Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Hoogeveen
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 1a
 2. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200201-04-2012nieuwe regeling

31-01-2002

Hgv.Crt. 13-03-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Hoogeveen

 

De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 januari 2002;

gelet op artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten en gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de hiernavolgende

Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Hoogeveen

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Cliëntenparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, de uitvoering en evaluatie van de Wvg en het integrale gemeentelijke gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  Integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar verantwoordelijkheden, beleid en activiteiten werkt aan verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening.

 • 3.

  Platform: de in deze gemeente actief zijnde zelforganisatie van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening onder de naam: Gehandicapten Platform Hoogeveen.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  De cliëntenparticipatie Wvg heeft tot doel te bewerkstelligen dat het Platform optimaal betrokken is bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van elk beleid dat gericht is op mensen met een functiebeperking of chronische aandoening.

Artikel 3. Werkwijze

 • 1.

  In het kader van cliëntenparticipatie vraagt het gemeentebestuur het Platform advies. Het Platform is gerechtigd om uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders vragen het Platform in ieder geval om advies als het gaat om vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels die (mede) betrekking hebben op gehandicapten.

 • 3.

  Een advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit wordt bewerkstelligd door het Platform nadat het advies is gevraagd in principe vier weken de gelegenheid te geven op de adviesaanvraag te reageren. In geval van een gemeentelijke Wvg-evaluatie zal de gemeente advies vragen aan het Platform over de te evalueren onderwerpen en de bijbehorende vraagstelling. In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van het Platform wordt dit bij het advies vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van het Platform is afgeweken.

 • 4.

  In het geval dat burgemeester en wethouders zijn afgeweken van het advies delen zij dit schriftelijk mee aan het Platform. Deze mededeling heeft plaats gelijktijdig met de toezending van het ter zake doende advies van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders wijzen een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de communicatie met het Platform.

 • 6.

  Tussen de voor de Wvg verantwoordelijke wethouder en het Platform vindt minimaal 1 keer per halfjaar een overleg plaats.

 • 7.

  Daarnaast vindt minimaal 1 x per 2 maanden overleg plaats tussen de desbetreffende contactambtenaar en het Platform of met vertegenwoordigers van het Platform.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de gemeente aan het Platform de nodige informatie verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het Platform. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 9.

  Stukken en informatie worden desgevraagd in speciale leesvorm (braille, diskette of grootletterschrift) aangeleverd.

Artikel 4. Faciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen aan het Platform ten behoeve van cliëntenparticipatie middelen in de vorm van een jaarlijkse subsidie of faciliteiten ter beschikking.

  Middelen of faciliteiten kunnen ter beschikking worden gesteld voor:

  • a.

   onkostenvergoeding voor vrijwilligers,

  • b.

   deskundigheidsbevordering,

  • c.

   inschakeling van professionele ondersteuning door derden,

  • d.

   documentatie, literatuur, vaktijdschriften,

  • e.

   kantoorkosten, zoals correspondentie, telefoon, computergebruik, internetaansluiting,

  • f.

   vergoeding speciale voorzieningen in verband met een handicap,

  • g.

   het houden van vergaderingen,

  • h.

   voorlichting en PR

 • 2.

  De subsidie dient te bevorderen dat het Platform redelijkerwijs in staat worden gesteld namens een brede achterban gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen.

 • 3.

  Voor het aanvragen en toekennen en vaststellen van subsidie gelden de bepalingen van de “Algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen”.

Artikel 5. Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening met betrekking tot cliëntenparticipatie niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders na overleg met het Platform.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Hoogeveen ”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, na de maand waarin de verordening bekend is gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 31 januari 2002.

De secretaris, De voorzitter,

K.de Vries, W.P.M. Urlings