Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art 231
 2. Gemeentewet art 232
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. wet Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2014

Torentje gemeente Hoogeveen 25-02-2015

BBV01637

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

Overwegende,

Dat het, als gevolg van het opheffen van de gemeentelijke ambtelijke organisaties en de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen (GR) per 1 september 2014, nodig is voor de heffing van belastingen diverse bevoegdheden toe te kennen aan medewerkers van de GR ten behoeve van de belastingheffing en invordering voor de gemeente.

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, alsmede op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T :

 

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, uitgezonderd de Wet waardering onroerende zaken en de Verordening onroerendezaakbelastingen: de manager van Dienstverlening Eerste Overheid van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/ Hoogeveen;

 • 2.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken: de manager van Advies en Services van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/ Hoogeveen als gemeenteambtenaar, voor de heffing van gemeentelijke belastingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken en de Verordening onroerendezaakbelastingen;

 • 3.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet: de manager van Advies en Control van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen.

 • 4.

  tot het verlenen van mandaat aan de invorderingsambtenaar zoals hiervoor onder 3 genoemd, inzake de beslissing op administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Ondermandaat is hierbij toegestaan.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en vervangt het besluit van 1 juni 2012.

 

Hoogeveen, 9 december 2014.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester

 

G.H. de Vries K.B. Loohuis.