Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2007
CiteertitelVerordening marktgelden 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200601-01-2008nieuwe regeling

09-11-2006

Hgv.Crt. 20-12-2006

Geen nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2007

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 26 september 2006;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2007.(Verordening marktgelden 2007)

Artikel 1. Belastbaar feit

Voor het hebben van standplaatsen op de wekelijkse goederenmarkten worden, onder de naam van marktgelden, rechten geheven overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald.

Artikel 2. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene aan wie een standplaats wordt toegewezen.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht voor het hebben van een standplaats op één van de goederenmarkten bedraagt voor elke strekkende meter grond of gedeelte daarvan, per dag of gedeelte daarvan € 1,40

 • 2.

  Aan hen die de in het eerste lid bedoelde rechten ineens en bij abonnement per kalenderkwartaal voldoen, wordt een reductie verleend van 20 %.

 • 3.

  Voor het gebruik van een stroomaansluiting op één van de goederenmarkten wordt, boven het in het eerste lid bedoelde recht, per kraam voor elke dag of gedeelte daarvan een recht geheven van:

  • a.

   wanneer de aansluiting uitsluitend wordt gebruikt voor verlichtingsdoeleinden€ 1,45

  • b.

   wanneer de aansluiting wordt gebruikt voor een koel- en/of afzuiginstallatie e.d., het eventuele gebruik voor verlichtingsdoeleinden daaronder begrepen € 3,15

Artikel 4. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende en van een doorlopend volgnummer voorziene nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 5. Tijdstip van betaling

De rechten moeten worden voldaan ter plaatse waar de markten worden gehouden.

Artikel 6. Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2006 van 3 november 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2007”.

   

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 9 november 2006.

  De griffier, de voorzitter,

  J.P. Wind, W.P.M. Urlings