Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Budgethoudersregeling gemeente Hoogeveen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling gemeente Hoogeveen 2015
CiteertitelBudgethoudersregeling gemeente Hoogeveen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpHet organisme
Externe bijlageBudgethoudersregeling GR 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201501-01-2015Nieuwe regeling

21-07-2015

gmb-2016-169102

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethoudersregeling gemeente Hoogeveen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 15 van de financiële verordening regeling Hoogeveen;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BUDGETHOUDERSREGELING GEMEENTE HOOGEVEEN 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Masterbudgethouder: de budgethouder van de programmabudgetten zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting;

 • c.

  Programmabudgetten: uitgaven en inkomsten die een direct verband kennen met een collegeprogramma;

 • d.

  De Samenwerkingsorganisatie: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

 

Artikel 2 Aanwijzing van de masterbudgethouder

 • 1.

  De gemeentesecretaris is masterbudgethouder.

 • 2.

  Voor het gebruik van deze bevoegdheid gelden de grenzen en voorwaarden zoals vastgesteld in het hoofdstuk bevoegdheden en verplichtingen in de budgethoudersregeling samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 2015.

 

Artikel 3 Rol en verantwoordelijkheid masterbudgethouder

 • 1.

  De masterbudgethouder is verantwoordelijk voor de programmabudgetten voor de gemeente binnen de kaders van de productenraming inclusief tussentijdse wijzigingen.

 • 2.

  De masterbudgethouder kan de bevoegdheid met betrekking tot de programmabudgetten mandateren aan de directie van de Samenwerkingsorganisatie met de mogelijkheid van ondermandaat.

 • 3.

  Toepassing van het bepaalde in tweede lid is alleen toegestaan op voorwaarde dat de Samenwerkingsorganisatie gebruik maakt van een budgethoudersregeling waarmee het college heeft ingestemd. Dit dient vast te worden gelegd in een besluit.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de vaststelling en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum wordt de Budgethoudersregeling gemeente Hoogeveen 2011 ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Budgethoudersregeling gemeente Hoogeveen 2015.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21-07-2015.

 

De burgemeester, De secretaris,

K.B. Loohuis, G.H. de Vries