Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLeidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012
CiteertitelLeidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2012Nieuwe regeling

08-05-2012

gmb-2016-154061

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012

Artikel 1 Van toepassing verklaring landelijke leidraad 2008

De invordering van gemeentelijke belastingen van de gemeente Hoogeveen geschiedt volgens de Leidraad Invordering 2008 inzake de rijksbelasting behoudens voor zover in deze regeling hiervan wordt afgeweken.

Artikel 2 Indien termijn kwijtschelding

 • 1.

  In afwijking van artikel 26.1.1. van de Leidraad Invordering 2008 wordt een verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de desbetreffende aanslag gemeentelijke belastingen ingediend.

 • 2.

  Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn wordt een kwijtscheldingsverzoek niet eerder in behandeling genomen dan na betaling van vervolgingskosten. Deze kosten zijn voor rekening van belastingschuldige.

Artikel 3 Procedure geautomatiseerde kwijtschelding

 • 1.

  In aanvulling op artikel 26 van de Leidraad Invordering 2008 kan voor de belastingschuldige de procedure van automatische kwijtschelding worden gevolgd.

 • 2.

  De procedure automatische kwijtschelding houdt in dat de toetsing op inkomen en vermogen wordt uitgevoerd door het Inlichtingen Bureau (IB) middels elektronische bestandsvergelijking. Hiervoor levert de gemeente een elektronisch bestand aan bij het IB van alle belastingschuldigen die voor deze procedure in aanmerking komen.

 • 3.

  Het IB vergelijkt voor de toetsing de bestanden van UWV, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer met elkaar.

 • 4.

  Alleen een belastingschuldige die in het vorig belasting jaar 100% kwijtschelding toegekend heeft gekregen komt voor deze procedure in aanmerking.

 • 5.

  De belastingschuldige die geen toestemming geeft voor elektronische bestandsvergelijking wordt niet meegenomen in deze procedure.

 • 6.

  Indien een belastingschuldige niet mee wordt genomen in deze procedure of in de procedure geen toekenning kwijtschelding krijgt, kan deze alsnog een gewone aanvraag kwijtschelding indienen.

Artikel 4 Normbedragen voor bestaanskosten bij kwijtschelding

Voor de berekening van de kwijtschelding wordt 100 % van de bijstandsnorm aangehouden.

Artikel 5 Afhandelingstermijn kwijtschelding

In aanvulling op artikel 26 van de Leidraad Invordering 2008 wordt binnen 6 maanden na de datum van ontvangst op het verzoek beslist.

Artikel 6 Particulieren en de auto in relatie tot kwijtschelding

In aanvulling op artikel 26.2.3 van Leidraad Invordering 2008 wordt een auto, waarvan is vastgesteld dat die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep dan wel in verband met invaliditeit of ziekte van de belastingschuldige of zijn gezinsleden, wel als een vermogensbestanddeel in aanmerking genomen voor het bedrag van de dagwaarde volgens ANWB vanaf € 4.538,00.

Artikel 7 Particulieren en vakantiegeld in relatie tot kwijtschelding

In afwijking van artikel 26.2.11 van de Leidraad Invordering 2008 wordt het vakantiegeld gesteld op 6% van de – aan loonheffing onderworpen – inkomsten waarbij aanspraak bestaat op vakantiegeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze leidraad treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 8 mei 2012.

De secretaris De voorzitter

G.H. de Vries K.B. Loohuis

Toelichting

Artikel 1 Van toepassing verklaring landelijke leidraad 2008

Met deze leidraad leggen B&W het beleid vast ten aanzien van de invordering van gemeentelijke belastingen. B&W volgen hiermee in principe de Leidraad Invordering 2008 inzake de rijksbelasting. Op een paar onderdelen wordt expliciet afgeweken en een aanvulling gegeven. Deze leidraad bevat beleidsregels ter invulling van de bevoegdheden als genoemd in de artikelen 249 tot en met 257 van de Gemeentewet. Deze leidraad is een instructie van B&W voor de gemeenteambtenaar die belast is met de invordering van gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 2 Indien termijn kwijtschelding.

De verzoeker moet het door B&W voorgeschreven formulier gebruiken en de daarop benoemde bewijsdocumenten overleggen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Bij een onvolledig verzoek krijgt de verzoeker een termijn om de aanvraag volledig te maken. Een verzoek moet binnen 3 maanden na de dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen zijn ontvangen. Als niet binnen deze termijn een verzoek wordt ontvangen, wordt het verzoek alleen in behandeling genomen indien eventuele reeds gemaakte extra kosten door de gemeente voor invordering van de geheven belasting (o.a. aanmaning of dwangbevelen) zijn betaald.

 

Artikel 3 procedure geautomatiseerde kwijtschelding

Voor een belastingschuldige die het vorig belastingjaar 100 % kwijtscheldingheeft gehad kan automatisch worden getoetst op (opnieuw) toekennen van kwijtschelding. De gemeente levert hiervoor de relevante (persoons)gegevens van de belastingschuldige aan bij het Inlichtingen Bureau (IB).

Het IB is een overheidsinstantie die speciaal is opgericht om gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Enerzijds door na te gaan of mensen die geld van de gemeente ontvangen daar ook daadwerkelijk recht op hebben (rechtmatigheidscontrole). Anderzijds door te kijken of zij geld laten liggen, zoals huur- en zorgtoeslag Het IB toets het inkomen en vermogen door verschillende bestaande informatiebronnen te combineren. Hiervoor gebruikt het IB de bestanden van UWV, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Als een belastingschuldige geen toestemming geeft voor deze elektronische bestandsvergelijk, worden de gegevens van deze belastingschuldige niet bij het IB aangeboden. De belastingschuldige kan in dit geval via de normale procedure kwijtschelding aanvragen. Als kwijtschelding voor een belastingschuldige na de toetsing door het IB niet wordt toegekend, kan de belastingschuldige alsnog via de normale procedure (aanvraagformulier) kwijtschelding aanvragen.

 

Artikel 4 Normbedragen voor bestaanskosten bij kwijtschelding

Bij het berekenen van het kwijtscheldingsbedrag, wordt 100 % van de bijstandsnorm aangehouden.

 

Artikel 5 Afhandelingstermijn kwijtschelding

Hiermee wordt de piekbelasting in de afhandeling weggehaald. De aanvrager ondervindt hiervan geen hinder omdat de invordering van de gemeentelijke belasting tijdens de behandeling van het verzoek wordt gepauzeerd.

 

Artikel 6 Particulieren en de auto in relatie tot kwijtschelding

Indien de aanvrager van kwijtschelding voor het verkrijgen van inkomen zijn auto als vervoermiddel nodig heeft en hij kan dit aannemelijk maken, wordt de auto in principe niet aangemerkt als vermogen. Inwoners die in het bezit van een gehandicapten parkeerkaart zijn, hebben in de aanvraagprocedure voor die kaart al aannemelijk kunnen maken dat ze de auto als vervoermiddel nodig hebben. Voor beide gevallen wordt natuurlijk wel kritisch naar de waarde van de auto in het economische verkeer gekeken. Het deel van de dagwaarde volgens de ANWB boven de € 4.538,00 wordt wel meegeteld in de vermogensbepaling.

 

Artikel 7 Particulieren en vakantiegeld in relatie tot kwijtschelding

Vakantiegeld is onderdeel van het inkomen. Indien dit niet op het aanvraagformulier wordt vermeld, wordt dit in een berekening op 6 % gesteld terwijl dit in werkelijkheid wel naar boven of beneden zou kunnen afwijken.