Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hoogeveen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201429-08-2017Nieuwe regeling

11-06-2013

gmb-2016-154054

BBV00846

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen

Gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

Besluiten vast te stellen de volgende:

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hoogeveen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • -

  college: college van Burgemeester en wethouders van Hoogeveen;

 • -

  inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij de gemeente Hoogeveen is ingeschreven;

 • -

  schuldhulpverlening: is het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van een oplossing voor zijn/haar financiële problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing voor de eventuele oorzaken hiervan of voor omstandigheden die verhinderen dat de financiële problemen kunnen worden opgelost. Schuldhulpverlening houdt daarnaast in dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat problematische schulden ontstaan; ook nadat een traject is afgerond (nazorg);

 • -

  verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van Hoogeveen van 18 jaar en ouder met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college besluit tot het doen van een aanbod aan verzoeker indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door het college kan zij een aanvraag weigeren.

 • 2.

  De vorm waarin het college schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. Factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  a. de aard en hoogte van het inkomen van verzoeker;

  b. zwaarte en/of omvang van de schulden, alsmede de regelbaarheid daarvan;

  c. psychosociale situatie;

  d. houding en gedrag van verzoeker (motivatie);e. een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 • 3.

  De voorwaarden die het college in een beschikking kan stellen bij het doen van een aanbod kunnen zijn:

  a. aanvaarden van aanpalende hulpverlening die door het college noodzakelijk wordt geacht voor een duurzaam resultaat van de schuldhulpverlening;

  b. indien verzoeker niet de beschikking heeft over een betaalrekening op naam en zonder debetstand bij een reguliere bank, de verplichting een basisrekening te openen als voorwaarde voor de inzet van stabilisatie, budgetbeheer, betalingsregelingen en/of een schuldregeling.

Artikel 4 Verplichtingen verzoeker

Het college legt in aanvulling op verplichtingen voortvloeiend uit de wet in de beschikking in elk geval de algemene navolgende verplichtingen op:

 • a.

  verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject;

 • b.

  verzoeker verleent alle medewerking die redelijkerwijs nodig is gedurende de verzoekperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject.

  De medewerking bestaat in elk geval uit:

  - het nakomen van afspraken;

  - geen nieuwe schulden aangaan;

  - het zich houden aan de bepalingen van de overeenkomsten die verzoeker in het kader van het schuldhulpverleningstraject is overeengekomen.

Artikel 5 Weigeren en beëindigen

Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen.

Artikel 6 Beëindigingsgronden

Het college besluit tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

 • a.

  het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

 • b.

  verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • c.

  de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van verzoeker, naar het oordeel van het college niet (langer) passend is;

 • d.

  verzoeker niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 2;

 • e.

  schuldhulpverlening op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens aan betrokkene is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • f.

  verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van schulden;

 • g.

  verzoeker zich misdraagt ten opzichte van de medewerkers, belast met de werkzaamheden die voortkomen uit het schuldverleningstraject;

 • h.

  de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht;

 • i.

  maximaal drie jaar een traject voor budgetbeheer is doorlopen;

 • j.

  de eigen bijdrage niet wordt betaald.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In situaties waarin de uitvoering van deze beleidsregels leidt of kan leiden tot onbedoelde effecten, kan het college een afwijkend besluit nemen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als “Beleidsregels Schuldhulpverlening Hoogeveen”.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van Hoogeveen, d.d. 11 juni 2013,

Secretaris, Burgemeester,

G.H. de Vries K.B. Loohuis

Bijlage 1 Toelichting artikelen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Conform de visie van de gemeente staat schuldhulpverlening in beginsel open voor alle inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder.

 

Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening

In lid 1 is aangegeven dat het college schuldhulpverlening verleent indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Op deze manier wordt enerzijds recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid. Daar waar de burger in staat moet worden geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf aan te pakken en te regelen, kan schuldhulpverlening achterwege blijven. Anderzijds wordt middels dit lid, evenals lid 2, recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt dat schuldhulpverlening selectief en gericht ingezet dient te worden. Daar waar sprake is van een schuldenpakket dat zich niet laat regelen in combinatie met een onregelbare verzoeker, kan een verzoek worden geweigerd.

Lid 2 toont de kern van schuldhulpverlening nieuwe stijl: een gerichte en selectieve toepassing van schuldhulpverlening. Het gaat om maatwerk. De inzet van diensten kan per situatie verschillen. In lid 2 van dit artikel worden 5 factoren genoemd die bepalen in welke mate de gemeente één of meerdere diensten schuldhulpverlening aanbiedt:

 • a.

  de aard en hoogte van het inkomen van verzoeker;

 • b.

  zwaarte en/of omvang van de schulden, alsmede de regelbaarheid daarvan;

 • c.

  psychosociale situatie;

 • d.

  houding en gedrag van de verzoeker (motivatie);

 • e.

  een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 

Artikel 4. Verplichtingen en gevolgen schending daarvan

Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde informatie te geven (lid 1) en medewerking te verlenen (lid 2). Dit zowel in de fase van het verzoek als gedurende de looptijd van een traject.

Wat betreft de verplichting tot medewerking is in lid 2 een aantal verplichtingen benoemd. Dit is geen limitatieve opsomming.

 

Artikel 5. Weigeren en beëindigen

Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2, kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren of te beëindigen. Alvorens dat te doen wordt, verzoeker indien mogelijk en van toepassing eenmaal een termijn geboden om alsnog, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. De termijn die aan verzoeker wordt gesteld is in dit artikel niet benoemd, maar is afhankelijk van de vraag binnen welke termijn betrokkene in redelijkheid aan het verzochte kan voldoen. Wat redelijk is hangt samen met het type verplichting.

Komt verzoeker ook gedurende de herstelperiode zijn verplichting niet na, dan kan het college besluiten tot weigering van de schuldhulpverlening. In het kader van eigen verantwoordelijkheid vereist het opleggen van een hersteltermijn maatwerk.

Artikel 5 is geformuleerd als een zogenaamde “kan”-bepaling. Het college heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het college met name ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

 

Artikel 6. Beëindigingsgronden

In dit artikel wordt beschreven wanneer schuldhulpverlening kan worden beëindigd. Het artikel laat de werking van artikel 5 onaangetast. Gezien één van de uitgangspunten van het beleidsplan en de visie Zorg en Welzijn, van maatwerk en vraaggerichte dienstverlening, worden de onder c. en g. genoemde gronden hier nader toegelicht. Indien niet (langer) kan worden voldaan aan de hulpvraag van de verzoeker en/of de vorm van de hulpverlening sluit niet (langer) aan bij de persoonlijke omstandigheden van verzoeker, dan kan dat betekenen dat schuldhulpverlening wordt beëindigd. In dat licht bestaat hier ook een duidelijk verband met artikel 3 lid 2 van deze beleidsregels. Persoonlijke omstandigheden kunnen variëren in aard, omvang en duur. Ook hier is er sprake van maatwerk, hetgeen betekent dat er bij het gebruik van deze gronden extra aandacht dient te zijn voor een goede motivering van de beschikking.

In het vastgestelde beleidsplan is opgenomen dat de duur van budgetbeheertrajecten verkort wordt van 5 naar maximaal 3 jaar . Dat is als grond voor beëindiging opgenomen onder i. Met ‘startdatum’ in dit artikellid wordt bedoeld de dagtekening van de overeenkomst voor budgetbeheer. De beëindigingsgrond onder j. vloeit voort uit het vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening. Ook voor schuldsaneringstrajecten is sinds de vaststelling een eigen bijdrage verschuldigd.

 

Artikel 7. Hardheidsclausule

Hiermee behoudt het college de mogelijkheid om ongewenste effecten te vermijden.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

De inwerkingtredingsdatum van de regeling is gekoppeld aan de datum van de bekendmaking van het beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Hoogeveen.