Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven Hoofdstraat-Noord 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven Hoofdstraat-Noord 2017
CiteertitelBeleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven Hoofdstraat-Noord 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18.2 van de Wet milieubeheer
 2. artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2019aanhef en artikel 2

03-09-2019

gmb-2017-217635

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven Hoofdstraat-Noord 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

gelet op artikel 18.2 Wet milieubeheer en artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

overwegende dat:

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. gebied: Hoofdstraat-Noord in Hoogeveen;

b. waarneem punt: plaats van waarneming op minimaal 30 meter of meer vanaf de gevel van het

horecabedrijf dat gelegen is in het gebied;

c. beoordelingsformulier: het formulier dat door het college van Hoogeveen is vastgesteld om te kunnen

beoordelen of sprake is van een overschrijding van de wettelijke geluid norm door een horecabedrijf.

Artikel 2 Handhaving geluidsniveaus

Het college gebruikt bij de beoordeling en handhaving van de geluidniveaus van horecabedrijven als

bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in het gebied de in artikel 3 opgenomen

beoordelingsmethodiek.

Artikel 3 Beoordelingsmethodiek

 • 1.

  Het college merkt het muziekgeluid van een horecabedrijf aan als overschrijding van de geluidniveaus zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling als dit muziekgeluid op het waarneempunt waarneembaar is.

 • 2.

  Het college neemt de volgende criteria in acht bij het vaststellen van een overschrijding van de geluidniveaus zoals in het eerste lid bedoeld:

  a. de beoordeling vindt plaats tussen 23.00 uur en 7.00 uur;

  b. de waarneming vindt plaats over een aaneengesloten periode van 10 seconden;

  c. op het waarneempunt is het muziekgeluid herkenbaar en

  d. op het waarneempunt is het muziekgeluid toe te wijzen aan het betreffende horecabedrijf.

Artikel 4 Beoordelingsformulier

De beoordeling van de overschrijding van de geluidniveaus zoals bedoeld in artikel van 3 van deze regeling wordt door de hiertoe bevoegde ambtenaar, die de beoordeling uitvoert, vastgelegd in een volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier, dat als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 5 Evenementen in inrichtingen

De in deze regeling opgenomen beoordelingsmethodiek is niet van toepassing op een horecabedrijf waarvoor door het college op grond van artikel 23 van de Algemene plaatselijke verordening een incidentele ontheffing is verleend.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking daags na publicatie.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven Hoofdstraat-Noord 2017.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

op 7 november 2017

de secretaris, de burgemeester

T.N. Kramer, K.B. Loohuis