Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Regeling outplacement gewezen wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling outplacement gewezen wethouders
CiteertitelRegeling outplacement gewezen wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft regeling met interne werking. Derhalve geen datum bekendmaking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-1997nieuwe regeling

04-09-1997

Nvt

Geen nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling outplacement gewezen wethouders

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gezien de brief van 15 maart 1995 van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 25 augustus 1997;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

REGELING outplacement gewezen wethouders.

Artikel 1. Begripsbepaling.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

 • b.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2. Toekenning outplacementfaciliteiten.

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en Wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3. Maximale toekenningsduur.

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4. Uitleg regeling.

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5. Slotbepalingen.

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling outplacement gewezen wethouders".

 • 2.

  De regeling treedt in werking op de dag volgende op die waarop deze is vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 4 september 1997.

De secretaris, De voorzitter,

M.A.C. Van Egdom, S. Faber.