Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder
CiteertitelBeleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 110a Wgh
 2. art. 1:3 Awb
 3. art. 4:81 Awb
 4. art. 4:84 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2013Nieuwe regeling

28-03-2013

gmb-2016-154071

BBV00754

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  bebouwde kom: bebouwde kom, vastgesteld volgens de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  geluidgevoelige ruimte: ruimte binnen een woning voor zover die als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd of een keuken van ten minste 11 m2;

 • c.

  geluidluwe zijde: zijde van de woning waar de geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde 48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegen en 50 dB(A) voor industrie;

 • d.

  gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak;

 • e.

  hogere waarde: wanneer de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en geluidbeperkende maatregelen redelijkerwijs niet doelmatig of (niet voldoende) mogelijk zijn, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld, ook wel ontheffingswaarde genoemd. Ontheffing is mogelijk tot de wettelijk vastgestelde maximaal toelaatbare waarde;

 • f.

  vervangende nieuwbouw: nieuwbouw van woningen en/of andere geluidgevoelige bestemmingen op open plaatsen, die ontstaan zijn ten gevolge van recente sloop, waarbij het bebouwingsvolume en de situering in hoofdzaak onveranderd blijven;

 • g.

  woning: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Artikel 2 Locatiespecifieke criteria

Voor een ruimtelijke ontwikkeling waar geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt, wordt naast toetsing aan de hoofdcriteria genoemd in artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder alleen medewerking verleend aan het vaststellen van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai, als tevens wordt voldaan aan de volgende locatiespecifieke criteria:

 

Buiten de bebouwde kom, waarbij:

 • -

  woningen verspreid gesitueerd worden;

 • -

  de nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande geluidgevoelige bebouwing;

 • -

  de nieuwbouw een open plaats opvult tussen aanwezige bebouwing;

 • -

  de nieuwbouw een woning betreft, die noodzakelijk is in het kader van grond- of bedrijfsgebondenheid;

 • -

  er sprake is van een éénmalige afronding van lintbebebouwing.

 

Binnen de bebouwde kom, waarbij:

 • -

  de nieuwbouw een doelmatige akoestische afscherming vervult voor bestaande en nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. De afscheming is doelmatig als bijvoorbeeld voor 12 woningen een hogere waarde wordt aangevraagd, waarbij de geluidsbelasting op ten minste 6 woningen lager wordt.

 • -

  de nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande geluidgevoelige bebouwing;

 • -

  de nieuwbouw een open plaats opvult tussen aanwezige bebouwing;

 • -

  de nieuwbouw een woning betreft, die noodzakelijk is in het kader van grond- of bedrijfsgebondenheid;

 • -

  de locatie is opgenomen in herstructurerings- of inbreidingsplannen.

Artikel 3 Aanvullend criterium spoorweglawaai

Voor de geluidsbelasting als gevolg van een spoorweg geldt tevens:

 • -

  indien het gaat om de projectie van woningen in de omgeving van een station.

Artikel 4 Aanleg weg

Bij de aanleg van een weg moet worden voldaan aan ten minste één van de volgende criteria:

 • -

  de weg moet een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen;

 • -

  de weg moet een zodanige verkeersverzamelfunctie vervullen, zodat de geluidsbelasting bij geluidgevoelige bestemmingen langs een andere (bestaande) weg aanmerkelijk zal dalen.

Artikel 5 Woningindeling

Bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer en 58 dB vanwege railverkeer, geldt de volgende woningindelingseis:

 • -

  Maximaal 1 geluidgevoelige ruimte per woonlaag aan de geluidbelaste gevel.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking na publicatie.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen op 28 maart 2013.

de secretaris, de burgemeester,

G.H. DE VRIES K.B. LOOHUIS