Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijsbesluit toezichthouders Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders Hoogeveen
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-118333

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders Hoogeveen

Het college en de burgemeester van de gemeente Hoogeveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

overwegende dat;

voor de uitvoering van toezichthoudende taken op de naleving van de wetten en algemeen verbindende voorschriften in de gemeente Hoogeveen toezichthouders moeten worden aangewezen;

gelet op:

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

Vast te stellen het navolgende ‘Aanwijsbesluit toezichthouders Hoogeveen’:

Artikel 1 Aanwijzen Toezichthouders

De hieronder opgenomen functies, ondergebracht bij de eenheid Dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijsbesluit aangewezen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • a.

  Medewerker toezicht III;

 • b.

  Medewerker toezicht IV;

 • c.

  Medewerker toezicht V;

 • d.

  Medewerker handhaving III;

 • e.

  Medewerker handhaving IV;

 • f.

  Medewerker handhaving V;

 • g.

  Medewerker beleidsuitvoering I;

 • h.

  Medewerker ontwikkeling III.

Artikel 2 Reikwijdte

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke voorschriften:

 • a.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  Wet bodembescherming;

 • c.

  Drank- en Horecawet, mits voldaan aan eisen genoemd in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

 • d.

  Wet geluidhinder;

 • e.

  Wet op de kansspelen;

 • f.

  Wet milieubeheer;

 • g.

  Wet ruimtelijke ordening;

 • h.

  Woningwet;

 • i.

  Monumentenwet;

 • j.

  Waterwet;

 • k.

  Wet basisregistratie personen;

 • l.

  Algemene plaatselijke verordening 2007;

 • m.

  Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018;

 • n.

  Bouwverordening;

 • o.

  Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005;

 • p.

  Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013;

 • q.

  Verordening op de prostitutiebedrijven;

 • r.

  Marktverordening Hoogeveen 2012;

 • s.

  Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006;

en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Hoogeveen, 8 mei 2018

Het college en de burgemeester van Hoogeveen