Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Nadere regels festiviteiten binnen (horeca) inrichtingen in het kader van de artikelen 23, 23a, 23b en 23c van de Apv.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels festiviteiten binnen (horeca) inrichtingen in het kader van de artikelen 23, 23a, 23b en 23c van de Apv.
CiteertitelTwaalfdagenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu
Externe bijlagei186097

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2013nieuwe regeling

06-02-2013

K.v.H. 26-03-2013

BBV00634

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels festiviteiten binnen (horeca) inrichtingen in het kader van de artikelen 23, 23a, 23b en 23c van de Apv.

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op artikelen 23, 23a, 23b en 23c van de Apv en overwegende dat in deze artikelen voor het college in een mogelijkheid wordt voorzien om dagen aan te wijzen en andere voorwaarden te stellen; overwegende dat na inventarisatie is gebleken dat er een breed draagvlak is voor het vaststellen van een dergelijke nadere regeling;

Besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels festiviteiten binnen (horeca) inrichtingen in het kader van de artikelen 23, 23a, 23b en 23c van de Apv.

Individuele Festiviteiten

Artikel 1
 • 1.

  Het is een inrichting, gevestigd binnen de kom van Hoogeveen, toegestaan om maximaal 7 individuele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.

 • 2.

  Het is een inrichting, gevestigd buiten de kom van Hoogeveen, toegestaan om maximaal 12 individuele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.

 • 3.

  Van de individuele festiviteiten dient uiterlijk 3 weken voor aanvang een kennisgeving te worden gedaan aan de gemeente.

 • 4.

  Kennisgeving van de festiviteiten dient plaats te vinden door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de gemeentelijke website, dan wel door het betreffende formulier te mailen of te zenden aan de gemeente Hoogeveen.

 • 5.

  Het benutten van een individuele dag, als genoemd in lid 1, is mogelijk tenzij:

  • a.

   de festiviteit plaatsvindt binnen 14 dagen na een collectieve dag;

  • b.

   de festiviteit plaatsvindt binnen 1 maand na een eigen individuele dag;

  • c.

   de festiviteit plaatsvindt binnen 14 dagen na een individuele dag van een andere inrichting binnen een straal van 25 meter (effect per inrichting in bijlage opgenomen).

 • 6.

  Het college van B&W behoudt zich het recht voor om gemotiveerd af te wijken van hetgeen in lid 5 is bepaald.

Collectieve Festiviteiten

Artikel 2
 • 1.

  Het is inrichtingen, gevestigd binnen de kom van Hoogeveen, toegestaan om maximaal 5 keer per jaar collectieve festiviteiten te houden, waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2.

  Van collectieve dagen behoeft geen kennisgeving te worden gedaan. De collectieve dagen zullen op grond van artikel 23a van de Apv ieder jaar 4 weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden aangewezen en gepubliceerd.

 • 3.

  Collectieve dagen die wel zijn aangewezen, maar niet zijn ingevuld mogen niet als individuele dagen worden ingezet.

Eindtijden

Artikel 3
 • 1.

  Voor zowel de individuele als de collectieve dagen geldt een eindtijd. Van zondag tot en met donderdag is de eindtijd 0:00 uur.

 • 2.

  Op vrijdag en zaterdag is de eindtijd voor horecagelegenheden, gevestigd binnen de kom van Hoogeveen, 02:00 uur.

 • 3.

  Op vrijdag en zaterdag is de eindtijd voor horecagelegenheden, gevestigd buiten de kom van Hoogeveen, 03:00 uur.

 • 4.

  Voor oud en nieuw geldt eenzelfde eindtijd als genoemd in het evenementenbeleid.

 • 5.

  Na de eindtijd gelden de geluidsnormen zoals vermeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit.

Slotbepalingen

Artikel 4
 • 1.

  Deze gewijzigde regeling treedt in werking, daags na publicatie in het Torentje, in ieder geval na of tegelijkertijd met het in werking treden van artikel 23c van de Algemene plaatselijke verordening.

 • 2.

  De kaart waarop “de kom van Hoogeveen” staat aangegeven, maakt deel uit van dit besluit.

 • 3.

  De nadere regeling worden aangehaald als: Twaalfdagenregeling.

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 6 februari 2013,

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,