Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels inzake toekennen, intrekken en vernummeren van adressen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake toekennen, intrekken en vernummeren van adressen
CiteertitelBeleidsregels inzake toekennen, intrekken en vernummeren van een adres
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2006Nieuwe regeling

21-11-2006

gmb-2016-154093

07.155.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake toekennen, intrekken en vernummeren van adressen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende:

Beleidsregels inzake toekennen, intrekken en vernummeren van adressen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1
 • a.

  complex: een verzameling van verblijfsobjecten, die in één of verspreid over meerdere gebouwen zijn verzameld;

 • b.

  onbebouwde percelen: percelen waarop geen gebouw aanwezig is, welke functioneren als vaste verblijfplaats van personen en bedrijven en waarvan het wenselijk is dat deze vindbaar zijn voor het maatschappelijke verkeer;

 • c.

  verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

Hoofdstuk 2 Toekennen, intrekken en vernummeren van een adres

Artikel 2

Een adres kan worden toegekend, ingetrokken en vernummerd.

Artikel 3
 • 1.

  Indien er sprake is van wijzigingen aan een gebouw of het ontstaan van een nieuw gebouw waarbij er verblijfsobjecten voor personen ontstaan, kunnen hiervoor één of meerdere adressen worden toegekend. Basis hiervoor is de door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning.

 • 2.

  Door het toekennen van een adres voorziet de gemeente in de maatschappelijke behoefte om objecten en hierin woonachtige of gevestigde personen vindbaar te maken. Er kunnen aan adrestoekenningen dan ook geen andere rechten worden ontleend dan het voeren van het adres.

Artikel 4
 • 1.

  Indien er sprake is van wijzigingen aan een gebouw of het slopen van een bestaand gebouw waarbij er verblijfsobjecten voor personen verdwijnen of worden samengevoegd, worden de adressen van de verdwenen verblijfsobjecten ingetrokken. Basis hiervoor is de door burgemeester en wethouders verleende bouw- of sloopvergunning waarbij er sprake moet zijn van samenvoeging van verblijfsobjecten.

 • 2.

  Wanneer een vergunning ontbreekt kan ambtshalve een adres worden ingetrokken wanneer het verblijfsobject waarvoor het adres werd gevoerd niet meer aanwezig is.

 • 3.

  Het moment van intrekken in het geval van sloop is de gereedmelding door bouw- en woningtoezicht. In het geval van een samenvoeging wordt op het moment van het verlenen van de bouwvergunning het adres ingetrokken. Daarnaast wordt een adres ook ingetrokken wanneer de bouwvergunning wordt ingetrokken van het verblijfsobject waarvoor het adres is toegekend.

Artikel 5

Een adres wordt op verzoek vernummerd indien:

- de nummering zodanig verwarrend wordt dat de vindbaarheid van verblijfsobjecten niet meer mogelijk is en dit niet meer middels richtingaanduidingsborden op te lossen is;

- uit het verzoek van de aanvrager blijkt dat de toegangsweg of toegang van het verblijfsobject aan een andere openbare weg is gelegen. In het geval de toegang tot het verblijfsobject is gewijzigd geldt de voorwaarde dat de aanvrager in het bezit moet zijn van een door de gemeente verleende bouwvergunning. Daarnaast mag de vernummering de logica van nummering niet in gevaar brengen.

Hoofdstuk 3 Objecten die een adres krijgen

Artikel 6

Adressen worden toegekend aan verblijfsobjecten van personen. Naast verblijfsobjecten kan een adres worden toegekend aan ligplaatsen, standplaatsen en opslagterreinen met verkooppunten.

Paragraaf 3.1 Verblijfsobjecten voor personen

Artikel 7 Eengezinswoning

Een zelfstandig verblijfsobject dat op basis van bouwkundige criteria als woning is aangemerkt, met eigen voorzieningen als keuken, sanitair, meterkast, krijgt een adres. Er mag geen directe toegang zijn tot een aangrenzend verblijfsobject. Woningen met een directe toegang tot een aangrenzend bedrijfspand worden aangemerkt als bedrijfswoning.

Artikel 8 Meergezinswoning

In een gebouw dat onderdak kan bieden aan meerdere gezinnen in afzonderlijke appartementen, krijgt elk appartement een adres. Een appartement is een zelfstandig verblijfsobject welke op basis van bouwkundige criteria als appartement is aangemerkt, met eigen voorzieningen als keuken, sanitair, meterkast. Hierbij moet men denken aan flatgebouwen.

Artikel 9 Bedrijfswoningen

Een eengezinswoning behorende bij een bedrijf of winkel of een wooneenheid binnen een bedrijfspand, krijgt samen met het bedrijf één adres. Hieronder vallen bedrijfswoningen, winkelwoningen en dienstwoningen.

Artikel 10 Bedrijfsgebouw

Een zelfstandig verblijfsobject dat op basis van bouwkundige criteria als bedrijfspand is aangemerkt, zonder woning, dat niet onder een bedrijfscomplex valt, met een eigen receptie of verkooppunt, krijgt een adres.

Artikel 11 Tijdelijke verblijfsobjecten

Noodwoningen, bouwketen, kantoorunits en tijdelijke verkooppunten die minimaal één jaar zullen blijven staan, krijgen een adres. Bij tijdelijke verkooppunten kan men denken aan een kiosk.

Paragraaf 3.2 Complexen

Artikel 12 Recreatiecomplex

 • 1.

  Bij een complex waarvan de recreatiewoningen elk een eigen kadastrale aanduiding hebben, krijgt elke woning een adres. Voorwaarde daarbij is dat alle hoofdingangen gelegen zijn aan een weg met een openbaar karakter.

 • 2.

  Een complex waarvan de recreatiewoningen op één kadastraal perceel staan krijgt één adres. Deze wordt doorgaans toegekend aan het gebouw waar zich de receptie bevind.

Artikel 13 Bedrijvencomplex

 • 1.

  Bij een complex waarvan de bedrijven in afzonderlijke verblijfsobjecten binnen één gebouw of verspreid over een aantal gebouwen op één terrein zijn gevestigd, krijgt elk bedrijf een adres. Voorwaarde is dat de hoofdingangen van de eenheden gelegen zijn aan centrale hallen of wegen met een openbaar karakter.

 • 2.

  Hebben de bedrijven een gezamenlijke receptie, dan wordt er één adres toegekend aan het gehele complex.

Artikel 14 Havencomplex

Een havencomplex waarbij de aanlegsteigers, kades en ligplaatsen van jachten en vrachtschepen op of aan één terrein liggen krijgt één adres mits er een receptie of een havenkantoor aanwezig is.

Artikel 15 Sport- of stadioncomplex

Een complex van sportgebouwen en sportvelden op één terrein krijgt één adres.

Artikel 16 Militaire complexen

Op een militair complex krijgen alle kantoorgebouwen een adres.

Artikel 17 Ziekenhuis-, verzorgingscomplexen en verpleegtehuizen

De hoofdgebouwen van ziekenhuis-, verzorgingscomplexen en verpleegtehuizen krijgen alle hoofdingangen en laad- en losingangen van goederen een adres. Voorwaarde daarbij is dat deze ingangen gelegen zijn aan wegen met een openbaar karakter.

Artikel 18 Agrarische complexen

Van een agrarisch complex krijgen alleen de woonhuizen een adres.

Artikel 19 Klooster- en kerkcomplexen

Klooster- en kerkcomplexen krijgen één adres.

Paragraaf 3.3 Onbebouwde percelen

Artikel 20 Ligplaats

De ligplaatsen van woonarken en woonschepen krijgen een adres. Aanlegsteigers, kades en ligplaatsen van jachten en vrachtschepen worden niet genummerd.

Artikel 21 Standplaats

De door de gemeente aangewezen standplaatsen van woonwagens, caravans en bouwketen die voor een periode van minimaal één jaar zullen blijven staan, krijgen een adres.

Artikel 22 Opslagterreinen

Terreinen die regelmatig worden bezocht door het algemene publiek krijgen een adres. Hieronder vallen terreinen zoals:

- kwekerijen met verkooppunt

- algemene verzamelplaatsen en afhaalpunten van goederen

Voorwaarde hierbij is dat er fysiek een verblijfsruimte voor personen aanwezig moet zijn, die gedurende een periode van minimaal één jaar zal blijven staan.

Hoofdstuk 4 Nummering

Artikel 23
 • 1.

  Er wordt vanuit de kernen genummerd en steeds vanaf de hoofdwegen. In de rijrichting geldt dat de gebouwen aan de linkerzijde van de weg oneven en de gebouwen rechts van de weg even worden genummerd. De nummering vindt altijd in een logische volgorde plaats. Er wordt altijd genummerd aan de dichtstbijzijnde openbare weg waaraan de toegang tot het betreffende pand zich bevindt.

 • 2.

  Wanneer een nummer ontstaat tussen twee opeenvolgende nummers wordt een huisletter toegevoegd in alfabetische volgorde. Een nummer tussen 8 en 10 zal 8a krijgen, de volgende 8b enzovoort.

 • 3.

  Een nummer tussen opeenvolgende nummers waarbij er reeds een huisletter is toegekend krijgt het huisletter met een toevoeging. Deze toevoeging wordt in tegenovergestelde richting genummerd. Een nummer tussen 8 en 8a zal 8a1 krijgen, het nummer tussen 8 en 8a1 zal 8a2 krijgen enzovoort. Een nummer tussen 8a en 8b zal 8b1 krijgen, het nummer tussen 8a en 8b1 zal 8b2 krijgen enzovoort.

 • 4.

  Flatgebouwen en complexen (indien deze apart worden genummerd) krijgen een nummer met een toevoeging. De toevoegingen bij flatgebouwen worden zodanig genummerd dat de tientallen de verdieping aangeven en de eentallen het woningnummer. Zijn er meer dan 9 woningen per verdieping, dan worden voor verdiepingen honderdtallen gebruikt. De toevoegingen van complexen worden op één volgend genummerd.

Hoofdstuk 5 Verzoeken

Artikel 24
 • 1.

  Een verzoek voor het toekennen, intrekken of vernummeren van een adres, is gekoppeld aan de bouw- of sloopvergunningaanvraag.

 • 2.

  Voor het toekennen, intrekken en vernummeren van adressen in andere situaties dan in het eerste lid genoemd kan een verzoek worden ingediend bij burgemeester en wethouders middels het formulier Adresmutatie.

   

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,