Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201004-01-2012nieuwe regeling

02-12-2010

Hgv.Crt. 22-12-2010

H.10.02681

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Hoogeveen;

 

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loop van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid onder b geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, niet meer dan € 5.000,-- bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in drie termijnen, waarvan twee gelijke termijnen en een derde termijn waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2010 van 10 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 2 december 2010.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, M. de Boer

Tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011

 

Indeling tarieventabel in hoofdstukken

Titel 1 – Algemene dienstverlening

I Bestuurzaken

 • 1.

  Leges algemeen

 • 2.

  Leges bestuursstukken

 • 3.

  Leges gemeentearchief

 • 4.

  Leges speelautomaten

II Burgerzaken

 • 1.

  Leges huwelijken/partnerschap

 • 2.

  Leges diverse uittreksels

 • 3.

  Leges rijbewijzen

 • 4.

  Leges reisdocumenten

III Wegen, straten en pleinen

 • 1.

  Leges Telecommunicatiewet

IV Gehandicaptenparkeerkaarten en verkeersontheffingen

 • 1.

  Leges gehandicaptenparkeerkaart

 • 2.

  Leges ontheffingen

V Markt

 • 1.

  Leges wachtlijst goederenmarkten

VI Kadaster

 • 1.

  Leges Kadaster

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

I.Begripsomschrijvingen

II.Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

III.Omgevingsvergunning

IV.Vermindering

V.Teruggaaf

VI.Intrekking omgevingsvergunning

VII.Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

VIII.Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

IX.Sloopmelding

X.In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

I.Horeca

II.Organiseren evenementen of markten

III.Prostitutiebedrijven

IV.Splitsingsvergunning woonruimte

V.Leefmilieuverordening

VI.Brandbeveiligingsverordening

VII.In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 – Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk I. Interne zaken

Leges algemeen 

1.

Voorzover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief:

 

a.Voor een kopie van een bouwtekening

€ 6,40

 

b.Voor een beschikking op verzoek

€ 27,50

 

c.Voor het toekennen van een individueel verzoek

€ 27,50

Leges bestuursstukken 

2.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken

€ 64,00

2.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een pagina verstaan een enkelvoudige bedrukte bladzijde. Bij verstrekking van meerdere boekwerken wordt het totaal van het aantal pagina's in rekening gebracht.

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

2.3

bestuursstukken en dergelijke bestaande uit:

 

1 t/m 25 pagina's

€ 4,45

 

26 t/m 50 pagina's

€ 9,00

 

51 t/m 75 pagina's

€ 13,60

 

76 t/m 100 pagina's

€ 18,05

 

101 t/m 150 pagina's

€ 22,55

 

151 t/m 200 pagina's

€ 27,15

 

201 pagina's of meer en

€ 27,15

 

per pagina

€ 0,08

Leges Gemeentearchief

3.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,80 

 

 

 

Leges speelautomaten 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

a.Tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 1.158,00

 

b.Voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 115,80

4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van één kalenderjaar bedraagt

 

a.per kansspelautomaat

€ 34,00

 

b.vermeerderd met een vast bedrag van

€ 22,50

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30 b van de Wet op de kansspelen voor onbepaalde tijd

 

a.per kansspelautomaat

€ 136,00

 

b.vermeerderd met een vast bedrag van

€ 90,50

4.3

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.4

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, ontstaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Hoofdstuk II. Burgerzaken

Leges huwelijken

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge de Wet rechten burgelijke stand voor de kosteloze voltrekking op de woensdag om 09.00 uur en om 9.15 uur.

 

a.Op maandag tot en met vrijdag

€ 304,50

 

b.Op zaterdag en zondag

€ 728,75

1.1

Indien de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap plaatsvindt op een niet door de gemeenten aangewezen trouwlocatie worden de onder a en b. genoemde leges verhoogd met

€ 123,30

1.2

Indien men bij een omzettingakte gebruik maakt van een trouwlocatie worden de leges geheven, genoemd onder de artikelen 1 en 1.1 van dit hoofdstuk.

1.3

Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap of een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 65,55

1.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje:

€ 27,50

1.5

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige

€ 16,55

Leges diverse uittreksels

2.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de legalisatie van een handtekening

€ 8,10

2.1

Voor de toepassing van verstrekkingen uit de gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens wordt verstaan:

 

a.Een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd.

 

 

b.Selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie.

 

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 8,10

2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties

€ 45,35

 

en vermeerderd per pagina met

€ 0,50

2.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Leges rijbewijzen

3.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

a.Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

 

b.Tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen

€ 8,10

 

c.Het tarief genoemd in sub a. en b. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,50

3.1

De in artikel 3 sub a en b van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met

€ 29,85

3.2

De in artikel 3 sub a en b van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een rijbewijs als bedoeld in artikel 3.1 van dit hoofdstuk moet worden afgegeven, verhoogd met

€ 58,50

Leges reisdocumenten

4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10

 

b.Tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder a, (zakenpaspoort)

€ 58,20

 

c.Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,10

 

d.Tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

€ 43,85

 

e.Jeugdtarief t/m 13 jaar voor identiteitskaart (NIK)

€ 9,20

 

f.Tot het bijschrijven van een kind, direct bij de aanvraag van een nieuw document, per kind

€ 9,20

 

a.Tot het bijschrijven van een kind met een bijschrijvingssticker in een bestaand document, per kind

€ 21,50

4.1

Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven van een reisdocument worden de leges verhoogd met

€ 45,00

4.2

Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het bijschrijven van een kind met bijschrijvingssticker in een bestaand reisdocument, worden de leges verhoogd per bijschrijvingssticker met

€ 21,40

4.3

De in artikel 4 sub a tot en met d van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met

€ 29,85

4.4

De in artikel 4 sub a tot en met d van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een reisdocument als bedoeld in artikel 4 van dit hoofdstuk moet worden afgegeven, verhoogd met

€ 58,50

Hoofdstuk III. Wegen, straten en pleinen

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt

€ 288,95

2.

Het in artikel 1 van dit hoofdstuk genoemde bedrag wordt verhoogd:

 

a.Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met

€ 288,95

 

b.Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt met

€ 288,95

 

c.Indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, met

€ 1,32

Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaarten en verkeersontheffingen.

Gehandicaptenparkeerkaart

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 110,90

1.1

Wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag

€ 42,75

1.2

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

a.Bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 241,70

 

b.Bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 59,80

Ontheffing artikel 87 van RVV

2.

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing:

 

a.Geldig voor één dag per dag

€ 12,00

 

b.Geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen

€ 103,30

 

c.Geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand

€ 206,95

 

d.Geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar

€ 27,50

Leges vervoer bijzondere transporten

3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 34,10

 

b.Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 34,10

Hoofdstuk V. Markt.

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

€ 17,60

 

Inlichtingen

 

8.

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt verstaan onder een handeling: het verstrekken van één of meer gegevens omtrent een kadastraal perceel waarvoor het archief van de afdeling Gemeentewinkel moet worden geraadpleegd

 

8.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van hoofdstuk 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de afdeling Gemeentewinkel, per handeling

€ 18,95

8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporing in de bij de afdeling Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat per object

€ 54,90

Hoofdstuk VI. Kadaster

9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt:

9.1.1

Kadastrale kaart

 

a.Inzage, kopie A3/A4

€ 7,35

 

b.Bijkomende kosten per fax

€ 3,35

9.1.2

Perceelinformatie uit de kadastrale registratie

 

a.Perceelgegevens: per perceel

€ 7,35

 

b.Bijkomende kosten per fax

€ 3,35

9.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt:

9.2.1

Grootschalige basiskaart Hoogeveen

levering GBKH in digitale vorm:

 

a.Vaste leveringskosten

€ 30,00

 

b.Informatiekosten

 

 

-per ha. landelijk gebied

€ 13,65

 

-per ha. bebouwd gebied

€ 101,55

 

extra kosten:

 

 

-levering op diskette, per diskette

€ 4,25

 

-levering op cd-rom

€ 6,20

9.2.2

levering GBKH in analoge vorm:

 

 

a.Vaste leveringskosten

€ 30,00

 

b.Informatiekosten per formaat op papier:

 

 

-A0 0,84 x 1,20

€ 101,55

 

-A1 0,60 x 0,84

€ 67,85

 

-A2 0,42 x 0,60

€ 34,35

 

-A3 0,30 x 0,42

€ 16,30

 

-A4 0,21 x 0,30

€ 10,30

 

c.extra kosten:

 

 

-levering per fax

€ 3,35

9.3

a.Stadsplattegronden in kleur

 

 

 

analoog formaat

papier

 

-overzichtskaart Hoogeveen

A0

€ 147,25

 

 

A3

€ 85,85

 

-detailkaart buitendorpen

A1

€ 147,25

 

 

A4

€ 85,85

 

-detailkaart Hoogeveen

A0

€ 147,25

 

 

A3

€ 85,85

 

-detailkaart centrum Hoogeveen

A3, A4

€ 85,85

 

b.Stadsplattegronden

 

 

 

 

digitaal

 

 

-overzichtskaart Hoogeveen

ia, pdf

€ 1.215,85

 

-detailkaart buitendorpen

ia, pdf

€ 241,70 / per bestand

 

-detailkaart Hoogeveen

ia, pdf

€ 1.840,35

 

-detailkaart centrum Hoogeveen

ia, pdf

€ 245,35

9.4

Bestemmingsplan

 

 

 

Bestemmingsplan per exemplaar

 

€ 49,10

9.5

Overzichts- en bestemmingsplankaarten

 

 

 

per kaart

 

€ 19,75

9.6

Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

1.

voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

3.

bouwkosten:

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

4.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

4.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

4.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2. Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid.

 

 

1.Minder bedragen dan € 15.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 40,30

 

b.Vermeerderd met 3,05 % van die bouwkosten

 

 

2.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 497,80

 

b.Vermeerderd met 2,78 % van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 15.000,00 te boven gaan

 

 

3.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 1.460,80

 

b.Vermeerderd met 2,36 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

 

 

4.€ 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 12.080,80

 

b.Vermeerderd met 2,04 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

 

 

5.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 103.880,80

 

b.Vermeerderd met 1,68 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

Beoordeling bodemrapport

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

€ 70,55

2.3.1.2.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 179,65

2.3.1.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 179,65

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 177,65

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 100 %

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 81,20

Beoordeling bodemrapport

2.3.2.1

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 81,20

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 210,15

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.596,85

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 210,15

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 210,15

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 210,15

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 210,15

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 210,15

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 81,20

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 210,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.596,85

2.3.4.4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 210,15

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 210,15

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 210,15

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 210,15

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 210,15

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief::

€ 207,15

 

aantal m²

toeslag

2.3.5.1.2

0 t/m 100 m²

€ 105,10

2.3.5.1.3

101 t/m 500 m²

€ 105,10 vermeerderd met € 0,82 per m²;

2.3.5.1.4

501 t/m 2000 m²

€ 525,40 vermeerderd met € 0,28 per m²;

2.3.5.1.5

2001 t/m 5000 m²

€ 1.313,55 vermeerderd met € 0,08 per m²;

2.3.5.1.6

5001 t/m 50.000 m²

€ 1.839,00 vermeerderd met € 0,01 per m²;

2.3.5.1.7

meer dan 50.000 m²

€ 3.415,20 vermeerderd met € 0,01 per m².

2.3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de brandbeveiligingsverordening, 10% van op grond van artikel 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.7 verschuldigde leges.

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandelling nemen van een tijdelijke aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking hebbende op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 10% van de op grond van artikel 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.7 verschuldigde leges.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 126,90

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 126,90

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 126,90

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsd- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.2.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€  81,20

Beoordeling bodemrapport

2.3.7.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 81,20

Uitweg/inrit

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 81,20

Kappen

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 27,50

Opslag van roerende zaken

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 177,65

 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 177,65

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 355,25

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 355,25

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 355,25

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie actieviteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 355,25

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 355,25

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

 

1.Minder bedragen dan € 15.000,--

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 40,30

 

b.Vermeerderd met 2,76 % van die bouwkosten

 

 

2.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 454,30

 

b.Vermeerderd met 2,50 % van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 15.000,00 te boven gaan

 

 

3.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 1.329,30

 

b.Vermeerderd met 2,13 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

 

 

4.€ 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 10.914,30

 

b.Vermeerderd met 1,83 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

 

 

5.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 93.264,30

 

b.Vermeerderd met 1,55 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

1.Minder bedragen dan € 15.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 40,30

 

b.Vermeerderd met 0,90 % van die bouwkosten;

 

 

2.€ 15.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 50.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 175,30

 

b.Vermeerderd met 0,84 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

 

 

3.€ 50.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 500.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 469,30

 

b.Vermeerderd met 0,70 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

 

 

4.€ 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 5.000.000,

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 3619,30

 

b.Vermeerderd met 0,62 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

 

 

5.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 31.519,30

 

b.Vermeerderd met 0,53 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 177,65

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

5 %

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

10 %

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges

15 %

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50 %

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25 %

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50 %

 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 50,- wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen Bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 177,65

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 76,15

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen met of zonder activiteiten

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.596,85

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a. of b. Wro

€ 1523,70

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het stellenn van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c. of d. of artikel 6.12 lid 6 Wro

€ 81,20

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 19,25

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 81,20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 284,25

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

€ 113,70

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven

€ 586,40

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 82,40

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening Hoogeveen:

 

a.Indien met een historisch of verkennend onderzoek van een onverdachte locatie, als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, kan worden volstaan

€ 35,75

 

b.Indien een nader of aanvullend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist

€ 71,60

 

c.Indien een nader of aanvullend onderzoek met een saneringsevaluatie als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist

€ 182,35

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening gemeente Hoogeveen € 21,00 vermeerderd met een toeslag als volgt:

voor in de aanvraag bedoelde oppervlakte

 

aantal m²

toeslag

 

0 t/m 100 m²

€ 11,00

 

101 t/m 500 m²

€ 11,00 vermeerderd met € 0,08 per m²;

 

501 t/m 2000 m²

€ 43,00 vermeerderd met € 0,03 per m²;

 

meer dan 2.000 m²

€ 88,00 vermeerderd met € 0,01 per m²;

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 82,40

Behorende bij raadsbesluit van 2 december 2010.

De griffier,

J.P. Wind