Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement inzake de behandeling van bezwaarschriften
CiteertitelReglement bezwaarschriftencommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft regeling met interne werking. Geen bekendmaking noodzakelijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13
 2. Gemeentewet, art. 84, 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-200428-09-2007artikel 2

30-09-2004

Nvt

04/32

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

 

De raad van de gemeente Hoogeveen, Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, elk voorzover het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 4 maart 2002;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen het volgende reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften.

Titel 1. Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissie: de bezwaarschriftencommissie.

 • b.

  Voorzitter: de voorzitter van de commissie.

Titel 2. De commissie.

Artikel 2.
 • 1.

  Er is een bezwaarschriftencommissie.

 • 2.

  Zij is belast met het voorbereiden van beslissingen op bezwaar.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing voorzover het gaat om bezwaar tegen beschikkingen op grond van de Verordening onroerende zaakbelastingen.

Artikel 3.
 • 1.

  De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes leden, benoemd, geschorst en ontslagen door de raad, Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, elk voorzover het zijn bevoegdheid betreft.

 • 2.

  De raad, Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, elk voorzover het zijn bevoegdheid betreft, wijst uit de leden van de commissie een lid aan als voorzitter en een lid als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Tot lid van de commissie is niet benoembaar:

  • a.

   Een lid van de raad.

  • b.

   De burgemeester.

  • c.

   Een ambtenaar als bedoeld in artikel 4 van de Gemeentewet, die ondergeschikt is aan het gemeentebestuur.

Artikel 4.
 • 1.

  De leden van de commissie treden af op de dag waarop de leden van de raad aftreden. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

 • 2.

  De leden van de commissie kunnen te allen tijde een aanvraag tot ontslag indienen bij de raad, Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, elk voorzover het zijn bevoegdheid betreft.

Artikel 5.
 • 1.

  Burgemeester en Wethouders wijzen, de commissie gehoord, een ambtenaar als secretaris van de commissie aan.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aanwijzen.

Titel 3. Vergaderingen en werkwijze.

Artikel 6.
 • 1.

  De voorzitter belegt een vergadering telkens als dit voor de behandeling van bezwaarschriften noodzakelijk is.

 • 2.

  Hij draagt zorg voor de oproeping van de leden onder mededeling van de voor de vergadering opgestelde agenda.

 • 3.

  Hij draagt zorg voor de orde ter vergadering.

Artikel 7.
 • 1.

  De voorzitter kan ter behandeling van bepaalde categorieën bezwaarschriften kamers instellen.

 • 2.

  Deze kamers bestaan uit de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en tenminste twee leden.

 • 3.

  De voorzitter wijst de leden van de kamers aan.

Artikel 8.

Een lid van de commissie neemt geen deel aan de behandeling van een zaak als er sprake is van feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de commissie bij zijn deelname schade zou kunnen lijden.

Titel 4. De procedure.

Artikel 9.

Een ingekomen bezwaarschrift wordt onverwijld in handen gesteld van de secretaris van de commissie.

Artikel 10.
 • 1.

  De commissie is bevoegd al het noodzakelijke te doen om de behandeling van het bezwaarschrift genoegzaam voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie kan tevens rechtstreeks en binnen een daartoe door haar te stellen termijn alle gewenste inlichtingen inwinnen.

Artikel 11.
 • 1.

  De commissie kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

 • 2.

  Indien niet is voldaan aan een bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar kan de commissie aan de indiener de gelegenheid geven het verzuim te herstellen binnen een daartoe door haar te stellen termijn.

Artikel 12.
 • 1.

  De commissie stelt de belanghebbenden en het betrokken bestuursorgaan in de gelegenheid om te worden gehoord.

 • 2.

  Zij bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting.

 • 3.

  Zij stelt belanghebbende tot tien dagen voor het horen in de gelegenheid nadere stukken in te dienen.

 • 4.

  Zij legt voorts alle op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen tenminste een week voor belanghebbenden ter inzage, tenzij:

  • a.

   Belanghebbenden ermee instemmen dit achterwege te laten.

  • b.

   Zij geheimhouding om gewichtige redenen geboden acht.

Artikel 13.

De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of aan een lid.

Artikel 14.
 • 1.

  De hoorzitting is openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  De commissie beraadslaagt buiten aanwezigheid van partijen achter gesloten deuren.

Artikel 15.
 • 1.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 2.

  Als de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Een minderheidsstandpunt wordt bij het advies vermeld, indien die minderheid dat verlangt.

Artikel 16.
 • 1.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 2.

  Het advies wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht.

 • 3.

  Ingeval het bestuursorgaan binnen tien weken op het bezwaarschrift moet beslissen, wordt het advies uiterlijk acht weken na de binnenkomst van het bezwaar uitgebracht.

 • 4.

  Indien de termijn van tien weken ontoereikend moet worden geacht, verzoekt de commissie het bestuursorgaan de beslissing te verdagen.

 • 5.

  De commissie ontvangt een afschrift van het verdagingsbesluit.

Artikel 17.

Het verslag van de hoorzitting en het advies worden:

 • a.

  Door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • b.

  Door de secretaris aan belanghebbenden bekendgemaakt.

 • c.

  Door de secretaris openbaar gemaakt, als de zaak in een openbare hoorzitting is behandeld.

Artikel 18.
 • 1.

  Indien het bestuursorgaan bij zijn beslissing afwijkt van het advies van de commissie, wordt hiervan mededeling gedaan aan de betreffende raadscommissie cum annexis.

 • 2.

  De commissie ontvangt een afschrift van de beslissing.

Titel 5. Slotbepalingen.

Artikel 19.
 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks aan de raad verslag uit van haar werkzaamheden.

 • 2.

  Het verslag is openbaar.

Artikel 20.
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag dat het is vastgesteld.

 • 2.

  De Verordening bezwaar- en beroepschriften Hoogeveen 1994 wordt met ingang van de in het eerste lid genoemde dag ingetrokken.

Artikel 21.

Dit Reglement wordt aangehaald als: "Reglement bezwaarschriftencommissie".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 14 maart 2002.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings

Toelichting bij het Reglement bezwaarschriftencommissie  

Algemeen:

Bij een voorspoedige behandeling door de Eerste Kamer zal op 7 maart 2002 het wetsvoorstel Wet dualisering gemeentebestuur in werking treden.

Hierdoor dient de Verordening op de bezwaar- en beroepschriften 1994 te worden gewijzigd. Het betreft slechts technische wijzigingen.

Instelling commissie door elk bestuursorgaan

De Wet dualisering wijzigt de gemeentewet. Op grond van het nieuwe artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet moet elk bestuursorgaan voortaan zelf de commissie instellen die de bezwaarschriften behandelt.

De raad, het college en de burgemeester dienen dan ook elk de commissie aan te wijzen en de regels m.b.t. de werkwijze van de commissie van toepassing te verklaren.

Aangezien alleen de gemeenteraad verordeningen vaststelt, is gekozen voor de vorm van een reglement.

Verdwijning administratief beroep

Tevens wordt de mogelijkheid van beroep op de gemeenteraad geschrapt. Artikel 152 van de Gemeentewet bepaalt nu nog dat de raad in zijn verordeningen beroep op zich kan openstellen van krachtens deze verordeningen door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester genomen besluiten. Artikel 153 bepaalt dat indien beroep op de raad openstaat, de voorbereiding van de beslissing van de raad geschiedt door een door de raad te benoemen commissie.

Beide artikelen worden geschrapt.

In het Reglement is "commissie voor de bezwaar- en beroepschriften" vervangen door "bezwaarschriftencommissie".

Verwijzingen naar beroepschriften zijn geschrapt.

Doublures met de Algemene wet bestuursrecht

Enkele bepalingen in de Verordening kwamen overeen met bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Derhalve wordt voorgesteld deze te schrappen.

Per artikel:

Aanhef:

Niet alleen de raad stelt het reglement vast, ook het college en de burgemeester.

De verwijzing naar de artikelen 7:19 Awb en 153 van de Gemeentewet is komen te vervallen.

De bevoegdheid tot benoeming van andere commissies is geregeld in artikel 84 lid 1 van de nieuwe Gemeentewet.

Artikel 9

Lid 2, dat bepaalde dat bij het bericht van ontvangst wordt aangegeven dat de commissie over het bezwaar zal adviseren, is geschrapt. Dit artikellid is identiek aan artikel 7:13 lid 2 van de Awb.

Artikel 15

Het voormalig artikel 15 was identiek aan artikel 7:3 Awb. Artikel 7:13 lid 4 Awb bepaalt dat de commissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb. Artikel 15 kon daarom worden verwijderd.

Artikel 18

De indeling van de raadscommissies zal wijzigen. Daarom is aangegeven dat een afwijkend advies ter kennisneming wordt gezonden aan de raadscommissie die het betreffende onderwerp behandeld.

Artikel 20

Het reglement regelt de interne werkwijze. Daarom is inwerkingtreding niet afhankelijk van publicatie.