Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Overgangsrecht, artikel 9 lid 1

2) De Verordening marktgelden 2015 van 4 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

03-12-2015

Gemeenteblad Hoogeveen

BBV01989

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Hoogeveen

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016. (Verordening marktgelden 2016)

Artikel 1 Belastbaar feit

Voor het hebben van standplaatsen op de wekelijkse goederenmarkten worden, onder de naam van marktgelden, rechten geheven overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene aan wie een standplaats wordt toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht voor het hebben van een standplaats op één van de goederenmarkten bedraagt voor elke strekkende meter grond of gedeelte daarvan:

  • -

   per dag of gedeelte daarvan €   2,20

  • -

   per kalenderkwartaal € 23,00

  • -

   per kalenderjaar € 82,00

 • 2.

  Voor het gebruik van een stroomaansluiting op één van de goederenmarkten wordt, boven het in het eerste lid bedoelde recht, per kraam voor elke dag of gedeelte daarvan een recht geheven van:

  • a.

   wanneer de aansluiting die uitsluitend wordt gebruikt voor zwakstroom € 2,30

  • b.

   wanneer de aansluiting die uitsluitend wordt gebruikt voor krachtstroom € 4,85

 • 3.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 4, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Ontheffing wordt slechts verleend, indien het bedrag van de ontheffing tenminste 10,-- is.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende en van een doorlopend volgnummer voorziene nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten geheven over een dag of gedeelte daarvan moeten worden voldaan ter plaatse waar de markten worden gehouden.

 • 2.

  De rechten per kwartaal of per jaar moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de nota.

 • 3.

  Indien een automatische incasso is afgegeven voor het innen van de gemeentelijke heffingen wordt het belastingbedrag op de kennisgeving automatisch afgeschreven in de volgende maand na die waarin de kennisgeving is verzonden.

 • 4.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2015 van 4 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2016.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2015.

De griffier, De voorzitter,

C. Elken-van Mierlo, K.B. Loohuis