Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV (Wabo 2.2 lid 1, onderdeel g)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV (Wabo 2.2 lid 1, onderdeel g)
CiteertitelBeleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.2, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

14-12-2012

gmb-2016-154049

BBV00574

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV (Wabo 2.2 lid 1, onderdeel g)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op artikel 43 APV;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV (Wabo 2.2 lid 1, onderdeel g)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Beschermwaardige particuliere bomen: Bomen die geen eigendom zijn van de gemeente Hoogeveen en voorkomen op de Lijst beschermwaardige bomen;

 • b.

  Lijst beschermwaardige bomen: Lijst waarop bomen of boomgroepen staan die door hun standplaats of voorkomen uniek zijn voor hun omgeving en geen eigendom zijn van de gemeente;

 • c.

  Overige particuliere bomen: Bomen die geen eigendom zijn van de gemeente Hoogeveen en niet voorkomen op de Lijst beschermwaardige bomen.

Artikel 2 Beschermwaardige particuliere bomen

 • 1.

  Criteria voor plaatsing van een boom op de Lijst beschermwaardige bomen zijn:

  a. de boom heeft een levensverwachting van minimaal 15 jaar, en

  b. de boom is minimaal 60 jaar of ouder, en

  c. de boom is zichtbaar vanaf de openbare weg en is van ruimtelijke invloed op het landschap of de stedelijke omgeving, en

  d. de boom(soort) kan minimaal 100 jaar oud worden (een uitzondering hierop is een boom die niet 100 jaar oud kan worden, maar gezien vanuit de cultuurhistorie of zijn fysieke voorkomen een zeldzaamheid is), en

  e. de boom is bijzonder voor zijn omgeving gezien vanuit cultuurhistorisch oogpunt, zijn ruimtelijke waarde voor de omgeving of zijn fysieke voorkomen, en

  f. de boom is particulier eigendom,

  g. of de boom staat op de “provinciale lijst van monumentale bomen” (Bomenwacht) en is particulier eigendom.

 • 2.

  Iedere vijf jaar vindt een evaluatie van de Lijst beschermwaardige bomen plaats. Indien zich wijzigingen voordoen, wordt de Lijst beschermwaardige bomen aangepast.

 • 3.

  Het college kan bij uitzondering besluiten bomen, die niet of niet geheel voldoen aan de hierboven genoemde criteria, op de Lijst beschermwaardige bomen te plaatsen.

 • 4.

  Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom die op de Lijst beschermwaardige bomen staat, kan worden verleend om de volgende redenen:

  a. de veiligheid van een boom kan niet langer worden gegarandeerd;

  b. de boom is aangetast door een besmettelijke ziekte of plaag, waardoor hij een besmettingsbron vormt voor andere bomen;

  c. de eigenaar ondervindt onevenredige overlast van de boom.

 • 5.

  Het college kan, bij uitzondering, om een andere reden besluiten een omgevingsvergunning voor de kap van een boom te verlenen.

 • 6.

  Op verzoek, van de eigenaar van een beschermwaardige boom, kan de gemeente één maal per 5 jaar een vrijblijvend advies geven over maatregelen die de eigenaar kan nemen m.b.t. de snoei en de veiligheid van de boom.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV.

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 14 december 2012.

de secretaris, de burgemeester

Toelichting op Beleidsregels ter uitvoering van artikel 43 APV (Wabo 2.2 lid 1, onderdeel g)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • b.

  Bomen op de Lijst beschermwaardige bomen zijn beschermd en mogen alleen worden gekapt, gekandelaberd of geknot wanneer hiervoor door de gemeente een omgevingsvergunning is afgegeven.

 

Artikel 2 Beschermwaardige particuliere bomen

 • 1b.

  Voor een eik, beuk, linde of kastanje geldt dat de boom geacht wordt 60 jaar te zijn als die een minimale diameter heeft van 50 cm, gemeten op een hoogte van 1,3 meter boven maaiveld.

 • 3.

  Wanneer een boom bijvoorbeeld als gedenkteken is aangeplant en niet 50 cm. dik is, maar verder aan alle criteria voldoet, kan het college besluiten een uitzondering te maken en de boom toch op de Lijst beschermwaardige bomen te plaatsen.