Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Uitvoeringsregeling verplichte verlofdagen gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling verplichte verlofdagen gemeente Hoogeveen
CiteertitelUitvoeringsregeling verplichte verlofdagen gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 160
  2. Uitvoeringsregeling, artiekl 6:2:1
  3. Verlofregeling, artikel 6
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-200501-01-2005Nieuwe opname

17-01-2005

Intranet 2-5-2005

11.654

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling verplichte verlofdagen gemeente Hoogeveen

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling

Uitvoeringsregeling verplichte verlofdagen gemeente Hoogeveen

Artikel 1 - Algemeen

Op basis van artikel 6:2:1, lid 5 van de UWO kunnen burgemeester en wethouders een aantal collectieve verlofdagen aanwijzen als verplichte verlofdagen.

Het middel van de verplichte verlofdag is bedoeld voor dagen waarop het voor de hand ligt dat een groot deel van het personeel vrij neemt en het uit bedrijfseconomisch oogpunt beter is de gemeentelijke organisatie een dag te sluiten.

Artikel 2 - Begripsbepaling Verplichte verlofdag

Een verplichte verlofdag is een normale werkdag die door burgemeester en wethouders aangewezen wordt als dag waarop een werknemer verplicht is verlof op te nemen.

Artikel 3 - Afrekening verplichte verlofdagen

De door Burgemeester en Wethouders aangewezen dagen kunnen voor zowel rekening van de werknemer als de werkgever komen volgens de volgende, over de kalenderjaren heen, doorlopende systematiek:

De eerste drie aangewezen verplichte verlofdagen, daarmee geen rekening houdend met een kalenderjaar, komen voor rekening van de werknemer. Elke vierde aangewezen verplichte verlofdag komt voor rekening van de werkgever. De daaropvolgende drie aangewezen verplichte verlofdagen komen weer voor rekening van de werknemer, etc.

Artikel 4 - Uitvoering

Aan de hand van deze uitvoeringsregeling zal jaarlijks, voor 1 december, een voorstel worden gedaan over de vaststelling van verplichte verlofdagen voor het daaropvolgende jaar.

Burgemeester en wethouders kunnen de jaarlijkse verplichte verlofdagen pas definitief vaststellen wanneer daarover met de ondernemingsraad overeenstemming is bereikt.

De regeling verplichte verlofdagen is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van werknemers van de diensten die op de betreffende dagen voor het publiek geopend blijven. Daarnaast is de regeling niet van toepassing op medewerkers die uit hoofde van hun functie noodzakelijkerwijs hun werkzaamheden ten dienste van de burger dienen te verrichten. De directie bepaalt welke werknemers dit betreft.

Voor de medewerkers die noodzakelijkerwijs werken wordt deze dag als normale werkdag beschouwd.

Artikel 5 - Opnemen verplicht verlof

Er zijn twee manieren voor de werknemers om de verplichte afwezigheid te verantwoorden:

  • -

    door het inleveren van verlofuren;

  • -

    door middel van afschrijving van de spaaruren die via het geldende tijdregistratiesysteem worden opgebouwd of door middel van het inleveren van ADV-uren;

Artikel 6 - Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling verplichte verlofdagen gemeente Hoogeveen” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 17 januari 2005.

H.C. Witbraad

gemeentesecretaris