Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Hoogeveen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Hoogeveen 2012
CiteertitelBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en
Externe bijlagenachtergronddocument Bijlage 1 Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 125 van de Gemeentewet
  2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2012Nieuwe regeling

07-08-2012

gmb-2016-154070

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Hoogeveen 2012

Het college van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op artikel 125 Gemeentewet, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Artikel 1

Het college gebruikt het in bijlage 1 van deze beleidsregels opgenomen afwegingsmodel om te bepalen welke sanctie-instrumenten ingezet gaan worden en welke hersteltermijn wordt geboden bij constatering van een overtreding van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3

Met ingang van de in het vorige artikel bedoelde datum worden ingetrokken de beleidsregels handhavingWet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen van 4 november 2011.Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang enkwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2012.

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 7 augustus 2012

de secretaris, de burgemeester,

G.H. de Vries K.B. Loohuis

Bijlage  

De bijlagen bij de 'Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en klwaiteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2012' vindt u hier: