Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Regeling Telewerken van de gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Telewerken van de gemeente Hoogeveen
CiteertitelRegeling Telewerken gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisattie
Externe bijlageni228234 i227949

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201301-01-20131e opname

09-01-2013

Nieuwsbrief P&O, nummer7

12.0064516

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Telewerken van de gemeente Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

gehoord de ondernemingsraad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Regeling Telewerken van de gemeente Hoogeveen

Telewerken als onderdeel van Het Nieuwe Werken

Onder het Nieuwe Werken verstaan we werksituaties waarin een medewerker zelf, binnen bepaalde grenzen, beslist hoe hij werkt, waar hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.

De medewerker hoeft daarbij niet meer noodzakelijkerwijs naar kantoor te komen om zijn werk te kunnen doen.

Hij kan thuis zijn werk verrichten, maar ook op een andere plaats buiten kantoor met behulp van computers en communicatiemiddelen. We spreken dan van telewerken.

Uitgangspunt is dat de ‘klant’ centraal staat en de bedrijfsvoering niet wordt belemmerd.

 

De Regeling Telewerken kent twee varianten:

 • .

  structureel telewerken, waarbij de medewerker minimaal één dagdeel per week thuis werkt. De medewerker krijgt de beschikking over een inbelvoorziening (token) en er moet een telewerkovereenkomst gesloten worden.

 • .

  incidenteel telewerken, bedoeld voor pieken in het werk of voor speciale klussen. De medewerker maakt hierover afspraken met de leidinggevende. Er wordt geen telewerkovereenkomst getekend.

 

Redenen om te telewerken

Telewerken kan de medewerkerstevredenheid verhogen en kan ertoe bijdragen dat Hoogeveen een aantrekkelijke werkgever blijft. Het kan een goede optie zijn bij “concentratieklussen”, voor het combineren van werk en (mantel)zorg, om reistijd te verminderen, om effectiever om te gaan met energie, om flexibeler werktijden te kunnen hanteren.

Ook zal telewerken ertoe bijdragen dat we met minder werkplekken op de gemeentelijke kantoren toekunnen. Het opstellen van telewerkbeleid is een CAO-verplichting.

 

Voorziening en om te telewerken

De telewerker krijgt de beschikking over een token. Wanneer de telewerker thuis is, werkt hij met zijn eigen computer en internetverbinding op zijn eigen meubilair. Hiertegenover staat geen financiële vergoeding. De computer voldoet aan de technische systeemeisen die ICT stelt aan deelname aan het telewerken.

 

Voor wie is tele werken bedoeld?

Telewerken is geen plicht, geen recht en geen arbeidsvoorwaarde. Telewerken is een optie, een ter beschikking gestelde faciliteit. Telewerken geschiedt op vrijwillige basis en het initiatief ligt altijd bij de medewerker.

De direct leidinggevende beslist over het verzoek van de medewerker. Uitgangspunt is dat de “klant” centraal staat en de bedrijfsvoering niet wordt belemmerd. Telewerken moet passen bij de functie en het functioneren.

 

Een gezonde tele werkplek

Ook al ligt het initiatief voor het telewerken bij de medewerker en heeft die ook een eigenverantwoordelijkheid voor gezond werken, de werkgever is verantwoordelijk voor een veiligeen gezonde werkplek (Arbo-wet) als het om telewerken gaat. De verantwoordelijkheid ligt dan vooral in het vooraf afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden thuis, bewustwording en goede voorlichting aan medewerkers. Dit geldt voor zowel incidentele als structurele telewerkers.

 

Als structureeltelewerken aan de orde is vult een medewerker vooraf een korte RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van de telewerkplek in. Aan de hand van degeïnventariseerde risico’s spreken medewerker en leidinggevende af óf en hoeveel uur perweek bijvoorbeeld thuis kan worden gewerkt en welke werkzaamheden er worden verricht. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd op de ingevulde RI&E en vormen een onderdeel van detelewerkovereenkomst (zie bijlage).

 

Als de telewerkplek onvoldoende geschikt is, dan kan de leidinggevende besluiten dattelewerken niet mogelijk is. Op kantoor is immers altijd een arbotechnisch verantwoordewerkplek aanwezig.

 

Ondersteuning

Telewerken kan 24 uur per dag. De helpdesk biedt ondersteuning tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Bij problemen met de privé-pc, privé-printer en eigen provider kan en mag de helpdesk geenondersteuning bieden.

 

Telewerken en arbeidsvoorwaarden

De eventuele vergoeding die een medewerker ontvangt voor reiskosten woon-werkverkeer, vervalt op een telewerkdag.

De overige arbeidsvoorwaarden van de gemeente Hoogeveen en de overige rechtspositionele regelingen blijven ook op telewerkdagen van toepassing, tenzij er in de overeenkomst afspraken zijn gemaakt.

De telewerker heeft geen recht op overwerkvergoeding en op een toelage onregelmatige dienst over telewerkdagen/uren.

 

Informatiebeveiliging

Deelnemers zijn gebonden aan het Hoogeveense informatiebeveiligingsbeleid. Dat betekent het volgende:

 • .

  De telewerker gaat zorgvuldig om met gebruikersnaam, wachtwoord eninbelvoorziening. Deze zijn strikt persoonlijk en worden geheim gehouden.

 • .

  De telewerker laat het werkstation niet onbeheerd achter. Bij het verlaten van dewerkplek sluit de telewerker de sessie/verbinding met het gemeentelijk netwerk af.

 • .

  De telewerker gebruikt een screensaver en een actuele virusscanner op hetwerkstation.

 • .

  De telewerker gaat zorgvuldig en integer om met vertrouwelijke en/of gevoeligeinformatie, zowel op papier als digitaal. Derden (familie, kennissen e.d.) krijgen hieringeen inzage en de telewerker draagt zorg voor een deugdelijke bescherming vandeze informatie (“achter slot en grendel”).

 • .

  De telewerker slaat geen Hoogeveense gegevens op op het eigen werkstation.

   

Uiteraard blijft ook het integriteitsbeleid van kracht bij thuiswerken.

 

Hoe word ik een t elewerker ?

Overleg met je direct leidinggevende of telewerken voor jou een optie is. Maak vervolgensduidelijke afspraken over bereikbaarheid, werkzaamheden en resultaten. Zie hiervoor ookde bijlagen bij de telewerkovereenkomst. Bij structureel en regelmatig telewerken kan jeleidinggevende via automatisering een token aanvragen. Structurele telewerkers moeten de telewerkovereenkomst ondertekenen.

Het telewerken wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd in het jaargesprek.

 

I nwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Telewerken gemeente Hoogeveen” en maakt onderdeel uit van het Arbo Handboek van de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

   

Aldus vastgesteld door de directie op 9 januari 2013.

 

De directie,

Risico-inventariatie & Evaluatie thuiswerkplek  

Risico-inventarisatie & evaluatie thuiswerkplek

Telewerkovereenkomst

Telewerkovereenkomst