt belemmerd van:

 • a.

  Middelen en voorzieningen tot melding van alarmering bij en bestrijding van brand.

 • b.

  Middelen en voorzieningen tot ontvluchting en redding van personen en dieren bij brand.

Artikel 1.3.4 Verrichten van werkzaamheden

Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 188), of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand.

Artikel 1.3.5 Verbod open vuur en roken

 • 1.

  Het is verboden te roken of vuur te hebben:

  • a.

   In een ruimte in gebruik als opslagplaats van één of meer van de stoffen genoemd in de regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Nederlandse Staatscourant 1992, nummer 188), onder a tot en met h.

  • b.

   Bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en (of) gassen kunnen veroorzaken.

  • c.

   Bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.

 • 2.

  Van het verbod gesteld in het eerste lid kunnen Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen.

Artikel 1.3.6 Verboden handelingen met stoffen

 • 1.

  Het is verboden een brandbaar gas of gasmengsels uit een vat te doen overstromen in een ander vat dat niet bestemd of ingericht is om dat gas of gasmengsel te bevatten.

 • 2.

  Het is verboden gassen of gasmengsels in drukvaten of in leidingen te verwarmen.

 • 3.

  Het is verboden een brandbaar gas te bezigen voor het vullen van speelgoed, hobby- en sportartikelen, anders dan luchtvaartuigen bedoeld in de Regeling inzake het met bepaalde luchtvaartuigen opstijgen van en landen op alsmede het inrichten van niet als luchtvaartterreinen aangewezen terreinen (staatsblad 1988, nummer 511).

 • 4.

  Het is verboden een brandbare vloeistof, een brandbaar gas of gasmengsel of een brandbare damp te laten wegstromen op zodanige wijze dat daardoor brand kan ontstaan.

 • 5.

  Het is verboden gloeiende vaste stoffen op te slaan, te vervoeren of weg te gooien op zodanige wijze dat daardoor brand ontstaat.

Artikel 1.3.7 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 1.3.8 Bossen, heidevelden, venen

 • 1.

  De eigenaar van een naaldhoutbos, een heideveld, een veen of een ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht - na een van Burgemeester en Wethouders ontvangen aangetekende brief - de voorschriften op te volgen, die Burgemeester en Wethouders in die brief geven tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

 • 2.

  Onder een in het eerste lid genoemd naaldhoutbos wordt verstaan elke aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand, die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout.

Hoofdstuk 2 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 2.1 Toezicht op de naleving

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan ambtenaren van de brandweer en daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaren.

Artikel 2.2 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 2.3 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning

 • 1.

  Een aanvraag om gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 26 van de Brandbeveiligingsverordening vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 november 1974 alsmede enig beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, wordt afgedaan op grond van genoemde Brandbeveiligingsverordening en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

 • 2.

  Een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 26 van de Brandbeveiligingsverordening vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 november 1974 geldt als gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1, voorzover deze niet krachtens overgangsrecht van de Bouwverordening geldt als gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de Bouwverordening.

Artikel 2.4 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is afgekondigd.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 november 1974 en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Brandbeveiligingsverordening".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogeveen, gehouden op 16 december 1993.

De secretaris, De voorzitter,

M.A.C. van Egdom, S. Faber.

TOELICHTING

Uit de herziene Woningwet vloeit ook een wijziging van de Brandweerwet 1985 en in het verlengde hiervan van de Brandbeveiligingsverordening voort. Het brandveilig gebruiken van bouwwerken vindt nu regeling in de Bouwverordening.

Als gevolg hiervan blijft het onderwerp van de Brandbeveiligingsverordening in hoofdzaak beperkt tot "voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaatsen" die geen bouwwerk zijn.

Het voorstel is conform de (model-)Brandbeveiligingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.