Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de vertrouwenscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikelen 61, 82 en 86
 2. Archiefwet 1995, artikel 15
 3. Archiefbesluit 1995, artikel 9
 4. Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 november 2005 (kenmerk 2005-0000254553)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201022-01-2011Nieuw

16-09-2010

Hgv.Crt. 22-09-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Hoogeveen

Gezien het voorstel van het presidium;

Gelet op de artikelen 61, 82 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties van 4 november 2005, kenmerk 2005-0000254553;

besluit

I.In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de vervulling van de vacature burgemeester;

II. Vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe;

 • c.

  De commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de vacature burgemeester.

Artikel 2 - Taak en bevoegdheden van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de door de commissaris aan te reiken selectie van kandidaten te beoordelen.

  De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad en de commissaris. Het verslag aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling van twee personen. De commissie geeft tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten op haar conceptaanbeveling aan.

 • 2.

  Indien de commissie ook andere kandidaten, die niet behoren tot de selectie van de commissaris, wil beoordelen, stelt zij de commissaris hiervan onverwijld in kennis.

 • 3.

  Indien de commissie besluit een door de commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, stelt zij de commissaris en de kandidaat hiervan onverwijld in kennis.

 • 4.

  De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

 • 5.

  De commissie brengt haar in lid 1 bedoelde bevindingen uit op basis van de namen en eventuele verdere gegevens die de commissaris haar verstrekt en op basis van mondelinge en schriftelijke informatie die de door haar ontvangen kandidaten haar geven, zulks na weging van één en ander.

 • 6.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 2 november 2004, kenmerk Bk2004/74559, in acht.

Artikel 3 - Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden:

  - H. Reinders

  - H. Loof

  - J.H. Steenbergen

  - A.A. Steenbergen

  - G. Vos

  - M. Benjamins

  - R. van de Belt

  - C. Slottje

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4.

  A. Bargeman en K. Smid, zijnde wethouders van de gemeente, worden als adviseur aan de commissie worden toegevoegd. De adviseurs zijn geen lid van en hebben geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 - Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier J.P. Wind is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3.

  De secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

 • 4.

  De waarnemend griffier A.J. van Dooren is plaatsvervangend secretaris en als zodanig bij ontstentenis van de griffier bij de vergaderingen van de commissie aanwezig.

Artikel 5 - Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 - Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2.

 • 4.

  De commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseurs.

Artikel 7 - Verslag

 • 1.

  De bevindingen, bedoeld in artikel 2, worden vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 2.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag vermeld.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de gemeenteraad en de commissaris gebracht.

Artikel 8 - Gesprekken met de kandidaten

 • 1.

  De secretaris nodigt, in overleg met de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Artikel 9 - Ontbinding commissie

 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad is bekend gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 10 - Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

  Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a. en c., van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 - Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van ontbinding van de commissie.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 12 - Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister van 2 november 2004 niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 - Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 16 september 2010.

 

De griffier, De voorzitter,

J.P. WIND  M. DE BOER