Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Inkoopbeleid Gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoopbeleid Gemeente Hoogeveen
CiteertitelBeleidsregel inkoop en aanbesteden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie
Externe bijlageGroslijsten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 160 Gemw
 2. wet Aanbestedingswet 2012
 3. amvb Aanbestedingsbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201406-06-2018Nieuwe regeling

16-12-2014

gmb-2016-154069

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopbeleid Gemeente Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 • -

  gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • -

  gelet op de aanbestedingswet 2012 en het aanbestedingsbesluit (o.a. De Proportionaliteitsgids en Aanbestedingsregelement Werken);

 

overwegende dat:

 • -

  gestreefd wordt naar de optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de uitvoering van de taken en beleid, waarbij onder optimaal wordt verstaan dat de prijs en de kwaliteit van het werk, het product of de dienst in de juiste verhouding tot elkaar staan;

 • -

  ook voor het verlenen van opdrachten met een waarde die onder de Europese drempelwaarde ligt de fundamentele regels van het EG-verdrag in acht dienen te worden genomen, waaronder de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling en transparantie;

 • -

  met deze beleidsregels wordt beoogd aan elke potentiele inschrijver een passende mate vanopenbaarheid te garanderen;

 • -

  met deze beleidsregels beoogd wordt de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van aanbesteden en inkopen te bevorderen, zodat het risico van claims en gerechtelijke procedures zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, de integriteit bij aanbestedingen, zowel intern als extern, te waarborgen en de verantwoording van de gevolgde inkoop- en aanbestedingsprocedures te waarborgen;

besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregels ten aanzien van inkoop en aanbesteding:

Artikel 1 Geldigheid

Deze beleidsregels zijn van toepassing op inkopen en aanbestedingen door Gemeente Hoogeveen, tenzij specifieke regels zijn vastgesteld.

Artikel 2 Afwijken

Het college kan afwijken van deze beleidsregels, voor zover dit niet in strijd is met wet- en regelgeving. Een voorstel aan het college om af te wijken van het beleid gaat altijd vergezeld van een advies van de juridische adviseur.

Artikel 3 Beginselen

Alle inkopen en aanbestedingen van de Gemeente worden op objectieve, transparante en nondiscriminatoire wijze uitgevoerd. De gedragscode integriteit voor ambtenaren en voor bestuurders zijn daarbij leidend.

Artikel 4 Openbaarheid

Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een passende mate van openbaarheid in acht genomen en voldoende concurrentie gewaarborgd, waarbij wordt gelet op het economische belang en de aard van de opdracht, de omvang van de markt en de omstandigheden van het geval. Aan deze openbaarheid kan (onder meer) worden voldaan door publicatie van de aanbesteding op de website en het ter inzage leggen van de aanbestedingsdocumenten. De publicatie van nationale of Europese aanbestedingen geschiedt via daarvoor geschikte media zoals TenderNed.

Artikel 5 Algemene Inkoopvoorwaarden

Bij iedere opdracht voor een werk, levering of een dienst worden, zo mogelijk reeds bij de offerteaanvraag, de Algemene Inkoopvoorwaarden DWH van toepassing verklaard. Voor werken wordt hierin het Aanbestedingsregelement Werken (ARW 2012) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) van toepassing verklaard met uitzondering van het arbitraal beding. Voor de uitvoering wordt aangegeven welke voorwaarden op het betreffende werk van toepassing zijn.

Artikel 6 Opdrachtverstrekking

Indien een opdracht voor een werk, levering of een dienst wordt verstrekt dient dit op basis van een schriftelijke overeenkomst te geschieden.

Artikel 7 Drempelbedragen

Vanuit het perspectief van de Gids Proportionaliteit zijn de drempelbedragen voor Leveringen,Diensten en Werken als volgt bepaald:

 

Leveringen en Diensten

Geraamde waarde (ex BTW):

Procedure:

Minder dan €30.000,-

Enkelvoudig onderhands/gunning uit de hand

€30.000,- en minder dan €207.000,-

Meervoudig onderhands (min. 3 en max 5 offertes)

€207.000,- en meer

Eruopees (evt. met voorafgaande selectie)

 

Werken

Geraamde waarde (ex BTW):

Procedure:

Minder dan € 150.000, -

Enkelvoudig onderhands/gunning uit de hand

€ 150.000, - en minder dan € 2.000.000, -

Meervoudig onderhands (min. 3 en max. 5 offertes)

€ 2.000.000, - en minder dan € 5.186.000, -

Nationaal (evt. met voorafgaande selectie)

€ 5.186.000, - en meer

Europees (evt. Met voorafgaande selectie)

 

N.B. De Europese drempelbedragen gelden tot 1 januari 2016. De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen worden geacht vanaf dat moment te wijzigen conform de nieuwe Europese drempelbedragen.

Artikel 8 Aanbestedingsstrategie

Bij elke Europese aanbesteding wordt vooraf de aanbestedingsstrategie bepaald en afgestemd met de trojka/directie/programmahoudersoverleg.

Artikel 9 Zwaarte aanbestedingsvorm

Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde geldt nooit een zwaardere vorm dan die zou hebben gegolden wanneer de waarde van de opdracht hoger dan de Europese drempelwaarde zou zijn geweest.

Artikel 10 Onderhandse aanbestedingen

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen streeft de Gemeente ernaar om tenminste 50% van het aantal uit te nodigen kandidaten uit het lokale c.q. regionale bedrijfsleven afkomstig te laten zijn. Bij enkelvoudige onderhandse procedures gaat de voorkeur uit naar een lokaal/regionaal bedrijf.

Artikel 11 Klachten

Klachten over een aanbestedingsprocedure worden afgehandeld op de door het college vastgestelde wijze.

Artikel 12 Groslijsten

Bij onderhandse aanbestedingen wordt voor de selectie van de uit te nodigen bedrijven het systeem van groslijsten toegepast op de door het college vastgestelde wijze en vastgestelde categorieën.

Artikel 13 Aanbestedingsdossiers

Bij elke aanbestedingsprocedure dient een aanbestedingsdossier te worden opgebouwd. Na gunning van de opdracht wordt het dossier naar het centraal archief gezonden.

 

Aldus vastgesteld,

op 16 december 2014 door het college van Burgemeester en Wethouder