Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Regeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard (inconveniënten), die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard (inconveniënten), die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn
CiteertitelRegeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard (inconveniënten), die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie
Externe bijlagei92380

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1992nieuwe regeling

24-09-1992

Onbekend

92/155

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard (inconveniënten), die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn

 

Onderwerp Regeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard (inconveniënten)

De raad der gemeente Hoogeveen,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 september 1992

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende regeling:

Regeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard

(inconveniënten), die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn.

Artikel 1

Aan de ambtenaar, die een functie vervult, waaraan bezwarende omstandigheden van fysieke aard zijn verbonden welke in redelijkheid niet zijn te vermijden (inconveniënt), wordt een toelage toegekend volgens deze regeling.

Artikel 2
 • 1.

  Van inconveniënten is sprake wanneer omstandigheden, die voortvloeien uit het werk, de werkmethode en/of werkomgeving, die – afhankelijk van algemeen maatschappelijke factoren – als extra bezwarend wordt ervaren, die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn en als zodanig een extra beroep doen op de bereidbaarheid onder dergelijke omstandigheden te werken.

 • 2.

  De mate waarin inconveniënten zich voordoen wordt bepaald door de volgende gezichtspunten met de daarbij behoren afweegfactoren:

   

   

  Gezichtspunten

  afweegfactoren

  Dynamische spierbelasting

  2

  Statische spierbelasting

  2

  Oplettendheid

  1

  Werksfeer

   

  - vuil

  1

  - afkeer

  3

  - weer en temperatuur

  1

  - geluidsoverlast

  1

  - trillingen

  1

  - hinderlijke beschermingsmiddelen

  2

  Persoonlijk risico

  1

  De gezichtspunten houden het volgende in:

   

  Dynamische spierbelasting.

  De dynamische spierbelasting over het hele lichaam of van bepaalde spiergroepen, waarbij in beschouwing wordt genomen de uit te oefenen kracht en de veelvuldigheid en de duur van de belasting.

   

  Statische spierbelasting.

  De statische belasting van één of meer spiergroepen, zonder de mogelijkheid van tussentijdse ontspanning. Het betreft de waardering van de mate waarin de belasting bezwarend is en de tijdsduur waarin ontspannen niet mogelijk is en het aantal spiergroepen eenzijdig wordt belast.

   

  Oplettendheid.

  Het geven van aandacht in de werksituatie, waarbij tevens doorlopend aandacht moet worden geschonken aan de kwaliteit van het eindproduct.

   

  Werksfeer.

  • -

   Vuil: verontreiniging van 1 lichaam(sdelen) en/of kleding door: vuil (droog, vochtig, nat) ; olie/vet (schoon, verontreinigd), dat moeilijk is te verwijderen.

  • -

   Afkeer: werken in situaties, die stank geven of walging/afkeer oproepen of lichamelijke reacties teweeg brengen.

  • -

   Weer, temperatuur: werken in omstandigheden die bezwarend zijn door onaangename klimatologische omstandigheden.

  • -

   Geluidsoverlast: werken in een omgeving waarbij lawaai hinderlijk is, danwel onaangenaam is in fysieke zin.

  • -

   Trillingen: werken met hulpmiddelen/apparatuur die trillingen veroorzaken respectievelijk veroorzaakt.

  • -

   Hinderlijke beschermingsmiddelen: werken met beschermende middelen die het contact belemmeren, bewegingen beperken danwel lichaamsfuncties bemoeilijken.

   

  Persoonlijk risico.

  Het risico waaraan de medewerk(st)er er met inachtneming van alle wettelijke en bedrijfsveiligheidsvoorschriften, blootstaat aan het oplopen van schade voor de gezondheid, bij het uitoefenen van zijn/haar functie.

  Met behulp van een graderingstabel wordt de zwaarte van een inconveniënt afgelezen.

  Deze graderingstabel kent twee ingangen te weten:

  • -

   De tijdsduur, die aangeeft hoe vaak en hoe lang een bepaald inconveniënt voorkomt.

  • -

   De omvang, die aangeeft in welke mate het werk als inconveniënt wordt ervaren.

   

  De volgende graderingstabellen zijn voor de verschillende gezichtspunten van

  toepassing:

 • Dynamische en statische spierbelasting

 •  

  Veelvuldigheid van de belasting

   

  Incidenteel

  Nu en dan

  Regelmatig

  Voortdurend

  Uit te oefenen kracht:

  1

  2

  3

  4

  Gering 5 kg

  A

  0

  2

  4

  6

  Matig 5-15 kg

  B

  2

  4

  6

  9

  Aanmerkelijk 15-35 kg

  C

  4

  6

  9

  -

  Groot 35-50 kg

  D

  6

  9

  -

  -

 • Oplettendheid en werksfeer

 •  

  Veelvuldigheid van de belasting

   

  Incidenteel

  0-1½ u/d

  Nu en dan

  1½-3 u/d

  Regelmatig

  3-5½ u/d

  Voortdurend

  >5½ u/d

  Mate waarin:

  1

  2

  3

  4

  Gering

  A

  0

  2

  4

  6

  Matig

  B

  2

  4

  6

  9

  Aanmerkelijk

  C

  4

  6

  9

  -

  Groot

  D

  6

  9

  -

  -

 • Persoonlijk risico

 •  

  Kans op een ongeval of ziekte

   

  Gering

  Matig

  Aanmerke-lijk

  Groot

  Gevolgen:

  1

  2

  3

  4

  Gering letsel

  A

  0

  2

  4

  6

  Tijdelijk of gedeeltelijke ongeschiktheid

  B

  2

  4

  6

  9

  Blijvende ongeschiktheid

  C

  4

  6

  9

  -

  Volledige arbeidsongeschikt-heid

  D

  6

  9

  -

  -

Artikel 3
 • 1.

  Bij deze regeling is een door Burgemeester en Wethouders vastgestelde lijst gevoegd van voor een toelage, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in aanmerking komende functies. Deze functies zijn inconveniëntenpunten toegekend volgens de systematiek zoals beschreven in artikel 2 van deze regeling.

 • 2.

  De in artikel 1 van deze regeling bedoelde toelage, bedraagt voor de ambtenaar, die een functie uitoefent zoals bedoeld in artikel 3, lid 1. van deze regeling en het aantal inconveniëntenpunten van deze functie bedraagt:

 • Incopunten

  Vergoeding bruto per maand (1-1-2011)

  0 t/m 10

  geen vergoeding

  11 t/m 30

  € 43,--

   

  31 t/m 50

  € 69,--

   

  51 en hoger

  € 103,--

   

 • Deze vergoedingen worden jaarlijks verhoogd met hetzelfde percentage waarmee de salarisbedragen worden verhoogd.

 • 3.

  Indien volgens de regeling inzake het toekennen van een toelage voor bezwarende omstandigheden van fysieke aard, zoals die is vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 8 juli 1986, de ambtenaar recht heeft op een hogere toelage dan vastgesteld in deze regeling, blijft de hoogste toelage van kracht, met dien verstande dat deze jaarlijks niet worden verhoogd met het percentage waarmee de salarisbedragen worden verhoogd.

Artikel 4

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 juli 1992, onder intrekking van de regeling zoals vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 8 juli 1986.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogeveen, gehouden op 24 september 1992.

De secretaris, De voorzitter,

M.A.C. VAN EGDOM. S. FABER.