Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels uitwegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitwegen
CiteertitelBeleidsregels uitwegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 125 van de Gemeentewet
 3. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-200906-12-2018Nieuwe regeling

30-06-2009

gmb-2016-154048

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitwegen

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 en artikel 160 van de Gemeentewet;

overwegende dat het college het beleid ten aanzien van het aanbrengen of wijzigen van uitwegen nader wenst vast te stellen;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels uitwegen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. verzoeker: de rechthebbende van een perceel die een uitweg van dat perceel naar een gemeentelijke weg wil maken, hebben of wijzigen

b. R: bochtstraal, gemeten in meters.

Hoofdstuk 2 Uitwegen voor normaal verkeer (<3 ton)

Artikel 2 Gevaar voor de bruikbaarheid van de weg

Gevaar voor de bruikbaarheid van de weg wordt veroorzaakt wanneer:

 • a.

  er openbare parkeerplaatsen vervallen (ook parkeren langs de kant van de weg) en hierdoor het totale parkeren onder de norm komt die onder andere is aangegeven in het bestemmingsplan;

 • b.

  de bestaande afwatering wordt verstoord.

Artikel 3 Het doelmatig en veilig gebruik van de weg

Het doelmatig en veilig gebruik van de weg wordt aangetast wanneer:

 • a.

  a. de uitweg aansluit op een gebiedsontsluitingsweg of een andere weg met ³ 50km/u (o.a. alle wegen op industrieterreinen);

 • b.

  de uitweg in een binnenbocht wordt aangelegd waarbij de bocht kleiner is dan R=40m;

 • c.

  de uitweg nabij een binnenbocht (R<40m) wordt aangelegd waarbij de afstand tot aan het begin/ einde van de bocht < 5m;

 • d.

  het zicht op, en de uitzicht vanaf, de uitweg slecht is (o.a. afstand tot parkeerplaats is minimaal 2,5m);

 • e.

  de uitweg en/of het parkeren op eigen terrein strijdig is met het bestemmingplan;

 • f.

  de uitweg, binnen de kom, een fietspad kruist en een enkele uitweg breder wordt dan 3m, of een dubbele uitweg breder wordt dan 5m.

Artikel 4 De leefbaarheid van de omgeving

De leefbaarheid van de omgeving wordt aangetast wanneer:

 • a.

  de uitweg een bestaande groenstrook doorsnijdt;

 • b.

  ten behoeve van de uitweg een boom moet worden gekapt.

Artikel 5 Vormgeving en constructie

 • 1.

  Het gedeelte van de uitweg wat in openbaar gebied komt te liggen dient zowel qua vormgeving en qua de constructie te voldoen aan de eisen van de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  Indien de vorm van de uitweg afwijkt van een standaard uitweg, zoals aangegeven in de onderstaande tekening, dan dient verzoeker hierover contact op te nemen met de gemeente.

Artikel 6 Overige zaken

 • 1.

  Indien een watergang van het waterschap wordt gekruist dient er rekening te worden gehouden met de voorschriften van het waterschap.

 • 2.

  De afstand van een uitweg tot een boom dient minimaal een halve kruindiameter te bedragen, derhalve geen uitweg onder de kruin.

 • 3.

  De afstand van een uitweg tot een lichtmast dient minimaal 2 meter te zijn

 • 4.

  Voor de aanleg van de uitweg heeft verzoeker twee mogelijkheden:

  a. verzoeker kan de gemeente de uitweg laten aanleggen;

  b. verzoeker kan de uitweg zelf (laten) aanleggen op basis van de door de gemeente toe te zenden constructie- en materiaaleisen.

 • 5.

  De uitweg kan worden aangelegd nadat verzoeker de door de gemeente op te stellen overeenkomst heeft ondertekend

Artikel 7 Kosten

 • 1.

  De kosten van de uitweg zijn voor rekening van verzoeker, tenzij de uitweg gelijktijdig wordt aangelegd met nieuwe infrastructuur (1e aanleg) die de gemeente aanlegt.

 • 2.

  Indien er vanwege de uitweg andere kosten moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een voorziening van de nutsbedrijven, een straatpot, een put of een kolk, zijn de kosten voor verzoeker.

 • 3.

  Indien een lichtmast moet worden verplaatst ten gevolge van de aanleg van een uitweg, dan geeft de gemeente hiervoor opdracht aan RENDO. Alle kosten zijn voor verzoeker.

 • 4.

  Kosten voor het verplaatsen van een uitweg zijn voor verzoeker.

Hoofdstuk 3 Uitwegen voor zwaar verkeer (>3 ton)

Artikel 8 Gevaar voor de bruikbaarheid van de weg

Gevaar voor de bruikbaarheid van de weg wordt veroorzaakt wanneer:

 • a.

  er openbare parkeerplaatsen vervallen (ook parkeren langs de kant van de weg) en hierdoor het totale parkeren onder de norm komt welke o.a. is aangegeven in het bestemmingsplan;

 • b.

  de bestaande afwatering wordt verstoord;

 • c.

  de uitweg voor andere doeleinden gebruikt gaat worden dan het bieden van een uitweg voor het perceel.

Artikel 9 Het doelmatig en veilig gebruik van de weg

Het doelmatig en veilig gebruik van de weg wordt aangetast wanneer:

 • a.

  de uitweg aansluit op een gebiedsontsluitingsweg of een weg met ³ 50km/u (o.a. alle wegen op industrieterreinen);

 • b.

  de uitweg in een binnenbocht wordt aangelegd waarbij de bocht kleiner is dan R=40m;

 • c.

  de uitweg nabij een binnenbocht (R<40m) wordt aangelegd waarbij de afstand tot aan het begin/einde van de bocht < 5m;

 • d.

  het zicht op, en de uitzicht vanaf, de uitweg slecht is (o.a. afstand tot parkeerplaats is minimaal 2,5m);

 • e.

  de uitweg en/of het parkeren op eigen terrein strijdig is met het bestemmingplan.

Artikel 10 De leefbaarheid van de omgeving

De leefbaarheid van de omgeving wordt aangetast wanneer:

 • a.

  de uitweg een bestaande groenstrook doorsnijdt;

 • b.

  er ten behoeve van de uitweg een boom moet worden gekapt;

 

Namens deze,