Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201801-01-2018Nieuwe regeling

05-12-2017

gmb-2018-34465

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen

besluit:

 • -

  gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • -

  gelet op het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg het ‘Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd.

 • -

  gelet op artikel 160 Gemeentewet;  

tot het vaststellen van de navolgende 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   De werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen

  • b.

   Buitengewoon ambtenaar: De bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • 2.

  Onderstaande artikelen zijn niet van toepassing op een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die voor één dag is benoemd.

Artikel 2 Aanstelling

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt voor het voltrekken van een formaliteitenhuwelijk een vergoeding gelijk aan eenmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

 • 4.

  De vergoeding bedoeld in het tweede en derde lid, wordt verhoogd met de percentages, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub a en b CAR-UWO en met 8,6%.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR-UWO van toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste ziektedag verstaan de eerste dag waarop de buitengewoon ambtenaar is aangewezen tot voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en waarvoor de buitengewoon ambtenaar wegens ziekte is verhinderd.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend:

  • a.

   op verzoek van de ambtenaar overeenkomstig artikel 8:1 van de CAR-UWO;

  • b.

   wegens ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 8:2 en artikel 8:2a van de CAR-UWO;

  • c.

   wegens reorganisatie overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR-UWO;

  • d.

   wegens arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:4,artikel 8:5 en artikel 8:5a van de CAR-UWO;

  • e.

   wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:6 van de CAR-UWO;

  • f.

   wegens overige ontslaggronden overeenkomstig artikel 8:7 en artikel 8:8 van de CAR-UWO;

  • g.

   wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en artikel 8:12:1 van de CAR-UWO;

  • h.

   als disciplinaire straf overeenkomstig artikel 8:13 van de CAR-UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en artikel 8:15:2 van de CAR-UWO.

Artikel 6 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De buitengewoon ambtenaar dient voorts met de volgende bepalingen rekening te houden:

 • a.

  de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR-UWO;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan op grond van artikel 15:1:15 CAR-UWO periodiek beoordeeld worden;

 • d.

  de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR-UWO;

 • e.

  aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR-UWO;

 • f.

  artikel 15:1:20 CAR-UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • g.

  artikel 3:21 CAR-UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • h.

  de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR-UWO;

 • i.

  de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • j.

  de Klachtenregeling ongewenst gedrag van de werkgever is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 8 Reiskostenvergoeding

Reiskosten gemaakt voor het huisbezoek en het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen de gemeente worden aangemerkt als dienstreizen. Voor de vergoeding van deze dienstreizen wordt het Reisbesluit Binnenland gevolgd.

Artikel 9 Parkeervergunning

De buitengewoon ambtenaar kan een parkeervergunning aanvragen en krijgt deze vergoed door de gemeente.

Artikel 10 Gebruik maken faciliteiten

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar kan zich aanmelden als lid van de personeelsvereniging.

 • 2.

  Op verzoek wordt aan de buitengewoon ambtenaar papier en cartridges beschikbaar gesteld bestemd voor het uitoefenen van hun ambt.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De buitengewoon ambtenaar die is aangesteld voor 1 januari 2009 ontvangt:

 • a.

  een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan zesmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO;

 • b.

  voor het voltrekken van een formaliteitenhuwelijk een vergoeding gelijk aan eenmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 3.

  De “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen”, vastgesteld op 4 januari 2010, vervalt per 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 december 2017.

secretaris, burgemeester,

T.N. Kramer K.B. Loohuis