Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels Knelpuntenpot Sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Knelpuntenpot Sport
CiteertitelBeleidsregels Knelpuntenpot Sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVolksontwikkeling en -opvoeding, religie - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201531-12-2015Nieuwe regeling

24-03-2015

gmb-2017-6854

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Knelpuntenpot Sport

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoogeveen en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 

 • -

  met ingang van 2011 alle subsidies ter ondersteuning en versterking van de sportverenigingen in de gemeente Hoogeveen zijn komen te vervallen,

 • -

  door enerzijds de bezuinigingen op sportaccommodaties en anderzijds afnemende inkomsten, door minder inkomsten uit sponsoring en kantine, er knelpunten bij sportverenigingen kunnen ontstaan,

 • -

  het wenselijk is om een knelpuntenpot in te stellen waarop een vereniging die in haar voortbestaan wordt bedreigd eenmalig een beroep kan doen,

 

Besluit vast te stellen de

Artikel 1 Doelgroep

Deze beleidsregels zijn van toepassing op sportverenigingen of stichtingen (hierna te noemen: sportverenigingen) met als doel het organiseren van activiteiten ter stimulering van sport en bewegen. Waarbij geldt dat de sportvereniging geen beperkingen oplegt aan de vrije toetreding als lid, deelname aan activiteiten openstelt voor alle inwoners van de gemeente Hoogeveen en activiteiten organiseert en aanbiedt zonder winstoogmerk.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van de onder deze beleidsregels vallende activiteiten is het eenmalig financieel en inhoudelijk ondersteunen van sportverenigingen om noodlijdende sportverenigingen te voorzien in hun voortbestaan.

Artikel 3 Activiteiten

De onder deze beleidsregels vallende activiteiten betreft het behouden en versterken van het (sport)verenigingsklimaat waardoor de mogelijkheid blijft bestaan om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten met als doel het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.

Artikel 4 Subsidiesoort

Het betreft een eenmalige subsidie.

Artikel 5 Voorwaarden algemeen

 • 1.

  Een sportvereniging kan eenmalig gebruik maken van de subsidieregeling

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet aantoonbaar minimaal 80 % van de leden van de aanvragende sportvereniging dan wel van de deelnemers aan de activiteiten, woonachtig zijn in de gemeente Hoogeveen.

Artikel 6 Voorwaarden financieel

 • 1.

  De subsidie geldt voor sportverenigingen waarvan aangetoond kan worden dat het voortbestaan in gevaar komt.

 • 2.

  De sportvereniging is verplicht om bij de subsidieaanvraag volledig inzicht te geven in de financiële situatie en levert daarvoor bewijsstukken aan, waaronder jaarverslag, begroting en huidige balans.

 • 3.

  De subsidie wordt niet verstrekt wanneer er sprake is van fraude of oneigenlijke besteding van de financiële middelen van de vereniging.

 • 4.

  Alleen sportverenigingen die een redelijke en vergelijkbare contributie vragen in verhouding tot soortgelijke sportverenigingen komen in aanmerking.

 • 5.

  Voor de subsidieregeling geldt een maximale financiële bijdrage van € 10.000,- per sportvereniging. Het college kan, wanneer aantoonbaar en in bijzondere gevallen, afwijken van de maximale bijdrage en besluiten een hogere bijdrage per individuele sportvereniging te verstrekken.

 • 6.

  In het kalenderjaar 2015 geldt een subsidieplafond van € 20.000,- voor de knelpuntenpot sport.

Artikel 7 Overige voorwaarden

 • 1.

  De sportvereniging dient ontvankelijk te zijn voor inhoudelijke verenigingsondersteuning en bereid te zijn om aanpassingen in het beleid door te voeren die bijdragen ofwel noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de sportvereniging.

 • 2.

  De sportvereniging dient open te staan voor samenwerking met andere verenigingen en partijen die bijdragen in het versterken van de sportvereniging.

 • 3.

  De subsidie wordt alleen toegekend wanneer de geboden financiële en inhoudelijke ondersteuning kansrijk is om te voorzien in het voortbestaan van de sportvereniging en continuïteit in diens verenigingsactiviteiten.

 • 4.

  Alvorens een subsidie wordt toegekend of afgewezen kan de sportvereniging uitgenodigd worden voor een gesprek om de aanvraag en de situatie van de vereniging toe te lichten. Hierbij kan tevens gevraagd worden om relevante stukken te overhandigen om de situatie van de vereniging te toetsen.

 • 5.

  Op basis van de aanvraag kan besloten worden om de situatie van de sportvereniging te laten beoordelen door een derde partij. Deze partij zal een advies opstellen of de vereniging vitaal genoeg is om te voort te bestaan en zo ja welke stappen noodzakelijk zijn om de vereniging financieel en inhoudelijk gezond te maken.

 • 6.

  Gemeente en sportvereniging maken afspraken over de financiële en inhoudelijke ondersteuning en de te nemen vervolgstappen.

Artikel 8 Termijn

De termijn voor het aanvragen van een subsidie, zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening, is niet van toepassing.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden daags na publicatie in werking.

 • 2.

  De beleidsregels eindigen van rechtswege op 31 december 2015.

 • 3.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als beleidsregels Knelpuntenpot Sport.

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen op 24 maart 2015.

de secretaris, de burgemeester,