Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels evenementenvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementenvergunningen
CiteertitelBeleidsregels evenementenvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2018Toevoegen artikel 11a en artikel 11b

27-03-2018

gmb-2018-71473

01-05-201312-04-2018Nieuwe regeling

15-04-2013

gmb-2016-154080

BBV00726

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels evenementenvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op artikel 22 en 39 van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

overwegende dat:

- Het belangrijk is om het gebruik van het openbaar gebied voor evenementen te ordenen;

- Het bieden van rechtszekerheid wenselijk is .

Besluiten:

Vast te stellen de

Beleidsregels evenementenvergunningen

De aanvraag
 • 1.

  De vergunning wordt aangevraagd bij de burgemeester met gebruikmaking van het vastgestelde formulier. De aanvraag kan zowel schriftelijk als elektronisch worden ingediend. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 2.

  Een vergunning moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd. Indien een aanvraag meer dan zes maanden voor een evenement wordt ingediend, dan houdt de burgemeester de aanvraag aan tot zes maanden voor het geplande evenement, om bij de beoordeling rekening te kunnen houden met actuele ontwikkelingen.

 • 3.

  De burgemeester kan de beslistermijn voor complexe aanvragen met ten hoogste zes weken verlengen middels een verdagingsbericht.

 • 4.

  De indiener van een aanvraag die niet volledig is ingevuld, krijgt twee weken de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Indien daar geen gebruik van wordt gemaakt, dan besluit de burgemeester de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 5.

  Alle aanvragen voor een evenementenvergunning worden gepubliceerd in het Torentje.

 

Verdelingscriteria

6. Indien meerdere aanvragen voor dezelfde locatie tijdens hetzelfde dagdeel zijn ingediend wordt de navolgende prioriteitsvolgorde bij de vergunningverlening gehanteerd:

a. op volgorde van binnenkomst met dien verstande dat alle aanvragen die zes maanden en eerder zijn ingediend worden geacht gelijktijdig te zijn ingediend;

b. oude evenementen gaan voor nieuwe evenementen;

c. indien op grond van a en b geen keuze kan worden gemaakt, dan volgt loting.

Algemene voorschriften

7. De algemene voorschriften die verbonden zijn aan de evenementenvergunning zijn vastgelegd in de bijlage bij deze beleidsregels.

Risicovolle evenementen

8. De burgemeester merkt een evenement als risicovol aan wanneer er sprake is van:

a. een grote impact op de omgeving;

b. een grote impact op het verkeer;

c. extra maatregelen om de openbare orde te handhaven;

d. extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist.

9. Aanvragen voor een evenementenvergunning voor risicovolle evenementen worden mede op veiligheid getoetst conform de Regionale handreiking advisering en inzet bij risicovolle evenementen.

10. Bij risicovolle evenementen is een veiligheidsplan verplicht.

11. Bij risicovolle evenementen is het gebruik van kunststof drinkbekers verplicht.

11a. Een vergunning kan geweigerd worden indien er sprake is van een evenement met gemotoriseerde voertuigen. Onder deze categorie evenementen vallen in elk geval:

 • a.

  wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd die gevallen zoals bedoeld in artikel 10 juncto artikel 148, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  shows met gemotoriseerde voertuigen.

11b. Artikel 11a  geldt niet voor bestaande evenementen die reeds meerdere keren georganiseerd zijn, mits:

 • a.

  de organisatie is aangesloten bij een daartoe gespecialiseerde bond en voldoet aan de door die bond gestelde voorwaarden, en

 • b.

  een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Bijzondere voorschriften

12. Als uit de evaluatie naar voren komt dat er sprake is van terechte klachten en meldingen van overlast, dan stelt de burgemeester, indien wederom een dergelijk evenement georganiseerd wordt, zo nodig in afwijking van deze beleidsregels aanvullende eisen om de overlast te beperken.

13. Wanneer een evenement overlast heeft veroorzaakt, of er hebben ernstige incidenten plaatsgevonden, als gevolg van laakbaar gedrag van de organisator, dan wordt er geen volgende vergunning voor eenzelfde of vergelijkbaar evenement van dezelfde organisator of aanvrager verleend gedurende een periode van vijf jaar.

14. De burgemeester stelt tijden vast waarop verkoop en gebruik van alcohol mag plaatsvinden ter voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde.

15. De burgemeester stelt geen voorwaarden met betrekking tot de productie van geluid tijdens een evenement.

16. Bij buiten-evenementen gelden de volgende eindtijden voor de activiteiten:

a. van zondag tot en met woensdag 22.00 uur;

b. op donderdag 24.00 uur en

c. van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag 01.00 uur.

 

Slotartikelen

17. Evenementenvergunningen zijn persoons of organisatiegebonden en niet overdraagbaar.

18. De burgemeester handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.