Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015
CiteertitelVerordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 2. Gemeentewet 156 lid 1
 3. artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201801-01-2020Wijziging artikel 10

06-12-2018

gmb-2018-278357

BBV01458
20-11-201425-12-2018Nieuwe regeling

02-10-2014

Gemeenteblad Hoogeveen

BBV01458

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

 

De raad van de gemeente Hoogeveen;

 

gelezen het voorstel van het college van 30 augustus 2014;

 

gelet op artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid, van de Wet Bedrijven Investeringszones (BI-zones) en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet; en

gelet op de tussen de gemeente Hoogeveen en de Stichting Centrummanagement Hoogeveen gesloten uitvoeringsovereenkomst van 16 september 2014;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015.

(Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015).

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  BI-zone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deeluitmakende kaart;

 • b.

  de wet: de wet BI-zones;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • d.

  Uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Hoogeveen en de Stichting Centrummanagement Hoogeveen gesloten uitvoeringsovereenkomst. De overeenkomst is gesloten op 16 september 2014.

 

Artikel 2 Aanwijzing stichting

De Stichting Centrummanagement Hoogeveen (hierna: de stichting) wordt aangewezen als stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet.

 

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

 

Artikel 3 Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BI-zone.

 

Artikel 4 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt gedurende een periode van vijf jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2.

  De belasting wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

 • 4.

  Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de BIZ-bijdrage geheven van degene die van die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 

Artikel 5 Belastingobject

 • 1.

  Als een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

   

 Artikel 6 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde over 2014 voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening.

 • 2.

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 6 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

 • a. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

 • b. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

 • c. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, en onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

 • d. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen – niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen;

  e. onroerende zaken die in hoofdzaak een woonfunctie hebben en voor de verzorging van bejaarden dienen;

  f. onroerende zaken die niet bedrijfsmatig geëxploiteerd worden en in hoofdzaak zijn bestemd voor sociaal-culturele bijeenkomsten;

 • 2.

  In afwijking in zoverre van artikel 6 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden

 

Artikel 8 Belastingtarief

 

De belasting bedraagt bij een waarde van:

Tabel BI zone

Artikel 9 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

1. De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, niet meer dan € 5.000 bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in tien termijnen, waarvan negen gelijke termijnen en een tiende termijn waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

 

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

 

Artikel 12 Algemeen

Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene subsidieverordening Hoogeveen niet van toepassing.

 

Artikel 13 Weigeringsgronden

Het college kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren, indien de subsidie niet of in onvoldoende mate wordt besteed aan activiteiten zoals overeengekomen in de Subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

 

Artikel 14 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Centrummanagement Hoogeveen voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld op het geraamde bedrag zoals opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst, zijnde jaarlijks € 275.000,- 

 

Artikel 15 Wijze van betalen

 • 1.

  De subsidie wordt betaald in jaarlijkse termijnen vóór 31 december van elk jaar waarin de BIZ-bijdrage wordt geheven.

 • 2.

  2. Het termijnbedrag is:

 • Zolang de BIZ-bijdrage wordt geheven, wordt jaarlijks het bedrag genoemd in artikel 14 als volgt betaalbaar gesteld:

 • 50 % vóór 28 februari van elk jaar, 25 % vóór 31 mei van elk jaar de overige 25 % vóór 31 oktober van elk jaar.

 

Artikel 16 Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van activiteiten.

 

Artikel 17 Delegatie van de bevoegdheid tot intrekken of wijzigen subsidievaststelling

Het college is bevoegd tot het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van de subsidievaststelling bedoeld in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

 

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen tijdstip, dat gelegen is op een datum nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 2 oktober 2014.

 

 

 • De griffier,

  De voorzitter,

   

   

   

   

   

   

  J.P. WIND

  K. LOOHUIS

 

 

Uitvoeringsovereenkomst

Stichting Centrummanagement Hoogeveen – Gemeente Hoogeveen

 

De Stichting Centrummanagement Hoogeveen, vertegenwoordigd door de voorzitter van het algemeen bestuur, de heer H.C. Raven, hierna te noemen:

'de stichting',

De gemeente Hoogeveen, in het bijzonder de vertegenwoordiger van het College van B&W, de heer A.W. Hiemstra, handelend op grond van een machtiging van 22 december 2010 van de burgemeester ter uitvoering van het besluit van 16 september 2014, hierna te noemen:

de 'gemeente'

Constaterend, dat er een wens is bij de stichting en de gemeente om het centrum van Hoogeveen een structurele economische kwaliteitsimpuls te geven en voor consument en bezoeker van Hoogeveen aantrekkelijker in te richten,

Constaterend dat er bij zowel de stichting als de gemeente een breed draagvlak bestaat om deze gewenste kwaliteitsimpuls samen vorm te gaan geven,

Constaterend dat de stichting het initiatief neemt tot verdere uitvoering van een een meerjarenbeleidsplan en het hierbij behorende jaarlijkse actieplan om te komen tot de hierboven genoemde impuls voor het centrum van Hoogeveen;

 

Komen het volgende overeen:

 

 • 1.

  De stichting en de gemeente werken samen met de intentie om te komen tot de economische structuurversterking en vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied van Hoogeveen. Dit centrumgebied is afgebakend op de kaart zoals deze in de bijlage 1 bij deze overeenkomst is weergegeven.

 • 2.

  De partijen overleggen tenminste twee keer per jaar over de uitvoering van het door de stichting opgestelde Meerjarenbeleidsplan Stichting Centrummanagement 2015 – 2019(verder Mjbp). De vorm en wijze van samenwerking tussen partijen is nader vastgelegd in het Mjbp, dat is bijgevoegd als bijlage 2 bij deze overeenkomst. Partijen wijzen ieder vertegenwoordigers aan voor het te voeren overleg.

 • 3.

  De gemeente zal zich inspannen een verordening vast te stellen voor een heffing, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones voor het onder 1 aangewezen gebied. In het voorstel zal de stichting worden aangewezen als de stichting die de opbrengst van deze heffing als subsidie ontvangt. De perceptiekosten zijn voor rekening van de gemeente. Met de stichting wordt na de vaststelling van de verordening een subsidie-uitvoeringsovereenkomst gesloten, waarin de activiteiten worden bepaald, die de stichting verplicht is uit te voeren.

 • 4.

  De gemeente zal de opbrengst van de BIZ heffing, doch in ieder geval een bedrag van € 275.000,-- per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst als subsidie toekennen en uitbetalen aan de stichting ten behoeve van jaarlijks te bepalen door de stichting te uit te voeren activiteiten en evenementen welke voortvloeien uit het Mjbp. Deze gemeentelijke bijdrage is mede bedoeld om het gemeentelijk evenementenbeleid in het centrum van Hoogeveen vorm te geven, door de organisatie en uitvoering van enkele grote evenementen in het centrum van Hoogeveen via de stichting te stimuleren en veilig te stellen. Hiermee kan de aantrekkelijkheid van het centrum van Hoogeveen fors worden verbeterd. Indien de verordening door de rechter onverbindend wordt verklaard, dan vervalt de in dit lid opgenomen verplichting voor de duur dat geen BIZ bijdrage kan worden geheven.

 • 5.

  Om de samenwerking met de gemeente succesvol vorm te geven zal de stichting de betrokken ondernemersorganisaties in haar bestuur mobiliseren om deel te nemen in het benoemde samenwerkingsproces en zal, indien de raad een verordening als bedoeld in artikel 3 heeft vastgesteld, bevorderen dat er voldoende steun onder de bijdrageplichtigen wordt verworven voor de inwerkingtreding van de verordening. Tevens zal de stichting zich inspannen om bij de achterban van deze organisaties draagvlak en betrokkenheid te creëren voor het uit te voeren Mjbp. Periodiek zal de stichting hiertoe nieuwsbrieven verspreiden en informatie via de website onder de ondernemers onder de aandacht brengen.

 • 6.

  Zodra de stichting nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld ten behoeve van een betere kwaliteit van het centrum en hiervoor ook een breed draagvlak bij alle ondernemersorganisaties in het centrum heeft gecreëerd, zal de gemeente zich inspannen deze nieuwe initiatieven te ondersteunen door het beschikbaar stellen van faciliteiten.

 • 7.

  Deze overeenkomst gaat in op 1-1-2015 en eindigt op 31 december 2019. Indien een partij in surseance verkeert, faillissement wordt aangevraagd, de subsidieuitvoeringsovereenkomst niet naar behoren uitvoert, disfunctioneert, of meer dan de helft van de zetels van het bestuur vacant zijn, dan kan de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan die partij. Partijen kunnen de samenwerking tussentijds beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. Indien de samenwerking niet is beëindigd, dan treden de partijen uiterlijk op 1 februari 2019 met elkaar in overleg over de voorwaarden voor voortzetting van de samenwerking.

 • 8.

  Als partijen van mening verschillen over de uitleg over de reikwijdte van de overeenkomst, dan wordt op verzoek van één der partijen tenminste éénmaal overleg gevoerd over het geschil, teneinde een oplossing te bereiken. Indien dat naar het oordeel van één der partijen geen overeenstemming mogelijk is, dan deelt die dat de wederpartij mee, waarna het ieder der partijen vrij staat zijn eigen positie te bepalen.

 • 9.

  Deze overeenkomst kan niet leiden tot schadeplichtigheid van de partijen jegens elkaar.

   

  Aldus overeengekomen en ondertekend op 16 september 2014,

   

  Namens de Stichting Centrummanagement Namens de gemeente Hoogeveen,

   

 • H.C. Raven, A.W. Hiemstra,

 • Voorzitter, Wethouder Stadscentrum

   

Bijlage 1: kaart centrumgebied

Bijlage 2: Mjbp

 

Plattegrond stadscentrum

Meerjarenbegroting BIZ 

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

 • 1.

  Vraag- en probleemstelling

   

  Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren zijn omstandigheden in het centrum van Hoogeveen ingrijpend veranderd. Niet alleen is de invloed van internet sterk toegenomen, ook de landelijk economische crisis laat sporen na en vertaalt zich naar minder passanten in de straten en een toenemende druk op de omzet van ondernemers. Het koopgedrag verandert ook: consumenten oriënteren zich steeds meer op internet voor hun aankopen en gaan dan evt. gericht naar de stad voor aankopen. Daarnaast is uit diverse onderzoeken gebleken dat het de verwachting is dat de komende jaren het winkelaanbod in Nederland met circa 20-30% zal afnemen als gevolg van overaanbod aan winkels en vergrijzing van het ondernemersbestand. Ook deze ontwikkeling zal niet aan Hoogeveen voorbij gaan.

  Dringende vraag is nu hoe hiermee vanuit de Stichting Centrummanagement kan worden omgegaan. Wat betekenen bovenstaande ontwikkelingen voor het centrum van Hoogeveen? Waarmee kan het centrum zich blijven onderscheiden in de toekomst? Van belang is in te zetten op de kwaliteiten van het centrum. Het winkelgebied van Hoogeveen is uniek en onderscheidend en kan een belangrijke regiofunctie vervullen. Door het uitgebreide winkel- en horeca-aanbod, de uitstekende parkeer- en bereikbaarheidsituatie en de hoogwaardige inrichting van het gebied, heeft het centrum een sterke uitstraling waar niet alleen de plaatselijke consument, maar ook dagjesmensen en toeristen op afkomen.  Het centrum van Hoogeveen kan hiermee een regiofunctie vervullen.

  Een belangrijke prioriteit is dan ook om deze uniciteit en kwaliteiten te behouden en de regiofunctie van het centrum van Hoogeveen te versterken. Hiermee is niet alleen de leefbaarheid, maar ook de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in het centrum van Hoogeveen gemoeid. De diversiteit aan winkels in Hoogeveen dient in stand te blijven en waar nodig versterkt te worden. Daarvoor is krachtenbundeling van ondernemers, gemeente en marktpartijen nodig. Als gevolg van de economische crisis hebben veel ondernemers het moeilijk en dreigt toenemende leegstand, met name in aanloopstraten van winkelgebieden. Alleen door een gezamenlijke en creatieve aanpak van de ondernemers in de binnenstad, de gemeente en vastgoedeigenaren/marktpartijen kunnen de unieke kwaliteiten van het centrum van Hoogeveen verder worden versterkt. Wat omvat deze gezamenlijke aanpak?

  • 1.

   De ondernemers zullen met ondernemerschap, klantgerichtheid, service en creatieve ideeën hierin het voortouw moeten nemen. Het Centrummanagement wil hier namens de ondernemers het voortouw in nemen.

  • 2.

   De gemeente zal vanuit haar publieke verantwoordelijkheid dit proces actief kunnen faciliteren.  

  • 3.

   Vastgoedeigenaren en marktpartijen zullen ook bewust gemaakt moeten worden van hun rol en kansen in dit proces om de binnenstad economisch sterk te houden.

   

  Samen werken aan sfeer en beleving in de stad is de rode draad voor de komende jaren. Daarmee kunnen drie doelgroepen worden vastgehouden: de bestedingen van de plaatselijke consument, de regiobezoeker en de toerist in Hoogeveen worden vastgehouden en vergroot, zodat ook de ondernemers in het centrum van Hoogeveen een gezond economisch toekomstperspectief blijven houden. Dat doet recht aan de hoofddoelstelling van de Stichting Centrummanagement.

   

 • 2.

  Hoofddoelstelling Stichting Centrummanagement Hoogeveen

   

  Ondernemers en gemeente willen samen de krachten bundelen om de economie van het centrum van Hoogeveen te versterken en meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, zodat zowel de lokale als regionale verzorgingsfunctie wordt versterkt. Vanuit deze doelstelling wil de Stichting Centrummanagement zich bezighouden met en betrokken zijn bij de onderstaande werkgebieden:

 • a.

  economische ontwikkeling en economische structuurversterking van het centrum;

 • b.

  stadsontwikkeling, herinrichting;

 • c.

  bereikbaarheid, parkeren;

 • d.

  stadsbeheer, schoon-heel-veilig;

 • e.

  veiligheid, veilig ondernemen;

 • f.

  sfeer en activiteiten in het centrum.

 

Dat vertaalt zich in dit meerjarenbeleidplan van de stichting naar de volgende middelen: 

 • a.

  Het bevorderen van het economisch renderen van het centrum van Hoogeveen;

 • b.

  Het samen werken aan een goed ondernemersklimaat;

 • c.

  Het zijn van aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Hoogeveen en derden;

 • d.

  Het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het uitwisselen van informatie;

 • e.

  Het bundelen van middelen en krachten;

 • f.

  Een denktank zijn voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Hoogeveen.

   

   

 • 3.

  Speerpunten 2015-2019

   

 • De Stichting Centrummanagement is de organisatie van en voor ondernemers in het centrum van Hoogeveen. Zij wil nauw samenwerken met de gemeente en andere partijen om het centrum sterk te houden en de regiofunctie te versterken. Samen willen we sfeer en beleving in het centrum toevoegen en werken aan economische structuurversterking van het centrum. Daarvoor zijn voor de komende jaren de volgende speerpunten van belang: 

  • 1.

   Versterking van de regiofunctie van het centrum door in te zetten op een verdere versterking van de winkelstructuur en bijbehorende het winkel- en horeca-aanbod. De Stichting Centrummanagement wil de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedpartijen faciliteren en stimuleren. In een aparte projectgroep die zich met dit vraagstuk bezighoudt, wordt periodiek de leegstand in de binnenstad in kaart gebracht en besproken op welke wijze tot invulling van deze panden gekomen kan worden.  Daarbij willen we ons ook heroriënteren op de toekomstige functie en identiteit van de diverse winkelstraten in het centrum. Wat blijven aanloopstraten? Wordt het winkelgebied kleiner in de toekomst en zo ja, hoe? De Stichting Centrummanagement wil in nauw overleg met ondernemers en gemeente zich bezinnen op deze vragen en voor de toekomst hierin een gezamenlijk gedragen lijn in uitzetten. In overleg met de gemeente gaan we bespreken of er een ruimtelijk-economisch actieplan voor het centrum ontwikkeld kan worden om dit ook te stimuleren.

 •  

  • 2.

   Samenhangende promotie van en ‘beleving in’ het centrum door op elkaar afgestemde evenementen en activiteiten met ieder een herkenbare doelgroep. Dat vraagt nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers, ondernemers, gemeente en andere instellingen. Hoe kunnen krachten maximaal worden gebundeld? Hoe kan het centrum van Hoogeveen (en wat hier te beleven is) op internet op de kaart worden gezet? De Stichting Centrummanagement wil dit samenwerkingsproces de komende jaren faciliteren en stimuleren door actieve deelname in het platform Marketing Hoogeveen en het verder in de markt helpen zetten van de website www.beleefhoogeveen.nuOok de eigen activiteiten (vormgegeven in een jaarlijkse activiteitenagenda) vanuit het Centrummanagement zullen vanuit deze samenhangende promotieaanpak worden gecommuniceerd.

 •  

  • 3.

   De Stichting Centrummanagement wil samen met de gemeente de invoering van het real time parkeren in het centrum van Hoogeveen promoten. Daarbij wordt nagedacht over gezamenlijke consumentenacties om hiermee meer bezoekers naar het centrum te trekken. Ook wil zij in overleg met de gemeente bespreken hoe de bereikbaarheid van het centrum verder geoptimaliseerd kan worden door een herkenbaar dynamisch parkeerverwijssysteem rondom het centrum in te stellen.

 •  

  • 4.

   De Stichting Centrummanagement wil in overleg met de gemeente bekijken of de kwaliteit van de winkelstraten in het centrum van Hoogeveen een verdere impuls kan krijgen. Een vernieuwde bestrating in met name de Hoofdstraat zal binnen afzienbare tijd noodzakelijk zijn om het A1 winkelgebied aantrekkelijk te houden.

 •  

  • 5.

   De Stichting Centrummanagement wil de komende jaren sterk blijven inzetten op een hoogwaardige inrichting en sfeermaatregelen in het openbaar gebied, door ondernemers en gemeente samen vormgegeven. Een schone en veilige binnenstad met minimale overlast is een belangrijke kwaliteit voor een sfeervol centrum van Hoogeveen. De Stichting Centrummanagement investeert in sfeermaatregelen in het centrum (sfeerverlichting, bloembakken, vlaggen/banieren) en werkt nauw samen met de gemeente als het gaat om het onderhoud en beheer van de binnenstad (periodieke schouw) en het versterken van het veiligheidsgevoel in de binnenstad via projecten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De Stichting Centrummanagement zet in op het behalen van de derde ster voor een gecertificeerd veilig winkelgebied in 2016.

 •  

  • 6.

   Om bovenstaande speerpunten slagvaardig op te pakken, zet de Stichting Centrummanagement in op een krachtige centrummanagementorganisatie, die wordt aangestuurd door een professionele centrummanager. Deze organisatie is gebaseerd op een breed draagvlak onder de ondernemers in het centrum van Hoogeveen en vertaalt zich naar een algemeen bestuur met diverse werkgroepen waarin de speerpunten worden uitgewerkt en vormgegeven. Het ondernemersfonds via de BIZ is het financiële instrument om dit ook in concrete daden om te zetten.

 •  

  • 7.

   De Stichting Centrummanagement hecht aan een actieve communicatie met alle BIZ-bijdrageplichten in het centrum van Hoogeveen. Daarom wordt ook de samenwerking met de diverse bloedgroepen in het centrummanagement (detailhandel, horeca, markt, cultuur en toerisme) van groot belang gevonden. Er wordt door het centrummanagement de komende jaren ingezet op het stimuleren van meer inbreng en een betere communicatie van de betreffende bloedgroep met hun achterban. Via een eigen website (www.centrum-hoogeveen.nl), ondernemersbijeenkomsten en digitale nieuwsberichten worden ondernemers in het centrum eveneens voortdurend geïnformeerd over de ontwikkelingen in het centrum van Hoogeveen.

   Tenslotte zet de Stichting Centrummanagement in op een voortdurende communicatie richting bewoner en bezoeker van Hoogeveen. De Stichting Centrummanagement maakt daarnaast afspraken met de gemeente over de informatieverstrekking van de ontwikkelingen in het centrum richting bewoners en regiobezoeker, waarbij de website www.beleefhoogeveen.nu leidend zal zijn.

 •  

 • 4.

  Organisatie, financiën en werkwijze

   

 • Het bestuur van de Stichting Centrummanagement stelt de kaders en begroting voor de activiteiten van het Centrummanagement vast. In het bestuur hebben vertegenwoordigers van Winkelhart Hoogeveen (detailhandel), Koninklijke Horeca Afdeling Hoogeveen (horeca), culturele instellingen, toeristische instellingen en ambulante handel zitting. Het bestuur overlegt periodiek met de gemeente, op ambtelijk niveau overlegt de centrummanager elke twee weken met de gemeentelijk initiator binnenstad. Op bestuurlijk niveau vindt circa 2-3x per jaar overleg plaats tussen het bestuur van Centrummanagement en het College van B&W.  

  De Stichting Centrummanagement heeft diverse werkgroepen waarin ondernemers zijn vertegenwoordigd:

  • 1.

   Werkgroep evenementen

  • 2.

   Werkgroep Visie

  • 3.

   Projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen

  • 4.

   Projectgroep promotie

 • De werkgroepen bereiden de diverse activiteiten van de Stichting Centrummanagement voor en adviseren het bestuur.  De werkgroep Evenementen heeft als taak het adviseren ten aanzien van de sfeer en activiteiten in het centrum. Hiertoe wordt jaarlijks een activiteitenkalender opgesteld. De werkgroep Visie heeft als taak het structureel nadenken over de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het centrum in de brede zin van het woord (ontwikkeling, schoon, heel en veilig, bereikbaarheid, e.d.) en het adviseren van het bestuur hierover.  De Projectgroep KVO richt zich op het versterken van de veiligheid en het onderhoud in het centrum van Hoogeveen. Hierin hebben ook de gemeente, politie en brandweer zitting. In de werkgroep Promotie hebben de centrummanager en activiteitencoördinator van het Centrummanagement zitting. Zij overleggen met de gemeente over de promotie van het centrum. 

 • De centrummanager coördineert de uitvoering van het meerjarenbeleidplan volgens het takenpakket dat met hem door het bestuur is afgesproken. Hij bereidt de begroting voor, de agenda’s voor het bestuur en de werkgroepen en coördineert de uitvoering van de gemaakte afspraken in de diverse vergaderingen. Ook is hij aanspreekpunt voor gemeente en ondernemers en is hij verantwoordelijk voor de communicatie richting alle partijen. 

 • De financiën van de Stichting Centrummanagement bestaan hoofdzakelijk uit de inkomsten van de BIZ. Alle ondernemers in het centrumgebied betalen een BIZ-bijdrage, welke door de gemeente wordt geïnd en vervolgens als subsidie aan de Stichting Centrummanagement wordt overgemaakt. In totaal wordt hiermee jaarlijks 275.000 EUR aan inkomsten gegenereerd. Deze BIZ-gelden worden besteed aan de speerpunten zoals deze in dit meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen. In de jaarlijkse begroting die door het algemeen bestuur van de stichting wordt vastgesteld, wordt een nadere uitwerking gegeven van de wijze waarop dit geld wordt besteed. In een jaarrekening en jaarverslag wordt hierover financiële verantwoording afgelegd.

   

 • Actieplan 2015

 

Vanuit het meerjarenbeleidsplan is voor 2015 een aantal prioriteiten benoemd en uitgewerkt in een actieplan.

 • 1.

  Vergroten klantenbinding en versterken regiofunctie binnenstad door herkenbare klantenacties en samenhangend aanbod aan activiteiten. Resultaat: herkenbaar jaarprogramma met activiteiten voor de consument.

 • 2.

  Het Centrummanagement  stimuleert een versterking van de promotie en marketing van het centrum van Hoogeveen door het bevorderen van meer samenwerking tussen alle betrokken partijen hierin. Ook de website www.beleefhoogeveen.nu wordt hierin ondersteund. Ondernemers worden gestimuleerd hieraan mee te doen en het nieuwe winkelen zo ook in de eigen bedrijfsvoering een plek te geven.

  Resultaat: professionele marketing- en promotieaanpak voor het centrum van Hoogeveen.

 • 3.

  Verbeteren parkeersituatie en routing centrum.

  De Stichting Centrummanagement wil de regiofunctie van de binnenstad verder versterken door de randvoorwaarden voor het verblijf in de binnenstad samen met de gemeente te optimaliseren. Dit betekent dat het real time parkeren in het centrum wordt ingevoerd en gepromoot. Daarnaast wordt door de gemeente ingezet op het realiseren van de nieuwe parkeergarage op het Kaapplein. Het Centrummanagement overlegt met de gemeente over de noodzakelijke omleidingroutes en het beperken van de overlast voor de bezoeker van het centrum.

  Resultaat: verbeterde parkeersituatie in het centrum en duidelijke afspraken met de gemeente over de invoering van het real time parkeren.

 • 4.

  Opstellen ruimtelijk-economisch actieplan voor het centrum

  Om de regiofunctie van het centrum van Hoogeveen in stand te houden, zal door ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren nagedacht moeten worden over de aanpak van de leegstand en de gewenste winkelstructuur voor de toekomst.

  Resultaat: ruimtelijk-economisch actieplan voor het centrum.

 • 5.

  Het vergroten van de sfeer in het centrum.

  Het Centrummanagement zal in 2015 opnieuw fors investeren in sfeermaatregelen in het centrum door de sfeerverlichting, bloembakken en vlaggen/banieren in het hele centrum op te hangen.

  Resultaat: meer sfeer in de binnenstad.

 • 6.

  Beheer en onderhoud binnenstad op hoog kwaliteitsniveau.

  Om de sfeer in de binnenstad in stand te houden is het van belang het huidige niveau en intensiteit van onderhoud in de openbare ruimte in kaart te brengen en goede beheerafspraken met de gemeente te maken. In de projectgroep KVO worden hierover afspraken gemaakt. 2x per jaar zal een centrumschouw plaatsvinden, waarin knelpunten worden geïnventariseerd en aangepakt.

  Resultaat: goede beheerafspraken met gemeente, politie en brandweer over het onderhoud- en veiligheidsniveau in het centrum.

 •