Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening cliëntenparticipatie WWB en Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie WWB en Wsw
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie WWB en Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wijzigt de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand van 23 december 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, artikel 47
 2. Wet sociale werkvoorziening, artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-10-2009Wijziging

11-12-2008

Hgv.Crt. 29-12-08

08.00774

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WWB en Wsw

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 13 december 2004;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat de gemeente bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop de cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten;

besluit vast te stellen de volgende Verordening cliëntenparticipatie WWB en Wsw.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  cliënten: de onder c en d van dit artikel bedoelde persoon, alsmede degene die een uitkering ontvangt op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • b.

  college: burgemeester en wethouders;

 • c.

  niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon, jonger dan 65 jaar, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het Centrum werk en inkomen en die geen recht heeft op een uitkering op grond van de wet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt als bedoeld in artikel 6, sub a van de WWB;

 • d.

  uitkeringsgerechtigde: degene, die algemene bijstand ontvangt op grond van de WWB;

 • e.

  vertegenwoordiger: afgevaardigde van een maatschappelijke instelling of belangenorganisatie die direct of indirect deel uit maakt van het dagelijkse leven van de cliënt;

 • f.

  WWB: de Wet werk en bijstand;

 • g.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • h.

  Wsw-geïndiceerde: de persoon die, op aangeven van het Centrum werk en inkomen, in aanmerking komt voor een arbeidsplaats in het kader van de Wsw.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening van het college door gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad over beleid in de zin van de WWB, de Wsw, alsmede over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen.

 • 2.

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met:

  • -

   individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  • -

   de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor zover dit geen raakvlak heeft met de WWB of de Wsw.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit een combinatie van cliënten en vertegenwoordigers.

 • 2.

  De cliëntenraad bestaat uit maximaal vijf cliënten en minimaal tien vertegenwoordigers, waarvan twee namens de wsw-geïndiceerden.

 • 3.

  De cliënten worden op voordracht van het college benoemd.

 • 4.

  De vertegenwoordigers namens de wsw-geïndiceerden worden op voordracht van het college benoemd.

 • 5.

  De vertegenwoordigers worden op voordracht benoemd van:

  • a.

   Gemeenschap van Kerken

  • b.

   Humanitas

  • c.

   Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

  • d.

   Vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Hoogeveen

  • e.

   Stichting Salawaku

  • f.

   Vakbond CNV

  • g.

   Vakbond FNV

  • h.

   Ouderenbonden.

 • 6.

  De cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Artikel 5 Benoeming en beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar. Het college benoemt op voorstel van de cliëntenraad een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt of vertegenwoordiger meer is.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid aftreedt.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in lid 1, is verlopen.

 • 5.

  In de gevallen, bedoeld in het tweede en derde lid, blijft het lid de functie vervullen totdat in de vacature is voorzien, met een maximale termijn van twaalf maanden.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het college de cliëntenraad om advies inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.

 • 2.

  De cliëntenraad is gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het toegevoegd kan worden aan de voor besluitvorming van college of raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 4.

  Er is minimaal twee keer per jaar een overleg tussen de betrokken wethouder en de cliëntenraad.

 • 5.

  Contacten tussen de cliëntenraad en de afdelingen Sociale Zaken en Mens en werk lopen of via de voorzitter of via de voorzitter en secretaris gezamenlijk.

 • 6.

  Wanneer de cliëntenraad uit eigen beweging advies uitbrengt gebeurt dit via de voorzitter of secretaris.

 • 7.

  Gezien de regionaal opgezette uitvoering van de Wsw vaardigt de cliëntenraad een vertegenwoordiging af naar de regionale koepel voor wsw-cliëntenparticipatie.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad.

 • 2.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 3.

  Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, organisatiekosten, het inhuren van externe deskundigen en voorlichting, alsmede de kosten als bedoeld in lid 4.

 • 4.

  De leden als bedoeld in artikel 4 lid 3 ontvangen een jaarlijkse vergoeding tot een maximum zoals vastgelegd in artikel 31 lid 2 sub k van de WWB overeenkomstig de aldaar genoemde bedragen per week.

 • 5.

  De gemeente stelt vergaderruimte en andere faciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie WWB en Wsw.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 23 december 2004.

De griffier, De voorzitter,

J.P. Wind W.P.M. Urlings