Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2008
CiteertitelVerordening marktgelden 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden 2007.

2) De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200701-01-2009nieuwe regeling

22-11-2007

Hgv.Crt. 19-12-2007

07.00616

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2008

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

Gelezen het voorstel van het college van 25 september 2007;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2008.(Verordening marktgelden 2008)

Artikel 1. Belastbaar feit

Voor het hebben van standplaatsen op de wekelijkse goederenmarkten worden, onder de naam van marktgelden, rechten geheven overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald.

Artikel 2. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene aan wie een standplaats wordt toegewezen.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht voor het hebben van een standplaats op één van de goederenmarkten bedraagt voor elke strekkende meter grond of gedeelte daarvan:

  • -

   per dag of gedeelte daarvan: € 1,45

  • -

   per kalenderkwartaal: € 14,80

  • -

   per kalenderhalfjaar: € 27,70

  • -

   per kalenderjaar: € 51,75

 • 3.

  Voor het gebruik van een stroomaansluiting op één van de goederenmarkten wordt, boven het in het eerste lid bedoelde recht, per kraam voor elke dag of gedeelte daarvan een recht geheven van:

  • a.

   wanneer de aansluiting uitsluitend wordt gebruikt voor verlichtingsdoeleinden: € 1,50

  • b.

   wanneer de aansluiting wordt gebruikt voor eenkoel- en/of afzuiginstallatie e.d., het eventuele gebruik voor verlichtingsdoeleinden daaronder begrepen: € 3,20

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

Artikel 4. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 4, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Ontheffing wordt slechts verleend, indien het bedrag van de ontheffing tenminste €10,00 is.

Artikel 5. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende en van een doorlopend volgnummer voorziene nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten geheven over een dag of gedeelte daarvan moeten worden voldaan ter plaatse waar de markten worden gehouden.

 • 2.

  De rechten per kwartaal of per jaar moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, niet meer dan € 5.000,-- bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in drie termijnen, waarvan twee gelijke termijnen en een derde termijn waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.

 • 4.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2007 van 9 november 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2008”.

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 22 november 2007.

  De griffier, de voorzitter,

  J.P. Wind, W.P.M. Urlings