Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit tijdelijke toezichthouder Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tijdelijke toezichthouder Wmo
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijke toezichthouder Wmo
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2015Nieuwe regeling

09-07-2015

Hgv.Crt. 22 juli 2015

BBV01881

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tijdelijke toezichthouder Wmo

De gemeentescecretaris van de gemeente Hoogeveen,

op grond van het door het college van B&W verleende mandaat;

overwegende:

dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wet;

dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

dat het wenselijk is de hiernavolgende personen met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gegeven voorschriften te belasten:

gelet op artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning jo. artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

De heer Bert Hansma;

Mevrouw Gea Lunsing als zijn plaatsvervanger;

vanaf heden te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gegeven voorschriften totdat er op regionaal niveau een toezichthouder is vastgesteld of totdat er andere afspraken binnen de gemeente Hoogeveen zijn gemaakt.

 

Hoogeveen, 9 juli 2015,

 

Namens het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

De heer G.H. de Vries

 

gemeentesecretaris