Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad
CiteertitelReglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft regeling met interne werking. Derhalve geen datum bekendmaking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 52
  2. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de raad, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-200324-09-2009nieuwe regeling

27-03-2003

Nvt

03/28A

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gelezen het voorstel van de fractievoorzitters van 17 maart 2003;

gehoord het presidium van de raad;

gelet op de artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de raad en artikel 52 van de Gemeentewet;

vast te stellen het volgende reglement:

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad.

I.
Artikel 1.

 Het presidium van de raad vergadert tenminste eenmaal per maand tenzij er in de betreffende maand geen vergadering van de raad is.

Artikel 2.

De agenda’s en besluitenlijsten van het presidium worden gepubliceerd.

Artikel 3.

Het presidium stelt de conceptagenda’s voor de raad en de commissies vast.

Artikel 4.

Het presidium stelt jaarlijks een jaarschema voor raads- en commissievergaderingen en andere activiteiten voor de raad en de commissie op.

Artikel 5.

Het presidium stelt een dynamische lange termijn agenda op waarop maandelijks steeds een jaar vooruit wordt aangegeven welke onderwerpen in de raad of de raadscommissies naar verwachting zullen worden behandeld.

Artikel 6

Het presidium ziet toe op de nakoming van toezeggingen aan de raad en de commissies.

Artikel 7.

Het presidium organiseert voor de raad of raadscommissies de hoorzittingen, werkbezoeken, excursies, workshops, cursussen en dergelijke, waartoe door de raad besloten is.

Artikel 8.

Het presidium is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier als ondersteuner van de raad en de raadscommissies. Het presidium raadpleegt hiertoe in voorkomende gevallen het fractievoorzittersoverleg. De dagelijkse aansturing is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het presidium.

Artikel 9.

Het presidium raamt jaarlijks tijdig voor opname in de begroting de uitgaven ten behoeve van de raad.

Artikel 10.

Het presidium evalueert de vergaderingen van de raad en de raadscommissies in technische zin en geeft blijk van zijn bevindingen aan eenieder die het aangaat.

Artikel 11.

Het presidium is bevoegd beslissingen te nemen ten aanzien van verder voorkomende huishoudelijke zaken van de raad waarbij geen sprake is van een grote politieke gevoeligheid.

II

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 27 maart 2003.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings